Studiuj biologię

Biologia to jedna z najważniejszych i najbardziej ekscytujących, szybko rozwijających się dyscyplin naukowych. Stanowi podstawę dla wielu innych nauk, w tym medycyny, biofizyki, biochemii, czy też biotechnologii. Osiągnięcia w dziedzinie biologii wyznaczają standardy i kierunki rozwoju wielu innych nauk. W toku studiów spotkasz wybitnych specjalistów z różnych dziedzin biologicznych, m. in. biologii komórki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, taksonomii i ekologii, neurobiologii i biologii molekularnej. Wspólnie z naukowcami Wydziału, będziesz mógł uczestniczyć w różnorodnych badaniach, krajowych i zagranicznych, dzięki którym poznasz prawa przyrody i zależności między elementami środowiska. Studiując biologię I stopnia uzyskasz wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie i interpretację procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku.

Podejmując studia drugiego stopnia uzyskasz rozległą wiedzę  z różnorodnych dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Prowadząc własne badania rozwiniesz wiedzę i umiejętności w zakresie struktury i funkcjonowania organizmów żywych oraz ich roli w ekosystemach naturalnych. Nauczysz się prowadzić badania terenowe w odniesieniu do różnych grup organizmów oraz opracowywania i wdrażania programów ochrony środowiska i przyrody. Uzyskasz wiedzę w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych, metod monitoringu oraz wykonywania ekspertyz przyrodniczych i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku biologia możesz podjąć pracę w laboratoriach badawczych, biomedycznych, jednostkach badawczych oraz licznych instytucjach i jednostkach administracji zajmujących się ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem i ochroną środowiska.

Kończąc studia drugiego stopniamożesz podjąć pracę w jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na poziomie molekularnym, w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, przemyśle kosmetycznym, żywnościowym, farmaceutycznym i placówkach naukowo-badawczych, a także w jednostkach administracji państwowej i instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody i środowiska, w przyrodniczych firmach konsultingowych i organizacjach pozarządowych.

  

Pełną ofertę kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat