dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM

Imię i nazwisko: dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM

Stanowisko: profesor Uczelni

dziedzina: nauki biologiczne
dyscyplina: ekologia
specjalność: ornitologia

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Nowakowski
ORCID: 0000-0001-9475-2868

E-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl
Tel: +48 89 523 43 08, +48 89 523 43 43
Pokój: 310 (Plac Łódzki 3, Olsztyn)

Konsultacje: wtorek 9:00-11:00

--------------------------------

CV

 • doktor habilitowany nauk biologicznych, dyscyplina – ekologia, specjalność – ornitologia
 • Stopień doktora habilitowanego nadany 23 kwietnia 2013 r. uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rozprawa habilitacyjna Jacek J. Nowakowski (2011). Długoterminowa zmienność cech fenotypowych populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) w dolinie Biebrzy – adaptacja do zmieniającego się środowiska. Rozprawy i Monografie 168, Wyd. UWM w Olsztynie (ISBN 978-83-7299-751-7)
 • Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, specjalność biometria nadany 30 maja 1995 r. uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rozprawa doktorska: "Wieloletnia zmienność cech metrycznych populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus Herm., 1804)" (promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Jezierski)
 • Lekarz weterynarii – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie - Wydział Weterynarii (1981-1987)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie - Podyplomowe Studium Informatyki (1995-1996)
 • honorowy współpracownik Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk

Specjalność naukowa

 • ekologia, ornitologia, ekologia ewolucyjna, biometria

Realizowane tematy badawcze

 • Dobór cech fenotypowych i zmienność biometryczna populacji ptaków.
 • Ekologiczne i ewolucyjne adaptacje fauny do zmieniających się warunków środowiskowych.
 • Ekologia ptaków i płazów obszarów zurbanizowanych.
 • Ekologiczne uwarunkowania różnorodności biologicznej – Zad. 1. Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną makrofauny wodnej, Zad. 2. Ekologiczne i ewolucyjne konsekwencje wpływu zmian środowiska na funkcjonowanie populacji ptaków (12.610.003).
 • Defence Behavior of Neotropical Dipterans and Homopterans in Response to a Flush–Pursuit Predator Myioborus miniatus in habitats of different light condition. – projekt realizowany we współpracy z dr B.Dulisz (UWM w Olsztynie), dr B.Orłowską, prof. dr hab. M.Borowiec (Uniwersytet Wrocławski), Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies (Cosanga, Equador)
 • Habitat selection of Myioborus miniatus and Myioborus melanocephalus in sympatric zone of environments of east slopes of Andes.– projekt realizowany we współpracy z prof. dr hab. M.Borowiec, prof. dr hab. T.Stawarczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr. Harold Greeney, Jose A. Simbana (Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies, Cosanga, Equador), prof. P. Jabłoński (Laboratory of Behavioral Ecology and Evolution, School of Biological Sciences, Seoul National University, South Korea)
 • Zastosowanie miary asymetrii cech fenotypowych do oceny kondycji populacji ptaków i monitorowania zmian jakości środowiska w tropikach – współpraca z dr Andrés Szwagrzak (Green Cross, Museo de Cienias Naturales, La Paz, Bolivia)

Pełnione funkcje

 • członek Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2007-2011)
 • członek Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015-2018; 2019-2022)
 • kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (od 2015)
 • kierownik Studiów doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie
 • Redaktor Special Issue: Birds Ecology: Monitoring of Bird Health and Populations –  Animals (JCR journal: IF: 2.752, ISSN 2076-2615) – 2021-2022
 • Członek Uczelnianego Zespołu do spraw ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2021-2022)
 • prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ds kształcenia i studenckich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (kadencja 1996-1999)
 • członek Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego wdrażania programu Komisji Europejskiej RWE „Natura 2000” (województwo warmińsko-mazurskie) – 2002
 • prezes Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (kadencje 2007-2015)
 • prezes Zarządu Głównego Sekcji Ornitologicznej P.T.Zool. (kadencja 2003-2007)
 • przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału P.T.Zool. (kadencje 1992-2007)
 • ekspert RAMSAR Convention of Wetlands – ds. ochrony terenów podmokłych (Gland, Szwajcaria)
 • ekspert IUCN – Światowej Unii Ochrony Przyrody (Genewa, Szwajcaria)
 • wiceprzewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2013-2022)
 • Członek Rady Dziekańskiej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (2019-)
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UWM w Olsztynie (2021-)
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej UWM w Olsztynie (kadencja 2019-2020)
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (kadencja 1996-1999)
 • Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (kadencje 1999-2005, 2011-2016, 2016-2020; 2020-2023)
 • Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych do Szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie (2019-2022)
 • Koordynator merytoryczny zadania 3 "Zarządzanie Zasobami Przyrody" w projekcie POKL-04.01.01-00-178/12-15 (2012-2015)
 • Koordynator Wydziału Biologii i Biotechnologii projektu "Intedyscyplinary PhD Studies – Bioeconomy” Financed by European Union under European Social Fund scheme (project agreement nr POWR.03.03.00-00-M141/16) (2018-2022)
 • Koordynator zadania VIII "Interdyscyplinary PhD Studies: Biology – Biotechnology” w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022)
 • Asystent koordynatora merytorycznego zadania 1 "Zarządzanie Obszarami Natura 2000" w projekcie POKL-04.01.01-00-178/09-00 (2009-2010)

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • PolskieTowarzystwo Zoologów
 • European Ornithologist's Union
 • International Union of Game Biology (IUGB)
 • Societas Europaea Mammalogica
 • Federacja Polskich Towarzystw Naukowych

 

Staże naukowe

 • 1987 – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków, opiekun naukowy – dr Marta Borowiec
 • 2009 – staż naukowy w ramach programu UE Kapitał Ludzki, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków, opiekun naukowy – prof. dr hab. M. Borowiec 21.11-5.12.2009 – cert. z dn. 6.12.2009
 • 2010 – staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu UE Kapitał Ludzki, Yanayacu Biological Station and Centre for Creative Studies, Cosanga, Equador, 27.08.2010-25.09.2010, opiekun naukowy – dr H. Greeney
 • 2015 – staż naukowy, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki, opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Bańbura
 • 2012 – pobyt naukowo-badawczy, Yanayacu Biological Station and Centre for Creative Studies, Cosanga, Ecuador, 08.09.2012-15.10.2012, opiekun naukowy – dr H. Greeney
 • 2015 – pobyt naukowo-badawczy, Yanayacu Biological Station and Centre for Creative Studies, Cosanga, Ecuador, 27.08.2015-25.09.2015, opiekun naukowy – dr H. Greeney

 

Szkolenia wybrane

 • Szkoła Tutorów Akademickich, Collegium Wratislaviense, UWM, Olsztyn 16-28.06.2019 – certyfikat Tutora I stopnia STA-Z/341/I/2019/9 z dn. 28.06.2019
 • Aktywne metody pracy ze studentami" szkolenie realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), Collegium Wratislaviense, UWM, Olsztyn 26.10.2019-15.12.2019 – certyfikat z dn. 3.12.2019
 • „Komunikacja interpersonalna" – szkolenie realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), Zatorski Consulting, UWM, Olsztyn 3-4.02.2020 – certyfikat z dn. 4.02.2020
 • Praca w zespole" – szkolenie realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17), Zatorski Consulting, UWM, Olsztyn 2-3.12.2019 – certyfikat z dn. 3.12.2019
 • Szkolenie z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – wybrane problemy prawne, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, Pracownia Szkoleniowo Doradcza Jacek Pakuła, Warszawa, 18.10.2018 – certyfikat z dn. 18.10.2018
 • Szkolenie z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – sztuka pisania decyzji, Pracownia Szkoleniowo Doradcza Jacek Pakuła, Warszawa, 19.10.2018 – certyfikat z dn. 19.10.2018
 • Szkolenie „Studia doktoranckie i szkoły doktorskie w tzw. Ustawie 2.0, Pracownia Szkoleniowo Doradcza Jacek Pakuła, Toruń, 22-23.11.2018 – certyfikat z dn. 23.11.2018
 • „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Olsztyn, 14.09.2016, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • "Szkolenie z zakresu koordynowania działań związanych z procesem powstawania prac dyplomowych", UWM w Olsztynie, 17-28.02.2014, szkolenie w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-095/10-02 – świadectwo 8.02.2014.
 • Zarządzanie jakością w perspektywie integracji z Unią Europejską”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Przemysłowej, ROPJ, Olsztyn, 9.11.2001 - cert. Nr 0603/MG/2001.
 • Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich, Olsztyn, 1987-1988, cert. 1/89.

 

 • Szkolenie dla osób planujących i wykonujących doświadczenia na zwierzętach; POLLASA, Kraków 30.11-4.12.2015; – cert. 2015
 • „Ewaluacja jakości działalności naukowej. Pomiar i metody stosowane przy ewaluacji jakości działalności naukowej" szkolenie z zakresu „Zarządzanie nauką – zmiany w systemie prawnym” realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin, 30.06.2020  – certyfikat z dn. 30.06.2020
 • „Design thinking" – szkolenie z zakresu „Zarządzanie projektami i komercjalizacja wyników badań” realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), Metaphor, Poznań, 2-4.12.2020 –  certyfikat z dn. 04.12.2020
 • Wymiana pracowników z krajami trzecimi RISE”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Olsztyn, 17.02.2017, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Horyzont 2020
 • "Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów POWER", EVIKA Ewelina Sikora, Gdańsk, 13.03.2015 – zaświadczenie 91/2015/03
 • "Zarządzanie projektami według modelu PRINCE2® Foundation". Szkolenie dla kadry kierowniczej w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-145/11-01 – świadectwo 12.12.2013

 

 • „Analiza i wizualizacja danych w R" realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), Instytut Innowacyjne Edukacji, Wrocław, 15-19.02.2021 – certyfikat Nr 10/R/UWM/2021
 • "NGS – głębokie sekwencjonowanie" realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), MIIZ PAN, Warszawa, Olsztyn, 14.09.2021-23.09.2021 – dyplom nr 9/09/2021.
 • "STATISTICA w zakresie rozszerzonym" realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), StatSoft Polska, Kraków, 21.11 – 13.12.2020 – certyfikat Nr 202012SKRUWM09
 • "Wprowadzenie do Obróbki i Analizy Danych NGS" realizowane w projekcie „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (project agreement nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (2018-2022), MBS, Warszawa, Olsztyn 17.10.2020 – dyplom nr 4/10/2020 z dn. 17.10.2020
 • Analiza komputerowa w badaniach genetyki populacji”, MBS, Warszawa, 28-29.09.2017 – cert. z dn. 29.09.2017
 • "Podstawy akustycznych metod badań nietoperzy" szkolenie organizowane przez ProEkoEkspert i Polskie Towarzystwo Zoologiczne – Wrocław, 30-31.05.2014 – cert. z dn. 31.05.2014
 • "Zastosowania statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody podstawowe", StatSoft Polska, 4-5.03.2014 – świadectwo 5.03.2014.
 • "Zastosowanie statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody zaawansowane", StatSoft Polska, 11-12.03.2014 – świadectwo 12.03.2014.
 • "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000" w projekcie "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój gmin" dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa, 26-27.11.2014 r., organizator CE2 Centrum Edukacji – świadectwo z dn. 27.11.2014
 • Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej GIS do zarządzania zasobami środowiska" w ramach projektu UDA-POKL 04.01.01-00-178/12-13 – świadectwo 6.07.2013.
 • Molekularna ekologia”, PAN, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, 17-20.03.2010 – cert. 20.03.2010.
 • Szkolenie z zakresu techniki RT-PCR, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, UWM, Olsztyn, 2010 – cert. 20.03.2010.
 • Szkolenie ekspertów ds. programów rolno-środowiskowych UE, IR Brwinów, 2008 – cert. IR/08.
 • Zastosowanie biologii molekularnej w badaniach filogenetycznych i ekologicznych”, PAN, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, 7-9.04.2003 – cert. z dn. 9.04.2003.
 • Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych”, StatSoft Polska, Warszawa, 16.10.2003.
 • Analizy wielowymiarowe”, StatSoft Polska, Kraków, 2002 – cert. z dn. 26.03.2002.

 

 

         Publikacje (wybrane)

 • Jurasz M., Boraczyński MT., Laskin J.J., Kamelska-Sadowska A.M., Podstawski R, Jaszczur-Nowicki J., Nowakowski J.J., Gronek P. (2022). Acute cardiorespiratory and metabolic responses to incremental cycling exercise in endurance and strength-trained athletes. Biology 11, 643. https://doi.org/10.3390/biology11050643.
 • Knozowski P., Górski A., Stawicka A.M., Nowakowski J.J. (2022). Long-term changes in the diversity of amphibian communities inhabiting small water bodies in the urban area of Olsztyn (NE Poland). The European Zoological Journal 89(1): 791-812. https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2087773.
 • Jurasz M., Boraczyński MT., Laskin J.J., Kamelska-Sadowska A.M., Podstawski R, Jaszczur-Nowicki J., Nowakowski J.J., Gronek P. (2022). Acute cardiorespiratory and metabolic responses to incremental cycling exercise in endurance- and strength-trained athletes. Biology 11, 643. https://doi.org/10.3390/biology11050643.
 • Dulisz B., Stawicka A.M., Knozowski P., Diserens T., Nowakowski J.J. (2021). Effectiveness of using nest boxes as a form of bird protection after building modernization. Biodiversity and Conservation 10531, 2334 https://doi.org/10.1007/s10531-021-02334-0.
 • Dulisz B., Dynowska M., Nowakowski J.J. (2021). Body condition and colonization by fungi of House Sparrows Passer domesticus in the urban and rural environment. The European Zoological Journal 88 (1) 152-164https://doi.org/10.1080/24750263.2020.1857447.
 • Kamiński M., Janiszewski T., Indykiewicz P., Nowakowski J.J., Kowalski J., Dulisz B., Minias P. (2021). Density-dependence of nestling immune function and physiological condition in semi-precocial colonial bird: a cross-fostering experiment. Frontiers in Zoology 18:7 DOI:10.1186/s12983-021-00388-y.
 • Osowiecka K., Yahuza S., Szwiec M., Gwara A., Kasprzycka K., Godawska M., Olejniczak D., Nowacka A., Nowakowski J.J., Nawrocki S., Rucinska M. (2021). Students' knowledge about cervical cancer prevention in Poland. Medicina-Lithuania 57(10), 1045https://doi.org/10.3390/medicina57101045.
 • Zdanowska N., Owczarczyk-Saczonek A., Czerwińska J., Nowakowski J.J., Kozera-Żywczyk A., Owczarek W., Zdanowski W., Swacha Z., Placek W. (2021). The effect of cigarette smoking on serum levels of regulatory cytokines and molecules involved in atherogenesis during systemic treatment of psoriasis- results of as preliminary study. Polish Annals of Medicine 28(2):1-9 DOI: https://doi.org/10.29089/2020.20.00171
 • Kamelska-Sadowska A.M., Protasiewicz-Fałdowska H., Zakrzewska L., Zaborowska-Sapeta K., Nowakowski J.J., Kowalski I.M. (2021). Determining the Effect of an Innovative Biofeedback SKOL-AS® Treatment on the Body Posture and Trunk Rotation in Children with Low Grade Idiopathic Scoliosis. [in:] Haraman R. (ed.) Recent Developments in Medicine and Medical Research Vol. 14: 11-30. DOI: 10.9734/bpi/rdmmr/v141; https://doi.org/10.9734/bpi/rdmmr/v14/11405D
 • Jabłoński P., Borowiec M., Nowakowski J.J., Stawarczyk T. (2020). Ecological niche partitioning in a fragmented landscape between two highly specialized avian flush-pursuit foragers in the Andean zone of sympatry. Scientific Reports 10:22024. DOI:10.1038/s41598-020-78804-2.
 • Gowkielewicz M., Lipka A., Majewska M., Piotrowska A., Szadurska-Noga M., Nowakowski J.J., Wiszpolska M., Dzięgiel P., Wiśniewski T., Majewski M.K., Jozwik M. (2020). Anti-Müllerian Hormone Type II Receptor expression in Endometrial Cancer Tissue. Cells 9 (10) https://doi.org/10.3390/cells9102312
 • Kamelska-Sadowska A.M., Protasiewicz-Fałdowska H., Zaborowska-Sapeta K., Nowakowski J.J., Kowalski I.M. (2020). The SpinalMeter® biometrical assessment to improve posture diagnosis in children: validation study. Polish Annals of Medicine 27(2):138–146. DOI: https://doi.org/10.29089/2020.20.00126
 • Zdanowska N., Owczarczyk-Saczonek A., Czerwińska J., Nowakowski J.J., Kozera-Żywczyk A., Owczarek W., Zdanowski W., Placek W. (2020). Methotrexate and Adalimumab Decrease Serum Levels of Cardiovascular Disease Biomarkers (VCAM-1 and E-selectin) in Patients with Plaque Psoriasis. Medicina 56 (9), 473 https://doi.org/10.3390/medicina56090473
 • Bieniek-Kobuszewska M., Panasiewicz G., Borkowski J., Nowakowski J.J. (2020). The impact of conservation and hunting on big game species: comparison of genetic diversity of the red deer population groups from national park and neighbouring hunting areas in north Poland. The European Zoological Journal 87 (1) 603-615 DOI: 10.1080/24750263.2020.1822936
 • Zdanowska N., Owczarczyk-Saczonek A., Czerwińska J., Nowakowski J.J., Kozera-Żywczyk A., Owczarek W., Zdanowski W., Placek W. (2020). Adalimumab and methotrexate affect the concentrations of regulatory cytokines (interleukin‐10, transforming growth factor‐β1, and interleukin‐35) in patients with plaque psoriasis. Dermatologic Therapy 33 (https://doi.org/10.1111/dth.14153)
 • Kamińska B., Czerwinska J., Bogacka I., Chojnowska K., Smolinska N., Dobrzyn K., Kiezun M., Myszczynski K., Nowakowski J.J., Kaminski T. (2020). Sex- and season-dependent differences in the expression of adiponectin and adiponectin receptors (ADIPOR1 and ADIPOR2) in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis of Eurasian beaver (Castor fiber L.). General and Comparative Endocrinology 298:113575. /doi.org/10.1016/j.ygcen.2020.113575
 • Zwierzchowski G., Miciński J., Wójcik R., Nowakowski J. (2020). Colostrum-supplemented transition milk positively affects serum biochemical parameters, non-specific humoral immunity indicators and the growth performance of calves.Livestock Science 234 https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.103976
 • Łopińska A., Indykiewicz P., Skiebe E., Pfeifer I., Trncek J., Jerzak L., Minias P., Nowakowski J., Ledwoń M., Betleja J. Wilharm G (2020). Low prevalence of Acinetobacter baumannii in gulls and songbirds. Polish Journal of Microbiology 69: 1-6 https://doi.org/10.33073/pjm-2020-011
 • Tryjanowski P., Nowakowski J.J., Indykiewicz P., Andrzejewska M., Śpica D., Sandecki R., Mitrus C., Goławski A., Dulisz B., Dziarska J., Janiszewski T., Minias P., Świtek S., Tobółka M., Włodarczyk R., Szczepańska B., Klawe J.J. (2020). Campylobacter in wintering great tits Parus major in Poland. Environmental Science and Pollution Research Mar; 27(7): 7570-7577https://doi.org/10.1007/s11356-019-07502-y
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2019). The Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) – new invasive bird species breeding in Europe. Bioinvasions Records 8 (4): 947-952 https://doi.org/10. 3391/bir.2019.8.4.24
 • Minias P., Indykiewicz P., Nowakowski J.J., Ledwoń M., Kowalski J., Betleja J., Chyb A., Dulisz B., Janiszewski T. (2019). Melanin-based plumage ornamentation signals condition and physiological stress in the Black-headed gull. Journal of Ornithology 160 (4): 1159–1169. https://doi.org/10.1007/s10336-019-01690-7)
 • Tryjanowski P., Nowakowski J.J., Indykiewicz P., Andrzejewska M., Śpica D., Sandecki R., Mitrus C., Goławski A., Dulisz B., Dziarska J., Janiszewski T., Minias P., Świtek S., Tobółka M., Włodarczyk R., Szczepańska B., Klawe J.J. (2019). Campylobacter in wintering great tits Parus major in Poland. Environmental Science and Pollution Research https://doi.org/10.1007/s11356-019-07502-y.
 • Gowkielewicz M., Lipka A., Piotrowska A., Szadurska-Noga M., Nowakowski J.J., Dzięgiel P., Majewski M.K., Jozwik M., Majewska M. (2019). Anti-Müllerian Hormone Expression in Endometrial Cancer Tissue. International Journal of Molecular Science 20(6), 1325; doi.org/10.3390/ijms20061325 https://doi.org/10.3390/medicina55060254
 • Kamelska-Sadowska A.M., Protasiewicz-Fałdowska H., Zakrzewska H., Zaborowska-Sapeta K., Nowakowski J.J., Kowalski I.M. (2019). The Effect of an Innovative Biofeedback SKOL-AS® Treatment on the Body Posture and Trunk Rotation in Children with Idiopathic Scoliosis—Preliminary Study. Medicina 55(6), 254;
 • Kamelska A.M., Mazurek K., Nowakowski J.J. (2018). Hemodynamic adaptation to training in visually impaired professional tandem cyclists. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 58 (7-8): 1153-62 DOI: 10.23736/S0022-4707.17.07598-3
 • Osowiecka K., Rucińska M., Nowakowski J.J., Nawrocki S. (2018). How Long Are Cancer Patients Waiting for Oncological Therapy in Poland? Int. J. Environ. Res. Public Health 15(4), 577; doi: 10.3390/ijerph15040577.
 • Wojciechowski Z., Nowakowski J.J. (2016). Dynamics of arrivals of Common Starling Sturnus vulgaris on communal roost in post breeding period. Zoologica Poloniae 61: 21-39
 • Rutkowski R., Dulisz B., Szczepański S., Nowakowski J.J., Zwijacz-Kozica T., Krzan P. (2017). Conservation genetics of the capercaillie in Poland – estimating the size of the Tatra National Park population by the genotyping of non-invasive samples. Fragmenta Faunistica 60 (2): 119-128
 • Dulisz B., Nowakowski J.J., Górnik J. (2016). Differences in biometry and body condition of the House sparrow (Passer domesticus) in urban and rural populations during breeding season. Urban Ecosystems 19 (3): 1307–1324
 • Tryjanowski P., Mooler A.P., Biaduń W., Brauze T., Dulisz B., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. (2016). Urbanization affects neophobia and risk-taking at bird-feeders. Scientific Report 6: 28575; doi:  10.1038/srep28575
 • Górski A., Nowakowski J.J., Bańbura J. (2015). Variation in egg-size traits of the European Roller (Coracias garrulus) in eastern Poland. Ornis Fennica 92: 213-220
 • Klimczuk E., Halupka L., Czyż B., Borowiec M., Nowakowski J.J., Sztwiertnia H. 2015. Factors driving variation in biparental incubation behaviour in the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus). Ardea 103 (1): 51-59.
 • Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. (2015). Urban and rural habitats differ in bird feeders structure and birds using supplemental food. Environmental Science and Pollution Research 22 (19): 15097-15103.
 • Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. (2015). Winter bird assemblages in rural and urban habitats: a national survey. PLOS one /DOI: 10.1371/journal.pone.0130299.
 • Nowakowski J.J. (2013). Stabilność i dynamika układów ekologicznych [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis. s. 23-32.
 • Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B., Antolak M. (2013). Wpływ energetyki wiatrowej na środowisko [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis, Olsztyn. s. 197-237.
 • Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B. (2013). Monitoring przyrodniczy jako narzędzie ocen oddziaływania na środowisko [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis. s. 280-304.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Borowiec M., Furmankiewicz J., Lewandowski K. (2013). Metody monitoringu i inwentaryzacji przyrodniczej [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis. s. 304-338.
 • Pakulnicka J., Nowakowski J.J. (2012). The effect of hydrological connectivity on water beetles fauna in water bodies within the floodplain of a lowland river (Neman river, Belarus). Oceanological and Hydrobiological Studies 41 (2): 7-17.
 • Bielecki A., Cichocka J.M., Jabłoński A., Jeleń I., Ropelewska E., Biedunkiewicz A., Terlecki J., Nowakowski J.J., Szlachciak J. (2012). Coexistence of Placobdella costata (Fr. Muller, 1846) (Hirudinida: Glossiphoniidae) and mud turtle Emys orbicularisBiologia 67 (4): 731-738.
 • Wasilewska B., Najdzion J., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Nowakowski J.J., Robak A. (2012). A morphometric comparative study of the striatum and globus pallidus of the common shrew, bank vole, rabbit and fox. The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 56: 411-414.
 • Nowakowski J.J. (2011). Długoterminowa zmienność cech fenotypowych populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) w dolinie Biebrzy – adaptacja do zmieniającego się środowiska. Rozprawy i Monografie Nr 168, s. 294.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2011). Impact of weather condition on the roosting behavior of the Collared Dove Streptopelia decaocto during wintertime in urban area. [in:] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (eds.). UTP, Bydgoszcz, s. 459-468.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. (2011). Habitat selection of amphibians in water bodies in Olsztyn city. [in:] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B.  (eds.). UTP, Bydgoszcz, s. 333-344.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (2011). Population dynamics of the Collared Dove Streptopelia decaocto in urban areas during wintertime. [in:] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (eds.). UTP, Bydgoszcz, s. 333-344.
 • Kamelska A.M., Pietrzak-Fiećko R., Bryl K., Nowakowski J.J. (2011). Próba oceny zachowań żywieniowych oraz spożycia wybranych owoców grupy kobiet ciężarnych i karmiących. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIV: 1009-1014.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K. (2010). Amphibian communities in small water bodies in the city of Olsztyn. Fragmenta Faunistica 53 (2): 213-231.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (2009). Awifauna Narwiańskiego Parku Narodowego - stan i zmiany. Notatki Ornitologiczne 50: 97-110.
 • Zasitko E., Derdzińska S., Nowakowski J.J. (2009). Struktura gatunkowa i liczebność ptaków wodno-błotnych zimujących w Olsztynie. [w:] Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin: 405-416.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. (2008). Uwarunkowania zróżnicowania awifauny lęgowej jezior i drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 51–67.
 • Lewandowski K., Nowakowski J.J., Górski A., Szymkiewicz M. (2008). Ssaki Mammalia Olsztyna. [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, s. 168–177.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. (2008). Płazy i Gady Olsztyna. [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, s. 151–167.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (2008). Struktura pokarmu pustułki z Łomży i Olsztyna – dane wstępne [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, s. 151–167.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (2007). Świstun Anas penelope [w:] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 55-59.
 • Nowakowski J.J. (2007). Gil Pyrrhula pyrrhula [w:] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 506-507.
 • Nowakowski J.J. (2007). Potrzos Emberiza schoeniclus [w:] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 514-515.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. (2006). Ptaki Olsztyna. Wyd. Elset, Olsztyn, s. 264.
 • Nowakowski J.J. (2006). Spring communities of water- and wading birds in the Southern Biebrza Basin (Biebrza National Park, Poland) in 1990-2000. [w:] J.J. Nowakowski, P. Tryjanowski, P. Indykiewicz (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 253-263.
 • Nowakowski J.J. (2006). The influence of weather and intrapopulation competition on breeding success of White Stork Ciconia ciconia population in the southern basin of the Biebrza river valley. [In:] Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (eds) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. pp. 143-160.
 • Nowakowski J.J., Wasilewska B. (2006). The relationship between spatial distribution, intrapopulation competition and the reproduction parameters of White Stork Ciconia ciconia in the southern basin of the Biebrza river during the years 1994-1999. [In:] Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (eds) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. pp. 99-113.
 • Nowakowski J.J. (2006). Direct selection of metric features in Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus population. Journal of Ornithology 147: 109.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (2006). Breeding strategies of shorebirds under strong pressure of prey. Journal of Ornithology 147: 159.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2005). Population densities and synurbization of corvids in Olsztyn city (NE Poland). [In:] Jerzak L., Kavanagh L.E., Tryjanowski P. (eds.). Corvids of Poland. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, pp. 481-500.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (2004). Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23: 285-299.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K., Górski A., Jankowski K. (2004). Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów ptaków zimujących na terenie Olsztyna. [w:] Indykiewicz P., Barczak T. (red). „Fauna miast Europy Środkowej” Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 349-373.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (2004). Anas penelope (L., 1758) – świstun. [w:] M. Gromadzki (red). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 7. Ptaki (część 1). Ministerstwo środowiska, Warszawa: 128-131.
 • Nowakowski J.J. (2003). Habitat structure and breeding parameters of White Stork Ciconia ciconia population in Kolno Upland (NE Poland). Acta Ornithologica 38: 39-46.
 • Oleksa A., Nowakowski J.J. (2003). Awifauna ostoi ptaków “Bagno Morąg” na Pojezierzu Iławskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 22: 125-143.
 • Nowakowski J.J., Wojciechowski Z. (2003). Growth of wing- and tail length in Swallow Hirundo rustica and Reed Warbler Acrocephalus scirpaceusDie Vogelwarte 42/1-2: 156.
 • Nowakowski J.J., Wojciechowski Z. (2002). What determines the long-term variability in wing length in population of the Swallow Hirundo rustica and the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceusEcological Questions 2: 79-87.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (2002). Status of breeding population and sites of migratory concentrations of the Ruffs Philomachus pugnax in the Narew River-Basin and the Lower Bug valley. Ring 24 (1): 81-89.
 • Nowakowski J.J. (2002). Variation of morphometric parameters within the Savi’s Warbler (Locustella luscinioides) population in Eastern Poland. Ring 24 (2): 49-67.
 • Nowakowski J.J. (2001). Rola doliny Biebrzy dla awifauny. I. Wiosenne zgrupowania ptaków wodnych w dolinie Biebrzy w latach 1989-1992. Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze 1: 23-54.
 • Nowakowski J.J., Górski A, Lewandowski K. (2001). Wpływ otoczenia zbiornika wodnego na strukturę gatunkową i ilościową zespołów płazów drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 288-297.
 • Nowakowski J.J., Górski A, Lewandowski K. (2001). Ptaki drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 184-191.
 • Majewski T., Nowakowski J.J. (2001). Wpływ środowiska miejskiego na strukturę i dynamikę sezonową liczebności zespołów płazów w Olsztynie. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 283-287.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2001). Zależność między oceną składu gatunkowego i ilościowego zgrupowań zimowych ptaków na terenie miejskim a liczbą wykonywanych liczeń. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 174-178.
 • Nowakowski J.J. (2000). Long-term variability of wing length in population of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceusActa Ornithologica 35: 173-182.
 • Nowakowski J.J. (2000). Spatial distribution of Tree Pipit Anthus trivialis population in Łagiewnicki Forest. Avocetta 24: 125-128.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (1999). The dynamics of waders numbers during the spring migration in flood plains of the Narew River valley near Wizna. Ring 21: 69-78.
 • Nowakowski J.J. (1999). Relationship between wing-length and Age of Reed Warbler (Acrocephalus scirpceus) and selection of wing length. Ring 21/1, 200Nowakowski J.J., Górski A. (1998). Spring assemblies of waders in floodplains of the Lower Biebrza and the Middle Narew river valleys. Ring 20: 35-49.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (1998). Waloryzacja ornitologiczna jako podstawa dla zastosowania projektu korytarzy ekologicznych w Olsztynie. [w:] Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR, Bydgoszcz, s. 195-204.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B., Wasilewska B., Mioduszewska U., Pergoł S. (1998). Płazy drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR, Bydgoszcz, s. 221-226.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (1998). Podlasie. [w:] Krogulec J. (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). Fundacja IUCN Poland, Warszawa, s. 169-193.
 • Nowakowski J., Busse P. (1997). Monitoring Bird Populations in Central and Eastern Europe and Northern Asia. [In] Avian Conservation Problems in Central and Eastern Europe and Northern Asia: A Palearctic Approach. Results and Discussions of a Seminar at the 21st IOC Vienna, August 1994. [Ed. G.Aubrecht, M.Aubrecht, J.Dittami, P.Hochrathner]., Birdlife Osterreich - Studien. 4: 17-22.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (1997). Obserwacja orla cesarskiego Aquila heliaca na Równinie Kurpiowskiej. Kulon 2: 74
 • Nowakowski J.J. (1996). Changes in the breeding avifauna of Olsztyn (NE Poland) in the years 1968-1993. Acta Ornithologica 31/1: 39-44.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (1996). The species diversity of the avifauna in built-up areas in the city of Olsztyn (NE Poland). Acta Ornithologica 31/1: 33-38.
 • Nowakowski J.J., Lewandowski K. (1995). Stability of spatial organization of Brown Hare (Lepus europaeus) populations in habitats with different types of agricultural land use. Hare, International Symposium, Czempin '92, Polish Hunting Association - General Administration: 176-207.
 • Nowakowski J. J. (1994). The Impact of human presence on the nest distribution of blackbird Turdus merula and Song Thrush T. philomelosActa Ornithologica 29: 59-65.
 • Lewandowski K., Nowakowski J.J. (1993). Spatial distribution of Brown Hare Lepus europaeus populations in habitats of various types of agriculture. Acta Theriologica 38/4: 435-442.
 • Nowakowski J., Terlecki J. (1991). Nowe stanowisko popielicy Glis glis (Linnaeus, 1766) z Polski Północno-Wschodniej. Prz. Zool. 35/3-4: 377-379.
 • Nowakowski J.J. (2002). Changes in waders numbers in the floodplains of the south basin of Biebrza River Valley, Poland. Waders Study Group Bulletin, 99: 16
 • Nowakowski J.J., Oleksa A. (2002). The dynamics of wader numbers during the spring and autumn migration in the bird refuge of Bagno Morąg, Poland. Waders Study Group Bulletin, 99: 15
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (1998). Changes in numbers, distribution and species composition of the breeding communities of birds of urban green areas of Olsztyn City – an urbanization process of some species. Proc. 1st Meeting Of European Ornithologists’ Union, Biologia E Conservazione Della Fauna 102: 176.
 • Nowakowski J.J. (1998). Long term variability of wing length in Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) population. Proc. 1st Meeting Of European Ornithologists’ Union, Biologia E Conservazione Della Fauna 102: 235
 • Nowakowski J.J. (1994). Long term variability of wing shape in Acrocephalus scirpaceus population. Journal fur Ornithology. 135: 55.
 • Nowakowski J.J. (1994). Changes in breeding bird communities in Olsztyn City in the last 25 Years. Journal of Ornithology 135: 245.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (1994). Breeding birds communities in different habitats of Olsztyn. Journal of Ornithology 135: 236.