Studiuj biotechnologię

 

Absolwent  studiów pierwszego stopnia (6 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do roślin, zwierząt i człowieka. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. Potrafi stosować metody biologii i diagnostyki molekularnej. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia - inżynierskich  (7 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Zna zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie biotechnologii.

Absolwent studiów pierwszego stopnia – 6 sem. i 7 sem. może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Natomiast do podjęcia studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera są uprawnieni wyłącznie absolwenci pierwszego stopnia studiów inżynierskich (7-sem.).

Absolwent studiów drugiego stopnia - magisterskich (4 sem.) uzyskuje tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera (w zależności od prowadzonej ścieżki kształcenia). Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologiczno-środowiskowych. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Ma wiedzę służącą opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych oraz ich biologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Zna metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany praktycznie do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki biotechnologiczne.

Absolwent biotechnologii jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej, w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontroli żywności, zakładach związanych z produkcją żywności. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych, posiada kompetencje do współpracy z lekarzami weterynarii w zakresie wykrywania i zwalczania chorób zwierząt domowych, w laboratoriach kontrolnych, weterynaryjnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, laboratoriach kryminalistycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

 

Pełną ofertę kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie  http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat