O Projekcie

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Upowszechnianie nauki odbywać będzie się w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw oraz pikników naukowych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich.

Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. W ramach przedsięwzięcia uczestnicząca młodzież pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki.Projekt Spotkania z nauką, 
realizowany w latach 2020-2022, dofinansowano z programu
Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.


Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Ogólnopolska Noc Biologów, Międzynarodowy Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz Sobie Naukowca, Przyjedź do nas na warsztaty.

Projekt będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie wsparciem oraz komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM centrum nauki Kortosfera. Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

W ciągu 24 miesięcy zorganizowane zostaną: 4 pikniki naukowe, w których weźmie łącznie co najmniej 2000 uczestników, dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na Uniwersytecie z wykładami i warsztatami, trzy wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz cztery wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych), opublikowanych zostanie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych w formie warsztatów na terenie Uniwersytetu, wykładów i zajęć wyjazdowych do szkół, wystaw, gier edukacyjnych oraz pikników naukowych, celem których jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych oraz popularyzacja kształcenia wyższego (podnoszenie kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy). Jest kontynuacją wcześniejszych naszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy, cykliczna Ogólnopolska Noc Biologów (dwukrotnie finansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Międzynarodowy Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz sobie naukowca. Projekt będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM centrum nauki Kortosfera. Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

Zaplanowane działania stanowią całość długofalowego procesu zapoznawania szerokich kręgów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, ze specyfiką i dokonaniami nauk biologicznych. Uwzględnia metody aktywizujące słuchaczy i wdrażania ich do procesu poznawczego tak by w pełni rozumieli istotę badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie upowszechniające naukę adresowane jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza, z Podlasia czy Pomorza. Poza bezpośrednimi pokazami na terenie uczelni, przekaz popularnonaukowy docierał będzie za pośrednictwem mediów (w tym mediów społecznościowych, internetowych) do szerokiego grona odbiorców w kraju oraz do Polonii, rozproszonej po całym świecie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapewni sale i dobrze wyposażone zaplecze laboratoryjne.


Opis projektu

Organizator, współorganizatorzy i patroni projektu (nazwy instytucji)

  • Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie,
  • Biblioteka Uniwersytecka,
  • Patronat Honorowy - JM Rektor UWM,
  • Patronaty medialne - Radio UWM FM, TV Kortowo

Zasięg projektu - regionalny

Proponowany program

Program obejmuje zagadnienia z zakresu nauk biologicznych i uwzględnia kilka dopełniających się przedsięwzięć w zakresie upowszechniania wiedzy (poznawczy cykl Kolba). Cały czas informacje o działaniach, jak i treści upowszechniające naukę publikowane będą w mediach społecznościowych, radiu, prasie i telewizji uczelnianej. Później uruchomione zostaną stałe wystawy o nauce w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 4 wystawy objazdowe. Ważnym elementem będą wykłady i warsztaty wyjazdowe, realizowane w szkołach jak i cykliczne spotkania z nauką na terenie Uniwersytetu.

Przewidziano dwa obozy naukowe na terenie uczelni, rozpoczynające rok szkolny oraz 4 pikniki naukowe, które oprócz wykładów i warsztatów zawierać będą elementy prezentacji aktywności naukowej samej młodzieży. W piknikach uczestniczyć będzie szeroki wachlarz społeczeństwa, łącznie ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Projekt umożliwia aktywny udział młodzieży i daje poczucie sprawstwa i współuczestnictwa w procesie badawczych.

Elementy programu (wydzielone działania):

1. Upowszechnianie w mediach (1-24 miesiąc trwania projektu)
2. Wypożycz sobie naukowca (4-24 miesiąc trwania projektu, z przerwami w okresie wakacyjnym)
3. Noc Biologów (styczeń 2020, styczeń 2021)
4. Dzień Biologii i Biotechnologii (czerwiec 2021, czerwiec 2022)
5. Obozy naukowe (wrzesień 2021)
6. Cykliczne spotkania z nauką (12 cyklicznych spotkań)
7. Wystawy o nauce (6-24 miesiąc trwania projektu)


Cel i efekty planowane do osiągnięcia

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych (nauki biologiczne) w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw, pikników naukowych oraz upowszechniania wiedzy w mediach internetowych. Celem projektu jest kontynuacja naszych wcześniejszych przedsięwzięć popularyzujących naukę, takich jak Uniwersytet Młodego Odkrywcy (realizowaliśmy dwie edycje; pierwsza realizowana w 2017 r. finansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 40 tys. zł, druga edycja 2018-2020, finansowana była z NCBiR w kwocie blisko 500 tys. zł), Noc Biologów (realizowana od 2012 r, dwukrotnie w 2014 i 2015 finansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz sobie naukowca.

Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego i będzie realizowany z innymi jednostkami Uniwersytetu.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich. Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. Liczymy, że w wyniku przedsięwzięć edukacyjnych dotrzemy do młodzieży licealnej i zachęcimy do studiowania na wydziałach z kierunkami przyrodniczymi.

W ramach upowszechniania nauki chcemy pokazywać głównie najnowsze osiągnięcia naszych naukowców, wskazując jednocześnie na bardzo ważną, regionalną i naukową rolę UWM w Olsztynie. Będzie to element budowania kapitału naukowego wśród młodzieży naszego regionu. Projekt przewidziany jest do realizacji w ciągu 24 miesięcy (planujemy rozpocząć zajęcia od lipca 2020 roku a zakończyć w czerwcu 2022 r).

Planowane efekty: udział w działaniach co najmniej 50 pracowników naukowych i dydaktycznych UWM w Olsztynie, zorganizowanie łącznie 4 pikników naukowych, 12 cyklicznych spotkań z nauką, co najmniej 60 wykładów, pokazów, warsztatów wyjazdowych, 3 stałych wystaw o nauce oraz 4 wystaw objazdowych. Łącznie w bezpośrednich działaniach uczestniczyć będzie co najmniej 4000 osób (młodzieży i osób dorosłych). Dzięki wykorzystaniu prasy, radia i telewizji oraz mediów społecznościowych planujemy dotrzeć z przekazem do co najmniej 1 500 000 osób w kraju i za granicą (Polonia).

Wymiernym i długofalowym rezultatem projektu będzie zachęcenie młodzieży do podejmowania kształcenia na wydziałach z kierunkami przyrodniczymi. Mierzalnymi efektami będą listy obecności uczestników, zorganizowanie 4 pikników naukowych, w których weźmie łącznie co najmniej 2000 uczestników, zorganizowanie 2 obozów naukowych na uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na uniwersytecie z wykładami i warsztatami, 3 wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 4 wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych). Opublikowanych będzie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz w mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców.

Wydział Biologii i Biotechnologii zdobył duże oświadczenie w zakresie edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem nowoczesnych, internetowych kanałów komunikacji, w tym przy realizacji wcześniejszych przedsięwzięć popularyzujących naukę: Uniwersytet Młodego Odkrywcy (2 edycje; pierwsza w 2017 r. finansowana z MNiSW, druga edycja finansowana przez NCBiR zakończy się w marcu 2020 r.), Noc Biologów (od 2012 r., dwukrotnie w 2014 r. i 2015 r. finansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Fascynujący Dzień Roślin, Olsztyńska Wystawa Dalii, Wypożycz sobie naukowca, Przyjedź do nas na warsztaty, okręgowy etap Olimpiady Biologicznej oraz udział w pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu centralnego OB, ze Wspólnotą Polską organizowane były zajęcia dla młodzieży polonijnej oraz dla nauczycieli z Litwy ("Uczymy jak uczyć" – 2015 r.).

W projekcie uczestniczą nauczyciele akademiccy z wieloletnim stażem dydaktycznym, wykształceni jako pedagodzy, biolodzy i pasjonaci w upowszechnianiu wiedzy z użyciem nowoczesnych form i środków technicznych. Koordynator dr hab. S. Czachorowski, prof. UWM w latach 2006-2008 był koordynatorem Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, jest inicjatorem i organizatorem Nocy Biologów w Olsztynie (od 2012 r.), inicjatorem i animatorem olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum (funkcjonuje od 2000 r.). Jest popularyzatorem nauki, blogerem, autorem licznych artykułów edukacyjnych i popularno-naukowych, współpracuje z Centrum Nauki Kopernik (Warszawa), był jurorem w konkursie E(X)plory (2016), prowadzi wykłady i zajęcia pozaformalne. W 2012 r. został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2011 w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa, a w roku 2017 uzyskał tytuł Wykładowcy Roku 2016/2017 Uniwersytetu Dzieci. Otrzymał Medal KEN (2007), nagrodę Rektora dla najlepszego nauczyciela za propagowanie aktywności naukowej UWM (2008) i statuetkę Złoty Człowiek plebiscytu organizowanego przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski.

Dzięki nowoczesnym metodom przekazu i relacjonowania online zasięg oddziaływania projektu będzie od poziomu lokalnego przez regionalny, krajowy aż do międzynarodowego (Polonia).