Studia doktoranckie z POWEREM - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biologii i Biotechnologii

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na rok akademicki 2018/2019 na interdyscyplinarne studia doktoranckie w dyscyplinach biologia i biotechnologia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POWER: Działanie 3.5. POWER: Kompleksowe programy szkół wyższych

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii
nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

 

Korzyści dla doktoranta z udziału w projekcie

Możliwość realizacji prac badawczych w dyscyplinach biologia, biotechnologia lub interdyscyplinarnych prac badawczych, w tym o potencjale aplikacyjnym.

Nowoczesny program studiów doktoranckich interdyscyplinarnych w zakresie Biologii i Biotechnologii obejmujący:

  • min. 50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim;
  • udział pracowników (profesorów wizytujących) z uczelni zagranicznych w realizacji studiów;
  • udział w szkołach letnich;
  • realizacja nowych przedmiotów kształcenia interdyscyplinarnego z położonym naciskiem na opanowanie nowoczesnych technik biologii molekularnej, analizy bioinformatycznej i statystycznej danych, nowoczesnych technik badawczych w zakresie biologii środowiskowej i ewolucyjnej.

Bardzo dobre warunki finansowe:

  • gwarancja uzyskania stypendium w ramach projektu (średnio w wys. 2000 zł);
  • możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego, stypendium z dotacji projakościowej i stypendium dla najlepszego doktoranta wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2017,poz. 1696) na zasadach określonych Zarządzeniami Rektora UWM w Olsztynie;
  • dofinansowanie do udziału w 2 międzynarodowych konferencjach naukowych (2 x 3750 zł);
  • bezpłatny udział w 2 szkołach letnich.

Rekrutacja skierowana jest do absolwentów studiów II stopnia, a szczególnie studiów następujących dyscyplin: biologia, mikrobiologia, genetyka, biochemia, ekologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia medyczna i kierunków pokrewnych.
Do studiów mogą przystąpić beneficjenci programu "Diamentowy Grant".
Liczba miejsc jest ograniczona. Jedynie 10 osób, które zdobędą najwięcej punktów podczas rekrutacji wezmą udział w projekcie.

Kryteria przyjęcia na studia w ramach projektu są zgodne z kryteriami określonymi w ustawie o szkolnictwie wyższym, które obejmują m.in. uzgodnienie tematu pracy doktorskiej z przyszłym opiekunem naukowym, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny naukowej.

Informacje o programie studiów, projekcie i dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej  https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-biologii-i-biotechnologii