Informacje dla studentów

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dot. opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/

-------------------------------------------- 

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 9.00-11.00
i piątek w godz. 11.30-12.30

(ewentualne zmiany terminów będą podawanie przez Dziakanat)

aktualizacja: 19.02.2019

---------------------------------------------------------------

 

Plany zajęć już na stronie - http://wbib.uwm.edu.pl/student/tygodniowy-rozklad-zajec

---------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Biologii i Biotechnologii umieszczone są w Aktualnościach - link

----------------------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  (aktualizacja wkrótce)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis  (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja wkrótce)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 08.09.2020

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Akademiki 2020/2021

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Fundacja „ŻAK" U W M w Olsztynie, w porozumieniu z Samorządem Studenckim UW M w Olsztynie, ustaliła następujące zasady przydziału miejsc, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (kontynuacja nauki). - plik PDF

Przydział akademików dla studentów 1 roku - plik PDF

-----------------------------------------------------------------------

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w r.a. 2019/2020

Terminy EGZAMINÓW: 10-11-12-13-14 lutego 2020 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Przeczytać bardzo uważnie!

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego należy zgłosić w USOSweb ETAP studiów do rozliczenia. Zgłoszenia dokonujemy po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich ocen. Zgłoszenie jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wpisów i umożliwi dziekanatowi rozliczenie semestru/etapu studenta.

Dodatkowo prosimy o prosimy o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do dziekanatustrona: http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow„kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

Powyższe związane jest z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów (aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów)

Wymagane dokumenty - plik PDF

--------------------------------------------------------------

UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW  od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

na rok akademicki 2019/2020  + warunki ubezpieczenia https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

-------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowyn 2019-2020 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2019/2020  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 03.09.2019 r.

--------------------------------------------------------------- 

 

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

 Terminy EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH: 5 – 12 LUTEGO 2019 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Dokładne informacje dotyczące składanych dokumentów i terminów znajdują się w pliku PDF

--------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja dodatkowa - Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

W związku z kontynuowaniem działań dotyczących monitorowania karier zawodowych absolwentów informujemy, że została stworzona aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów.

Obowiązkiem Studenta kończącego studia jest:
1. Otworzyć stronę Uniwersytetu www.uwm.edu.pl

      - kliknąć zakładkę STUDENCI
      - po lewej stronie „kliknąć” Badanie losów absolwentów  http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow 
      - „kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

2. Wypełnić oświadczenie
3. Wydrukować
4. Dostarczyć do Dziekanatu.                

-----------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------  

Badania lekarskie studentów i doktorantów od dnia 13 stycznia 2016 roku przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie Olsztyn, ul. Warszawska 30 (budynek przychodni) Gabinet Medycyny Pracy – I piętro, gabinet nr 116.

Numer telefonu do rejestracji: (89) 524-53-95.

Więcej informacji oraz godziny rejestracji i przyjęć – plik PDF

11.01.2016

-------------------------------------------------------

Uwaga studenci I roku drugiego stopnia kierunku biologia, kierunku biotechnologia i kierunku mikrobiologia, dziennik praktyki zawodowej jest dostępny na stronie internetowej Wydziału w zakładce: STUDENT / Druki do pobrania     

——————————————————————————————-

W związku wprowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prosimy P.T. Studentów o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/node/3955

Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/files/ZarzNr75.pdf

——————————————————————————————-

  dend 123 4 12  13 botles 1 2 12-13 x

aa qq ww   op 1 2 3 4 5 6