Proponowane tematy prac dyplomowych

Propozycje tematów prac dla studentów 1 roku kierunku BIOLOGIA
w zakresie Ekspertyzy przyrodnicze, studia II stopnia
(obrona w r.a 2022/2023)

Lp.

Promotor

Tytuł pracy

Tematyka, cel badań i stosowane metody

1.

dr Katarzyna Krawczyk

Ocena bogactwa florystycznego runa leśnego wobec obecności lub braku występowania niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora.

Zbadanie różnorodności florystycznej oraz bogactwa florystycznego runa leśnego na wybranych powierzchniach badawczych, na których występuje inwazyjny gatunek – niecierpek drobnokwiatowy oraz na powierzchniach wolnych od tego gatunku. Wymagana bardzo dobra znajomość gatunków roślin leśnych, duża samodzielność w pracach terenowych oraz znajomość podstawowych metod statystycznej analizy danych.

2.

dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM

Uwarunkowania siedliskowe i struktura biologiczna wybranych populacji Pulsatilla patens L. Millw Polsce północno-wschodniej.

Celem pracy jest określenie struktury biologicznej i opisanie preferencji siedliskowych rzadkiego i zagrożonego gatunku sasanki otwartej. Praca wykorzystuje metody badań terenowych- zdjęcia fitosocjologiczne i analizy liczebności populacji z podziałem na siewki, osobniki wegetatywne, kwitnące i owocujące.

----------------------------

Propozycje tematów prac dla studentów 2 roku kierunku BIOLOGIA

w zakresie biologii stosowanej, studia I stopnia, w zakresie Applied Biology, studia I stopnia,
(realizacja pracy 3 rok w r.a 2021/2022)

Lp.

Promotor

Tytuł pracy

Tematyka, cel badań i stosowane metody

1.

dr Katarzyna Bilska

Charakterystyka mykotoksyn u grzybów pleśniowych z rodzaju Fusarium sp.

Praca przeglądowa mająca na celu przybliżenie obecnego stanu wiedzy na temat głównych grup mykotoksyn występujących u grzybów z rodzaju Fusarium sp. Analiza informacji zawartych w publikacjach naukowych ma za zadanie usystematyzować wiedzę na temat mykotoksyn oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Literatura anglojęzyczna – wymagana dobra znajomość języka angielskiego.

2.

dr Katarzyna Krawczyk

Stan obecny badań nad DNA barkodingiem u roślin naczyniowych.

Praca polega na przeglądzie literatury dotyczącej DNA barkodingu – metody molekularnej identyfikacji gatunków. Literatura anglojęzyczna – wymagana dobra znajomość języka angielskiego. Praca ma na celu syntetyczne ujęcie efektów badań dyscypliny rozwijającej się od 2003 r.

3.

dr Katarzyna Krawczyk

Analiza zmienności wybranych loci chloroplastowych w rodzinie Poaceae pod kątem ich użyteczności w badaniach filogenetycznych

Badania dotyczą zmienności wybranych fragmentów DNA należących do genomu chloroplastowego u przedstawicieli rodziny wiechlinowatych. Obserwowana zmienność sekwencji DNA wykorzystywana jest do odzwierciedlenia powiązań ewolucyjnych między badanymi roślinami. Celem badań jest ocena przydatności wybranych loci we wnioskowaniu filogenetycznym dotyczącym rodziny wiechlinowatych.

Badania prowadzone in silico obejmują analizę sekwencji DNA dostępnych w bazie GenBank, konstruowanie i analizę drzew filogenetycznych.

4.

prof. dr hab. Jakub Sawicki

Identyfikacja i charakterystyka genów determinujących płać u wątrobowca Aneura pinguis

Identyfikacja i charakterystyka genów różnicujących osobniki męskie i żeńskie Aneura pinguis w celu opracowania uniwersalne systemu markerowego umożliwiającego szybką identyfikację płci.

5.

prof. dr hab. Jakub Sawicki

Wykorzystanie sekwencjonowania nanoporowego w identyfikacje heteroplazmii

Zjawisko heteroplazmii jest znane od dawna, ale jego rola w kształtowaniu zmienności wewnątrzosobniczej pozostaje nieznana. Zastosowanie najnowszej technologi sekwencjonowania DNA pozwoli na lepsze zrozumienie tego zjawiska i jego charakterystykę.

6.

dr Monika Ślipiko

Barcoding DNA u roślin- wyzwanie dla naukowców

Praca przeglądowa mająca na celu wprowadzenie w tematykę nowoczesnej, molekularnej metody identyfikacji gatunkowej. Analiza informacji zawartych w publikacjach naukowych ma za zadanie przybliżyć ideę barcodingu DNA, dostrzec jej wady i zalety oraz pomóc wskazać ewentualne problemy, na jakie mogą napotkać badacze. Analiza konkretnych przykładów doświadczeń pozwala dostrzec praktyczne zastosowanie różnych metod molekularnych poznawanych w toku studiów, a także uczy planowania i wyboru metodyki w procesie rozwiązywania problemu badawczego.