Program MOSTAR

Porozumienie zawarte pomiędzy uczelniami realizującym kształcenie głównie w obszarze nauk rolniczych, przyrodniczych oraz technicznych w sprawie wymiennego kształcenia studentów.

I. Istota kształcenia studentów w ramach programów

 • Programy są ofertą kształcenia w uczelniach partnerskich w Polsce. Są adresowane do studentów, którzy swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 • W ramach tych programów student może ubiegać się o przyjęcie na wybraną przez siebie jedną z wyżej wspomnianych uczelni i ma możliwość odbycia tam rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w danej uczelni.
 • W ogólnych założeniach program MOSTAR i MOSTECH nawiązują do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.

II. Założenia i organizacja programów

Programy MOSTAR i MOSTECH dotyczą wszystkich kierunków studiów realizowanych w uczelniach uczestniczących w programie.
Sprawy organizacyjne i formalne studentów uczestniczących w programie, prowadzą uczelnie macierzyste i powołani do tych spraw koordynatorzy programów.
Terminy zgłaszania studentów na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim są następujące:

 • do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biur ofertę z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów;
 • do 15 kwietnia Biura zamieszcza na stronie internetowej zbiorcze zestawienie miejsc na poszczególnych kierunkach studiów;
 • do 15 maja uczelnie przesyłają do Biura imienne zgłoszenia studentów zainteresowanych studiami w semestrze zimowym;
 • do 30 grudnia uczelnie przesyłają imienne zgłoszenia studentów zainteresowanych studiami w semestrze letnim;
 • Biura programów do 30 czerwca i 30 stycznia, informują zainteresowanych studentów o zakwalifikowaniu ich na studia do poszczególnych uczelni i o decyzji tej powiadamiają właściwą Uczelnię.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTAR i MOSTECH, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne, wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim.

III. Studenci programów:

 • Studia w ramach programu MOSTAR i MOSTECH może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów.
 • Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.
 • Studenci zainteresowani programami składają u dziekana swojego wydziału podanie do rektora z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie studiów w innej uczelni.
 • Podanie ze zgodą rektora przesyłane jest do Biura MOSTAR-u lub MOSTECH-u, które uzgadnia dla studenta program studiów między uczelniami i po akceptacji programu przez dziekana wydziału macierzystej uczelni studenta, student informowany jest o decyzji dotyczącej podjęcia przez niego studiów.

IV. Program studiów

 • Podstawą studiów w programach jest realizowanie indywidualnego programu studiów w oparciu o program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranej uczelni.
 • Semestralny program studiów powinien zapewniać uzyskanie ok. 30 punktów ECTS.
 • Dopuszcza się możliwość realizacji części programu studiów i uzupełnienie programu po powrocie w uczelni macierzystej studenta.
 • Wybrany program studiów powinien być zaliczony przez studenta.

V. Zaliczenie odbytych studiów

 • Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. W przypadku niezaliczenia wszystkich przedmiotów z uzgodnionego programu, pozostałe, brakujące zaliczenia student musi uzupełnić w macierzystej uczelni.
 • Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału uczelni, w której student studiował.

 

Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące wymiany studentów w ramach programu MOSTAR i MOSTECH prowadzi:
Biuro ds. Studenckich
ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
mgr Marta Gerlich
tel.: 89 524 56 90
e-mail:
marta.gerlich@uwm.edu.pl