Studiuj biotechnologię

Studiując biotechnologię pierwszego uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera. Zdobędziesz podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii. Poznasz podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Będziesz potrafił wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Poznasz zasady projektowania i przeprowadzania podstawowych procesów biotechnologicznych.

Studiując biotechnologię drugiego stopnia uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera Poznasz uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Pogłębisz wiedzę teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Będziesz potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Pozyskasz umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Ugruntujesz wiedzę służącą opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych. Będziesz przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Poznasz metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. Rozwiniesz wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii. Poznasz ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii, aspekty ekonomiczne, organizacyjne, funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Będziesz mógł podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności. Będziesz przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych, laboratoriach kryminalistycznych, kontrolnych, weterynaryjnych i służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

 

Pełną ofertę kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie  http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat