Studiuj biologię

Biologia I stopnia

Podejmując studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii, masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia. Wydział jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studiując biologię, poznasz w stopniu zaawansowanym zjawiska i procesy przyrodnicze na różnych poziomach organizacji systemów biologicznych, różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym oraz opanujesz metody i techniki badawcze stosowane w biologii środowiskowej i molekularnej. Ponadto studiując zakres nauczanie biologii, zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela biologii.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle, jednostkach badawczych, różnych typach laboratoriów, w instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska. Absolwent zakresu nauczanie biologii jest dodatkowo przygotowany do kontynuowania kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela biologii do nauczania w każdym typie szkół (kod zawodu 233001). Zdobycie kwalifikacji nauczycielskich umożliwia również podjęcie pracy w instytucjach związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej, m.in. w centrach edukacyjnych, działach dydaktycznych ogrodów botanicznych i zoologicznych, ośrodkach i muzeach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, w parkach narodowych i krajobrazowych, w jednostkach rządowych, samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (NGO) i firmach zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

Biologia II stopnia

Podejmując studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii, masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia. Wydział jest jednym z nielicznych w kraju wydziałów biologicznych, który uzyskał ocenę wyróżniającą, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studiując biologię, zdobędziesz pogłębioną wiedzę w zakresie faktów, zjawisk, obiektów i procesów przyrodniczych na różnych poziomach organizacji systemów biologicznych oraz będziesz posługiwał/a się nowoczesnymi metodami i technikami stosowanymi w badaniach molekularnych i badaniach związanych z przygotowaniem ekspertyz przyrodniczych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle, jednostkach badawczych, różnych typach laboratoriów, w instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska. Absolwent zakresu nauczanie biologii dodatkowo posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela biologii do nauczania w każdym typie szkół (kod zawodu 233001). Kwalifikacje nauczycielskie umożliwiają również podjęcie pracy w instytucjach związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej, m.in. w centrach edukacyjnych, działach dydaktycznych ogrodów botanicznych i zoologicznych, ośrodkach i muzeach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, w parkach narodowych i krajobrazowych, w jednostkach rządowych, samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (NGO) i firmach zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Magister biologii jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym w szkole doktorskiej.

Pełną ofertę kształcenia na rok akademcki 2022/2023
na Wydziale Biologii i Biotechnologii znajdziesz na stronie

http://wbib.uwm.edu.pl/ksztalcenie/programy-studiow