Studiuj biologię

 

Student kierunku biologia zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie i interpretację procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku. Poznaje teoretyczne i praktyczne aspekty związane z projektowaniem i przeprowadzaniem podstawowych procesów biologicznych. Poznaje prawa przyrody i zależności między elementami środowiska. Uczy się planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt. Zna podstawowe zadania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Przeprowadza monitoring przyrodniczy. Poznaje procesy fizjologiczne w organizmie człowieka i ich współdziałanie na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym. Poznaje podstawowe metody detekcji molekularnej, inżynierii genetycznej oraz diagnostyki parazytologicznej, mykologicznej, toksykologicznej i mikrobiologicznej. Uczy się podejmować współpracę ze specjalistami uprawnionymi w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz bierze udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego.

Student studiów drugiego stopnia uzyskuje rozległą wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Poznaje techniki i metody stosowane w biologii molekularnej. Uzyskuje wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych oraz ochrony przyrody i środowiska. Uczy się prowadzić badania terenowe w odniesieniu do różnych grup organizmów. Wykonuje oceny i ekspertyzy przyrodnicze. Opracowuje i wdraża programy ochrony środowiska i przyrody. Uzyskuje wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, waloryzacji przyrodniczych i metod monitoringu. Ma wiedzę administracyjno-prawną i społeczną niezbędną do podejmowania decyzji środowiskowych. Poznaje techniki bioterapeutyczne i mechanizmy regulujące homeostazę organizmu. Zna organizmy i ich wytwory wykorzystywane w terapiach biologicznych. Poznaje metody ekologicznego pozyskiwania organizmów wykorzystywanych w bioterapii.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biologia może podjąć pracę w laboratoriach badawczych, biomedycznych, analitycznych na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz nie wykonuje się czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Absolwentmoże podjąć pracę w jednostkach badawczych i w instytucjach zajmujących się ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem i ochroną środowiska.

Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę w jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na poziomie molekularnym, w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, przemyśle kosmetycznym, żywnościowym, farmaceutycznym i placówkach naukowo-badawczych, może podjąć pracę w jednostkach administracji państwowej i instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody i środowiska.

 

 Oferta 40+ dla specjalności Biologia w terapii
 kierunek biologia, studia II stopnia

 

Pełną ofertę kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat