Studiuj biotechnologię

Biotechnologia I stopnia

Studiując biotechnologię uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera. Zdobędziesz podstawową wiedzę o organizmach i strukturach biologicznych, które są wykorzystywane w biotechnologii. Poznasz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii. Nauczysz się wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich – symulacyjnych i eksperymentalnych. Poznasz zasady projektowania i przeprowadzenia podstawowych procesów biotechnologicznych.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Po ukończeniu studiów uzyskasz kompetencje do  podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Wiedza i umiejętności pozwoli Ci podjąć pracę: w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności, laboratoriach kryminalistycznych, służby zdrowia i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska.

Biotechnologia II stopnia (rekrutacja śródroczna - styczeń/luty)

Studiując biotechnologię uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera.  Poznasz uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Pogłębisz wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Pozyskasz umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Poznasz ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii, aspekty ekonomiczne, organizacyjne, funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polska Komisję Akredytacyjną.

Po ukończeniu studiów, absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią. Będzie mógł pracować w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, laboratoriach naukowo-badawczych i diagnostycznych, kontroli żywności, laboratoriach kryminalistycznych, służby zdrowia i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Uzyska kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska. Będzie przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Pełną ofertę kształcenia
na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie

http://wbib.uwm.edu.pl/ksztalcenie/programy-studiow