Informacje dla studentów

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dot. opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/

-------------------------------------------- 

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 9.00-11.00
i piątek w godz. 11.30-12.30

(ewentualne zmiany terminów będą podawanie przez Dziakanat)

aktualizacja: 19.02.2019

----------------------------------------------------------

Legitymacje studenckie w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie uczelni do dnia 30 września 2021 r., legitymacje będą zatem ważne jeszcze przez 60 dni po tej dacie bez konieczności osobistego stawiennictwa studenta w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Z wyrazami szacunku
Biuro ds. Studenckich

---------------------------------------------------------- 

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa) 

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce) 

Zasady przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze letnim 2020/2021 - http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/ 

aktualizacja 20.01.2021

---------------------------------------------------------------------------

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc materialną (dot. wszystkich rodzajów stypendiów) –zm. na dzień 6-10-2020 r.

Ze względu na ograniczenia, jakie narzuca na nas sytuacja epidemiczna, w trosce o bezpieczeństwo Studentów jak i pracowników Dziekanatu Wydziału Biologii Biotechnologii  informujemy, że wnioski o świadczenia będzie można składać po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Umawianie wizyt zastępuje TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem systemu USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW,  w pozycji menu SPOTKANIA.

Godziny złożenia dokumentów proszę sprawdzać w kalendarzu spotkań w zakładce SZCZEGÓŁY.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.

Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Spotkanie na dany dzień można będzie umawiać w dniu poprzednim, do godziny 12:00. Niestety obecne ograniczenia systemu nie pozwalają nam na wybranie godziny spotkaniaPracownik dziekanatu ustali godzinę spotkania według kolejności zgłoszeń. Wizyty umawiane będą w kolejności zgłoszeń, według harmonogramu, który będzie widoczny przy zapisach na konkretny dzień. Nie będzie możliwości przekładania godziny spotkania. Osoba, która nie zgłosi się o wyznaczonej porze, może stracić kolejkę. Prosimy mieć to na uwadze umawiając spotkania. 

Pierwsze terminy prawdopodobnie będzie można umawiać na poniedziałek, 5 października 2020 r. (proszę sprawdzać w USOSweb).

Osoby, które nie umówią wcześniej spotkania, z przyczyn organizacyjnych, mogą zostać nieobsłużone.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu standardów ochrony osobistej podczas wizyt w Dziekanacie, tzn. noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, własny długopis.

---------------------------------------------------------------

 

Plany zajęć już na stronie - http://wbib.uwm.edu.pl/student/tygodniowy-rozklad-zajec

---------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Biologii i Biotechnologii umieszczone są w Aktualnościach - link

----------------------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  (aktualizacja wkrótce)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis  (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja wkrótce)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 08.09.2020

——————————————————————————————-

W związku wprowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prosimy P.T. Studentów o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/node/3955

Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/files/ZarzNr75.pdf

——————————————————————————————-

EGZAMINY DYPLOMOWEOGLOSZENIE-wymagane-dokumenty2021Przygotowanie-do-egzaminu2021