Katedra Biochemii

Katedra Biochemii

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

tel. 89 523 39 90 fax. 89 535 20 15

http://www.uwm.edu.pl/biolbioch

 

Kierownik katedry

dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM

pok. 317 tel. 89 523 38 15 e-mail: bj58@wp.pl

 

Sekretariat

ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn III piętro,

tel. 89 523 39 90 fax. 89 535 20 15

 

Pracownie

- Biochemii i biologii molekularnej nasion

- Proteomiki

- Biochemii bezkręgowców

- Hodowli in vitro

- Badań białek i peptydów średniocząsteczkowych

 

Badania

poznanie mechanizmów adaptacyjnej odpowiedzi roślin na warunki stresowe oraz określenie roli wtórnych metabolitów (np. fenylopropanoidów) w tych reakcjach,

rola cytoszkieletu w syntezie białek,

mechanizmy regulujące stabilność mRNA u roślin,

proteomiczna analiza odpowiedzi komórkowych na stresy,

fizjologiczno-biochemiczne mechanizmy spoczynku występujące w nasionach,

biochemia i fizjologia nicieni z nadrodziny Ascaridoidea – pasożytów człowieka, ptaków i ryb

biochemiczne następstwa warrozy u pszczoły miodnej Apis mellifera,

metabolizm Varroa destructor ektopasożyta pszczoły miodnej,

rola jasmonidów w biosyntezie cukrów rozpuszczalnych, fosfolipidów i fenoli w kiełkujących nasionach,

badania nad rolą jasmonidów w biosyntezie kwasów tłuszczowych w nasionach,

rzadkie kwasy tłuszczowe występujące u zwierząt dziko żyjących,

zwierzęta wolno żyjące jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

charakterystyka fizykochemiczna białek i peptydów o potencjalnym działaniu biologicznym,

immunogenne i enzymatyczne właściwości białek roślin,

wpływ nieenzymatycznej glikacji białek i peptydów na ich funkcje biologiczne,

wpływ modyfikacji chemicznych na aktywność związków biologicznie czynnych,

jakościowe i ilościowe oznaczanie alergenów pokarmowych i peptydów bioaktywnych w żywności.

 

Strona w przygotowaniu http://wbib.uwm.edu.pl/kb