dr Beata Dulisz

Imię i nazwisko: dr Beata Dulisz

Stanowisko: adiunkt

dziedzina: nauki biologiczne
klasyfikacja KBN: biologia
specjalność: ekologia, ornitologia

ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Beata-Dulisz

E-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl
Tel: +48 89 523 36 20
Pokój: 320 (Plac Łódzki 3, Olsztyn)

Konsultacje: poniedziałek 13:00-15:00

--------------------------------

        CV

 • studia na kierunku biologia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • praca w Zakładzie Dydaktyki Biologii Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • od 01 września 2001 r. w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska
 • 2001 r. stopień doktora nauk biologicznych, nadany uchwałą Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej „Formowanie się zespołów ptaków w gradiencie urbanizacji, na przykładzie Olsztyna”

       Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • European Ornithological Union
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Dydaktyki Biologii

         Działalność organizacyjna

 • Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii - od 2016 r.
 • Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli biologii i uczniów szkól ponadgimnazjalnych „Praca badawcza jako warunek udziału w Olimpiadzie Biologicznej”, Elbląg, 15.10.2015 r.
 • Członek Komisji Dydaktycznej (od 2015)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (od 2015)
 • Współorganizator konferencji dla nauczycieli biologii "Droga do sukcesu na maturze z biologii i olimpiadzie biologicznej" (Olsztyn, 05.12.2014)
 • Kierownik studiów podyplomowych „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem” (od 2013)
 • Koordynator merytoryczny zadania "Zarządzanie obszarami Natura 2000" w projekcie "Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej" (2009-2011). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL.04.01-00-178/09
 • Kierownik studiów podyplomowych „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000” (2008-2013)
 • Członek Rady Wydziału (od 2007)
 • Opiekun praktyk zawodowych na Wydziale Biologii i Biotechnologii (2009-2013)
 • Opiekun kierunku studiów – biologia I stopnia, studia stacjonarne (2007-2010)
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Kongresu Zoologicznego „Zmienność - Adaptacja – Ewolucja”, XIX zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; Olsztyn 12-16 września 2007.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Ornitologicznej „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”, zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; Olsztyn 14-18 września 2005 r.
 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Olsztynie (od 1994 r.); od 2005 r. przewodnicząca KOOB w Olsztynie
 • Opiekun praktyk pedagogicznych na Wydziale Biologii (2002-2007)
 • Opiekun kierunku studiów – biologia I stopnia, studia niestacjonarne (2002-2005)
 • Sekretarz Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (1992-2008)

          Staże/szkolenia naukowe i dydaktyczne

 • Szkolenie w zakresie: 1) szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie; 2) szkolenia dla osób wykonujących procedury; Kraków 30.11-04.12.2015 r. Certyfikat Nr 2916/2015, wydany przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA), Warszawa 15.12.2015
 • Szkolenie pt. Rozpoznawanie i pomoc osobom zagrożonym samobójstwem (14 godzin) w ramach projektu "Edukacja i promocja zdrowia publicznego", 11-12.06.2015., Olsztyn; Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Stowarzyszenie "Wsparcie i pomoc"
 • Staż naukowo-dydaktyczny "Analiza parametrów fizjologicznych krwi dzikożyjących ptaków", 09.02-13.02.2015, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Szkolenie "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000" w projekcie "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój gmin" dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa, 26-27.11.2014 r., organizator CE2 Centrum Edukacji.
 • Szkolenie z zakresu koordynowania działań związanych z procesem powstawania prac dyplomowych, UWM w Olsztynie, 17-28.02.2014, szkolenie w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-095/10-02 – świadectwo 8.02.2014.
 • Szkolenie z zakresu zastosowania statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody podstawowe", StatSoft Polska, 4-5.03.2014, szkolenie w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-095/10-02 – świadectwo 5.03.2014.
 • Szkolenie z zakresu zastosowania statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody zaawansowane", StatSoft Polska, 11-12.03.2014, szkolenie w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-095/10-02 – świadectwo 12.03.2014.
 • Szkolenie z zakresu techniki RT-PCR, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej UWM w Olsztynie. – cert. 03-04.12.2011.
 • Staż naukowy, Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie. 13-26.03.2011r, opiekun naukowy – prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, dr Robert Rutkowski. Staż w ramach programu UE Kapitał Ludzki.
 • Szkolenie z zakresu molekularnej ekologii, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, 17-20.03.2010 – cert. 20.03.2010.
 • Staż naukowo-dydaktyczny, Yanayacu Biological Station and Centre for Creative Studies, Cosanga, Equador. 27.08-25.09.2010, opiekun naukowy – dr Harold Greeney. Staż w ramach programu UE Kapitał Ludzki.
 • Studium w zakresie pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Uniwersytet w Kolonii (Niemcy). 01.05-30.06.1998, opiekun naukowy: prof. dr K.-J. Kluge. Stypendium naukowe Ministerstwa Nauki i Badań Nadrenii.
 • Letnie obozy naukowe dla uzdolnionych dzieci i wysoko zmotywowanej młodzieży (Universitäre Sommercamp für hochbegabte Kinder und hochmotivierte Jugend), opiekun naukowo-dydaktyczny – prof. dr K.-J. Kluge: 24.06-14.07.1994 i 26.06-15. 07.1995 w Salorno (Włochy), 22.06-12.07.1996 w Brixen (Włochy), 27.07-15. 08.1997 w Mühlhausen (Niemcy). Organizator – Uniwersytet w Kolonii (Niemcy).

        Tematyka badawcza

 • Awifauna środowisk miejskich – procesy synurbizacji
 • Biologia i ekologia ptaków wodno-błotnych

        Ważniejsze publikacje

 • Dulisz B., Nowakowski J.J., Górnik J. 2016. Differences in biometry and body condition of the House Sparrow (Passer domesticus) in urban and rural population during breeding season. Urban Ecosystems, DOI 10.1007/s11252-016-0546-0
 • Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popović D., Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S.,Müller R., Gierach K.-D. 2015. Genetic structure and diversity of breeding Montagu’s harrier (Circus pygargus) in Europe. European Journal of Wildlife Research, 61: 691-701. DOI 10.1007/s10344-015-0943.
 • Wojciechowska A., Dulisz B. 2014. Nest site selection and density of Eurasian Magpie Pica pica in gradient of urbanization. W: Indykiewicz P., Böhner J. (eds) URBAN FAUNA Animal, Man and the City – Interactions and Relationships. Wyd. ArtStudio, Bydgoszcz, ss. 235-248.
 • Dulisz B. 2013. Opracowanie ekofizjograficzne. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.) Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 130-155. ISBN 978-83-62860-28-9.
 • Dulisz B. 2013. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.) Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 155-159. ISBN 978-83-62860-28-9.
 • Nowakowski J.J. Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B., Antolak M. 2013. Oddziaływanie energetyki wiatrowej na środowisko. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.) Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 197-237. ISBN 978-83-62860-28-9.
 • Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B. 2013. Monitoring przyrodniczy jako metoda oceny wpływu inwestycji na środowiskoe. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.) Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 280-304. ISBN 978-83-62860-28-9.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Borowiec M., Furmankiewicz J., Lewandowski K. 2013. Metody monitoringu i inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.) Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 304-338. ISBN 978-83-62860-28-9.
 • Dulisz B. 2013. Ptaki jako wskaźniki stanu środowiska. W: Dynowska M., Ciecierska H. (red.) Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Ekosystemy lądowe, t. 1. Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 235-265.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. 2011. Population dynamics of the Collared Dove Streptopelia decaocto in urban areas during wintertime. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (red.) Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP, Bydgoszcz, ss. 449-460.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. 2011. Impact of weather condition on the roosting behavior of the Collared Dove Streptopelia decaocto during wintertime in urban area. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (red.) Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP, Bydgoszcz, ss. 459-468.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B.2011. Habitat selection of amphibians in water bodies in Olsztyn city. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (red.) Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP, Bydgoszcz, ss. 335-347
 • Dulisz B., Derdzińska S. 2008. Zagęszczenia populacji sympatrycznie gniazdujących gatunków gołębi na terenie zabudowy Olsztyna w latach 1993-2007. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 511-518.
 • Dulisz B, Zasitko E. 2008 Zmiany występowania wróbla Passer domesticus w różnych typach zabudowy w latach 1993-2007 pod wpływem modernizacji budynków. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 103-114.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. 2008. Uwarunkowania zróżnicowania awifauny lęgowej jezior i drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 51–67.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. 2008. Płazy i gady Olsztyna. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 151–167.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. (2006). Ptaki Olsztyna. Wyd. ElSet, Olsztyn, 264 ss.
 • Dulisz B. 2005. Spatial structure, nest location and densities of the Magpie Pica pica in two types of urban development in the city of Olsztyn (NE Poland). W: Jerzak L., Kavagh B.P., Tryjanowski P. (red.) Corvids of Poland, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ss. 267-286.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. 2005. Population densities and synurbization of corvids in Olsztyn city (NE Poland). W: Jerzak L., Kavanagh L.E., Tryjanowski P. (red.). Corvids of Poland. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, ss. 481-500.
 • Dulisz B. 2004. Zróżnicowanie cech ekologicznych lęgowej i zimowej awifauny Olsztyna w gradiencie urbanizacji. W: Indykiewicz P., Barczak T. (red.). Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, Bydgoszcz , ss. 329-347.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K., Górski A., Jankowski K. (2004). Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów ptaków zimujących na terenie Olsztyna. W: Indykiewicz P., Barczak T. (red). Fauna miast Europy Środkowej. Wyd. LOGO, Bydgoszcz, ss. 349-373.
 • Dulisz B. 2001. Zmiany składu gatunkowego i ilościowego oraz cech ekologicznych lęgowych zespołów ptaków w gradiencie urbanizacji. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. ( red.). Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Wyd. NICE, Bydgoszcz, ss. 164-173.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. 2001. Zależność między oceną składu gatunkowego i ilościowego zgrupowań zimowych ptaków na terenie miejskim a liczbą wykonywanych liczeń. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, ss. 174-178.
 • Dulisz B. 2001. Holistyczne ujmowanie treści przyrodniczych w zajęciach terenowych. W: Nauczyciel 2000 – plus. Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska. Wydawnictwo IBE, Warszawa, ss. 96-99.
 • Dulisz B. 1999. Kształtowanie umiejętności prowadzenia wycieczek biologicznych na przykładzie zajęć terenowych z zakresu ornitologii. W: Problemy szczegółowej dydaktyki biologii w kształceniu nauczycieli biologii i badaniach naukowych. Wydawnictwo Naukowe WSP Kraków, ss. 243-248.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B., Wasilewska B., Mioduszewska U., Pergoł S. 1998. Płazy drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. W: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR, Bydgoszcz: 221-226.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. 1998. Waloryzacja ornitologiczna jako podstawa dla zastosowania projektu korytarzy ekologicznych w Olsztynie. W: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR, Bydgoszcz, ss. 195-204.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. 1996. The species diversity of the avifauna in built-up areas in the city of Olsztyn (NE Poland). Acta Ornithologica, 31: 33-38.
 • Dulisz B. 1996. Elementy sugestiopedii w zajęciach pozalekcyjnych. W: Nowatorskie rozwiązania w zakresie programów nauczania biologii i ich dydaktycznej obudowy, WSP Bydgoszcz, ss. 364 - 370.
 • Dulisz B. 1992. Überprüfung des Verständnisses biologischer Lerninhalte in der Oberstufe am Beispiel eines Themas aus der Botanik. In: Sprache und Verstehen im Biologieunterricht, Band 15, Leuchturm – Verlag, ss. 243-247.
 • Dulisz B. 1994. Außerschulische Formen der Erweiterung des biologischen Wissens und der Entwicklung der biologischen Interessen von Schülern der allgemeinbildenden Oberschulen. In: Jäkel L (red) Der Wandel im Lehren und Lernen von Mathematik und Naturwissenschaften Band II: Naturwissenschaften, Deutscher Studien Verlag, Weinheim, ss. 186-191.