Erasmus+


 

Aktualna rekrutacja do programu

Aktualna rekrutacja 

  • STUDIA 2023/2024 REKRUTACJA OD 15.01.2024 DO 29.02.2024 W USOSWEB - NA SEMESTR ZIMOWY ORAZ LETNI (PRZYSZŁY ROK AKADEMICKI)
  • PRAKTYKI 2023/2024 ORAZ 2024/2025 REKRUTACJA OD 1.03.2024 DO 29.03.2024

aktualizacja 01.02.2024

--------------------------------------

Wyjazdy na studia

Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mogą wyjechać na semestr (Wyjazdy na studia: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/test33/wyjazdy-studentow-na-studia-sms) w ramach programu Erasmus+, w ramach podpisanych umów do następujących uczelni – plik PDF

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus:

Dr Ewa Zaobidna

Katedra Biochemii
Tel. 89-523-38-39, e-mail: ewa.zaobidna@uwm.edu.pl

Przydatne linki: www.erasmus.org.pl , www.frse.org.pl
Na Naszym Uniwersytecie: 
http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus

Relacje z pobytu na wyjazdach w ramach programu Erasmus:

  • Karolina Kalbarczyk – plik PDF
  • Aleksandra Szabelska – plik PDF
  • Karolina Grabowska i Magdalena Gral (Finlandia) – plik PDF

-----------------------------------------

Informacje o programie

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2022

Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie się przez całe życie” zostaje zastąpiony programemErasmus+.

Poniżej obszerne fragmenty komunikatu prasowego „Zielone światło dla programu Erasmus+: ponad 4 miliony osób otrzyma dotacje unijne na podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie” Strasburg/Bruksela, 19 listopada 2013 r.

” Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, którego realizacja ma rozpocząć się w styczniu. Jest to siedmioletni program ukierunkowany na podnoszenie umiejętności, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro – o 40% więcej niż w przypadku obecnych programów. Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu oraz ponad 500 tys. osób biorących udział w wymianie młodzieży i odbywających wolontariat za granicą. Studenci planujący ukończenie studiów magisterskich za granicą, na które rzadko dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będą mogli skorzystać z nowego systemu gwarancji kredytowych, którym zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny. Erasmus+ zapewni również środki dla pracowników szkolnictwa i szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz na finansowanie partnerstw między uniwersytetami, szkołami wyższymi, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami niekomercyjnymi.

Erasmus+ ma trzy główne cele: dwie trzecie budżetu przeznacza się na finansowanie możliwości nauki za granicą dla osób indywidualnych, na terytorium UE i poza nim; pozostałą część kieruje się na wsparcie partnerstw między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także na reformy mające na celu modernizację systemów kształcenia i szkolenia oraz promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Nowy program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia,młodzieży i sportu, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Wnioskodawcy będą mogli łatwiej zrozumieć dostępne opcje. Wprowadzone zostają także dodatkowe uproszczenia, które ułatwią dostęp do dotacji.
Kto może skorzystać z programu Erasmus+?
- 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże;
- 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą;
- 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą;
- 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych;
- ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;
- ponad 25 tys. studentów otrzyma stypendia na wspólne studia magisterskie, które oznaczają studia w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą;
- 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy;
- 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość;
- wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

Kontekst

Realizacja programu Erasmus+ rozpoczyna się w okresie, kiedy w UE prawie sześć milionów młodych osób jest bezrobotnych. W Hiszpanii i Grecji odsetek ten przekracza 50 proc. Równocześnie w Unii zarejestrowanych jest ponad 2 mln wolnych miejsc pracy, a jedna trzecia pracodawców zgłasza trudności z rekrutacją pracowników posiadających potrzebne im umiejętności. Jest to dowód na spory niedobór kwalifikacji w Europie. Erasmus+, oferując obywatelom możliwości uczenia się, szkolenia lub zdobywania doświadczenia za granicą, przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Równocześnie wsparcie dla doskonalenia zawodowego pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą oraz współpraca środowiska edukacji z rynkiem pracy pozwolą na podniesienie jakości i zwiększenie adekwatności europejskich systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży.

Mobilność studentów i uczniów zawodu przyczyni się także do zwiększenia mobilności pracowników między państwami członkowskimi, bowiem osoby, które już uczyły się lub odbywały szkolenie w innym kraju, w przyszłości chętniej będą podejmowały pracę za granicą.

Po raz pierwszy w programie Erasmus+ przewidziano specjalną linię budżetową dla sportu. Przez okres siedmiu lat planuje się przeznaczyć około 265 mln euro na rozwój europejskiego wymiaru sportu poprzez eliminowanie zagrożeń transgranicznych, takich jak ustawianie zawodów sportowych i doping. Wsparciem objęte zostaną także projekty transnarodowe z udziałem lokalnych organizacji sportowych, służące promowaniu np. właściwego zarządzania, włączenia społecznego, dwutorowych karier sportowców i aktywności fizycznej.”

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: Strona internetowa programu Erasmus+
Polska strona programu Erasmus+ gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przewodnik o programie w języku angielskim:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.
Program Erasmus+ na Facebooku
Dołącz do rozmowy na Twitterze #ErasmusPlus