Rekrutacja na studia doktoranckie

REKRUTACJA na rok akademicki 2017/2018

 

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie w roku akademickim 2017-2018

 • OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie w roku 2017 oraz Kryteria i tryb naboru na Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii - plik PDF 
 • Dokumenty na studia doktoranckie (trzeciego stopnia) będą przyjmowane do 4 września 2017 r. w Dziekanacie Wydziału.

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich:

Termin składania dokumentów mija 4 września 2017 r.
Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 7 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników 11 września 2017 r.

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na studia doktoranckie Wydziału Biologii i Biotechnologii

w roku akademickim 2017/2018 (bez zmian od 2016/2017) kliknij aby pobrać plik PDF

 

Propozycja tematów prac doktorskich dla kandydatów na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2017/2018

 1. „Filogeneza i klasyfikacja pijawek (Clitellata: Hirudinida) w oparciu o cechy molekularne i morfologiczne” – opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Bielecki (Kat. Zoologii)
 2. „Organizacja genomowa i porównawcze mapowanie genów U snRNA w chromosomach diploidalnych i poliploidalnych ryb doskonałokostnych Teleostei” – opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Alicja Boroń (Kat. Zoologii)
 3. ,,Aktywność sezonowa i znaczenie epidemiologiczne (wektorowe) kleszcza łąkowego (Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794) na wybranych terenach Olsztyna"– opiekun naukowy: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM (Kat. Zoologii)
 4. „Wpływ naturalnej i indukowanej hybrydyzacji i poliploidyzacji na anatomię, fizjologię i odporność ryb” – opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Alicja Boroń (Kat. Zoologii)
 5. „Wpływ zmienności osobniczej samców na inwestycje rozrodcze i efektywność rozrodu gąsiorka Lanius collurio” – opiekun naukowy: dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska)
 6. „Wpływ czynników środowiskowych na kondycje fizjologiczną i efektywność lęgów populacji gąsiorka Lanius collurio w zalewowej dolinie Narwi” – opiekun naukowy: dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM (Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska)
 7. „Analiza morfo fizjologiczna i genetyczna wybranych gatunków polarnych z rodziny Poaceae” – opiekun naukowy: dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM (Kat. Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin)
 8. „Morfofizjologiczna, ultrastrukturalna i genetyczna analiza polarnych gatunków z rodzaju Cerastium”opiekun naukowy: dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM (Kat. Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin)
 9. „Reakcje rzęsy drobnej (Lemna minor L.) na biotyczne i abiotyczne stresy” – opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM (Kat. Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin)
 10. „Toksyczność produktów degradacji antybiotyków wobec rzęsy drobnej (Lemna minor L.)” – opiekun naukowy: dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM (Kat. Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin)
 11. „Analiza proteomiczna wybranych tkanek stadiów larwalnych Anisakis simplex (Nematoda)” – opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Dmitryjuk (Kat. Biochemii)
 12.  „Wpływ chemeryny na transkryptom komórek przysadki i jajnika świni domowej (Sus scrofa domestica) w okresie wczesnej ciąży” – opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Kamiński (Kat. Fizjologii Zwierząt)
 13. „Analiza wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zmiany molekularne w tkankach macicy świni domowej (Sus scrofa domestica)” – opiekun naukowy: prof. dr hab. Anita Franczak (Kat. Fizjologii Zwierząt)
 14. „Molekularne konsekwencje aktywacji receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów w błonie mięśniowej macicy świni domowej (Sus scrofa domestica)” – opiekun naukowy: dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM (Kat. Fizjologii Zwierząt)
 15. „Badanie zależności pomiędzy ekspresją oraz dystrybucją wybranych akwaporyn w oocytach i komórkach pęcherzykowych a nabywaniem kompetencji rozwojowej oocytów u świni domowej (Sus scrofa domestica)” – opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UWM (Kat. Fizjologii Zwierząt)
 16. „Wpływ oreksyny A na profil transkryptomiczny komórek błony śluzowej i mięśniowej macicy w 15-16 dniu ciąży świni domowej (Sus scrofa domestica)” – opiekun naukowy: dr hab. Nina Smolińska (Kat. Fizjologii Zwierząt)
 17. „Wpływ oreksyny B na profil transkryptomiczny komórek błony śluzowej i mięśniowej macicy w 15-16 dniu ciąży świni domowej (Sus scrofa domestica)” – opiekun naukowy: dr hab. Nina Smolińska (Kat. Fizjologii Zwierząt)
 18. „Zróżnicowanie gatunkowe i wybrane właściwości grzybów izolowanych ze zdrowej i zmienionej nowotworowo ontocenozy jelita grubego” – opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Dynowska (Kat. Mykologii)
 19. „Grzyby izolowane z fyllosfery roślin zbiorowisk szuwarowych wybranych jezior antropogenicznych” – opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Dynowska (Kat. Mykologii)
 20. "Mikrogrzyby izolowane z wybranych gatunków ryb morskich” – opiekun naukowy: dr hab. Anna Biedunkiewicz (Kat. Mykologii)
 21. "Analiza morfometryczna i występowanie wybranych substancji chemicznych w korze ruchowej szczurów SHR i WKY" – opiekun naukowy: prof. dr hab. Mariusz Majewski (Wydział Nauk Medycznych)
 22. "Nowe perspektywy diagnostyki molekularnej toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium" – opiekun naukowy: dr hab. Kulik, prof. UWM (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody)
 23. "Molekularne mechanizmy kryptycznej specjacji wątrobowców z rodzaju Aneura" – opiekun naukowy: dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody)
 24. "Molekularne uwarunkowania potencjału adaptacyjnego populacji Pulsatilla patens (L.) Mill w zasięgu europejskim" – opiekun naukowy: dr hab. Monika Szczecińska (Kat. Botaniki i Ochrony Przyrody)
 25. (Kat. Mikrobiologii)