Współpraca naukowa

Wiele badań realizowanych przez Pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii prowadzonych jest w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, takimi jak:

 • Zakład Biologii Antarktyki, PAN w Warszawie,
 • Zakład Cytologii i Embriologii Roślin UJ Kraków,
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku,
 • Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński,
 • Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Instytut Ochrony PAN,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza,
 • Centrum Diagnostyki, Terapii i Leczenia Autyzmu w Olsztynie,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
 • Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni,
 • Katedra Zoologii i Dobrostanu zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona w Krakowie,
 • Spanish National Research Council (CSIC), Marine Research Institute (IIM) in Vigo, Spain,
 • University Sapienza of Rome, Department of Public Health and Infectious Disease, Rome Italy,
 • Department of Biology, Saint Louis University, USA,
 • Laboratory of Breeding Science, Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia,
 • De-partment of Biology and Ecology, University of Ostrava, Czechy,
 • Max Planck Institute for Chemical Ecology, Department of Molecular Ecology, Jena, Niemcy,
 • Institute of Ford Re-search, Norwich, England,
 • Rostock University, Faculty of Biology, Niemcy,
 • Department of Horticulture Oregon, State University Corvallis, 
 • The University of Kansas, Medical Center Department of Internal Medicine, USA,
 • Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, USA,
 • Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies, Cosanga, Ecuador; Laboratory of Behavioral Ecology and Evolution, School of Biological Sciences, Seoul National University, South Korea,
 • University Sapienza of Rome, Department of Public Health and Infectious Disease, Rzym, Włochy,
 • Department of Technology of Biological Active Substances, Pharmacy and Biotechnology, Lwów, Ukraina,
 • Institute of Hygiene and Tropical Medicine, Nova University of Lisbon (IHMT/UNL), Portugalia.

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa realizowana jest najczęściej w postaci interpersonalnych kontaktów pracowników Wydziału, czego bezpośrednim dowodem jest kilkadziesiąt publikacji z udziałem badaczy z innych ośrodków naukowych.

 

Osiągnięcia naukowe jako efekt współpracy z innymi jednostkami badawczymi

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Pracownicy Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt współpracują z licznymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, takimi jak: Dipartimento Di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Perugia, Via San Costanzo; Department of Physiology, CiMUS, University of Santiago de Compostela – Instituto de Investigacion Sanitaria, Barcelona; Unité Physiologie de la Reproduction et des Comportements, French National Institute for Agriculture, Food, and Environment; Pathobiology and Diagnostic Investigation, College of Veterinary Medicine, Michigan State University; Milan University; Department of Food Technology, Marine Research Institute (IIM), Spanish National Research Council (CSIC). W latach 2017-2022, w Katedrze realizowano 17 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W tym okresie, pracownicy Katedry opublikowali 84 prace oryginalne w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej.

Katedra Biochemii

- Wieloletnie intensywne badania nad rolą egzogennych peptydów opioidowych zaowocowały stworzeniem projektu i uruchomieniu prac wdrożeniowych pt: „Metodyka oznaczenia profilu wybranych cytokin, peptydów opioidowych: β-kazomorfiny-7 krowiej w surowicy i w moczu, a także aktywności enzymu dipeptydylopeptydazy prolinowej IV (DPPIV) w surowicy i moczu”. Projekt był realizowany z firmą ALAB Laboratoria. Współpraca zakończyła się udzieleniem licencji na korzystanie z know how, która została zawarta między UWM w Olsztynie a ALAB Laboratoria sp. z o.o. (29.03.2017).

- Badania z zakresu biochemicznych i genetycznych mechanizmów transmisji patogenów przenoszonych przez kleszcze. W Katedrze Biochemii prowadzone są badania nad molekularną identyfikacją  chorobotwórczych drobnoustrojów (B. burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp. oraz Rickettsia spp.) w  kleszczach I. ricinus i D. reticulatus izolowanych z psów, zwierzyny płowej oraz ze środowiska z wybranych terenów województwa warmińsko-mazurskiego. Celem badań jest wykazanie korelacji pomiędzy poziomem ekspresji defensyn kleszcza a obecnością chorobotwórczych patogenów w kleszczach. Wyjaśnienie roli tych peptydów w ochronie  przed mikroorganizmami w jelicie i w gruczołach produkujących ślinę u kleszczy przyczyni się do zrozumienia mechanizmów przetrwania drobnoustrojów w kleszczach, co może mieć znaczenie medyczne i ułatwi skuteczną kontrolę chorób przenoszonych przez te pajęczaki. Katedra Biochemii należy do nielicznych w kraju ośrodków specjalizujących się w tej tematyce badawczej.

- Rola szlaku metabolicznego witaminy D w etiologii różnych chorób (aspekt genetyczny i biochemiczny). W Katedrze Biochemii realizowane są od kilku lat badania polegające poszukiwaniu markerów biochemicznych w materiale biologicznym pobranym od pacjentów ortopedycznych z komplikacjami zdrowotnymi po wszczepieniu protezy stawu. Badania skupiają się również na określeniu związku między polimorfizmem w genie białka wiążącego witaminę D (VDBP) i nad jego wpływem na stężenie białka wiążącego oraz poziomem i dostępnością witaminy D u osób ze zdiagnozowanym obluzowaniem protezy wewnętrznej, a także na poznaniu czynników biochemicznych i genetycznych mających wpływ na odrzut implantu. Te nowatorskie badania realizowane we współpracy z Kliniką Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, mogą pomóc wielu pacjentom ortopedycznym w szybszym powrocie do pełnej sprawności i zdrowia po rekonstrukcji  stawu biodrowego czy kolanowego.

- Badania z zakresu transkryptomiki, proteomiki i metabolomiki nicienia pasożytniczego Anisakis simplex, powodującego anisakiozę u ludzi. Pracownicy Katedry Biochemii należą do grona czołowych grup badawczych w kraju i za granicą specjalizujących się w tematyce pasożytów ryb i interakcji pasożyt-żywiciel. Tematyka badań dotyczy różnic transkryptomicznych i proteomicznych w dwóch populacjach nicieni w Atlantyku i Bałtyku i wynikających z nich przystosowań do specyficznych warunków środowiska oraz różnych gatunków gospodarzy. Ponadto zespół zajmujący się tą tematyką skupia się na badaniu bioaktywności leków przeciwpasożytniczych in vitro przy użyciu nowoczesnych metod metabolomicznych. Jednocześnie badania dotyczą egzosomalnej (pęcherzyki zewnątrzkomórkowe) komunikacji między pasożytem i komórkami jelita gospodarza. Wszystkie projekty badawcze realizowane w ramach tego tematu maję na celu poznanie molekularnych mechanizmów inwazji pasożytniczych i ich zwalczania.

- Dużym osiągnieciem jest realizacja badań dotyczacych właściwości immunomodulujących ostolu (OST) w modelu in vitro 3D skóry. Zespół próbuje potwierdzić tezę naukową, iż OST może być naturalną alternatywą minimalizującą objawy atopii skóry. Wcześniejsze badania wykazały, iż jednojądrzaste komórki krwi (PBMC) po stymulacji histaminą i OST wykazywały zmniejszone wydzielanie czynników prozapalnych oraz niższą aktywność receptora histaminowego. Podobne wyniki otrzymano po stymulacji komórek PBMC – fexofenadyną (FXF) oraz glikokortykosteroidami, które są substancjami aktywnymi leków przeciwalergicznych. Potwierdzono zależności między stymulacją czynnikami immunomodulującymi oraz efektami biochemicznymi, które mają wpływ na organizm człowieka (np. efekt w blokowaniu receptorów histaminowych, wydzielaniu białek, interleukin pro- i przeciwzapalnych).

- Nawiązanie współpracy międzynarodowej zInstitute of Hygiene and Tropical Medicine, Nova University of Lisbon (IHMT/UNL) w Portugalii oraz realizacja badań z Prof. Vira Lubenets, Department of Technology of Biological Active Substances, Pharmacy and Biotechnology, Lwów, Ukraina. Współpraca dotyczy badań nad zastosowaniem tiosulfonianu S-methyl-(2-carbonylamino-benzoimidazolu-5) jako potencjalnego leku przeciwpasożytniczego). Pierwsze efekty współpracy zaowocowały publikacją: Dmitryjuk M., Szczotko M., Kubiak K., Trojanowicz R., Parashchyn Z., Khomitska H., Lubenets V. 2020 S-methyl-(2-methoxycarbonylamino-benzimidazole-5) thiosulfonate as a potential antiparasitic agent – its action on the development of Ascaris suum eggs in vitro. Pharmaceuticals 13:332 (DOI:10.3390/ph13110332).

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

a) Współpraca naukowa (wybrane)

 • Uniwersytet Jagielloński, projekt naukowy „Taksonomia i mikroewolucja ostnic (Poaceae: Stipa)”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2013/09/B/NZ8/03287 – współudział w projekcie;
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Projekt „Molekularne mechanizmy adaptacji środowiskowej - zróżnicowanie nisz ekologicznych jako siła napędowa specjacji kryptycznej w kompleksie Aneura pinguis”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2016/21/B/NZ8/03325 - Członek konsorcjum;
 • Zakład Ochrony Wód w Instytucie Ochrony Środowiska - Warsztaty dydaktyczne dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
 • Wydział Geoinżynierii, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska UWM - Analiza kwasów nukleionowych metodą sekwencjonowania trzeciej generacji - świadczenie wzajemne nr 01/2022.

b) Członkostwo w zespołach eksperckich, redakcjach naukowych, towarzystwach naukowych (wybrane)

 • Narodowe Centrum Nauki - Członek zespołu ekspertów (Jakub Sawicki);
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne – Członek Zarządu (Jakub Sawicki);
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne - Szef działu czasopism (Jakub Sawicki);
 • Redakcja czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae – Redaktor naczelny (Jakub Sawicki);
 • Redakcja czasopisma Diversity – Redaktor (Jakub Sawicki);
 • Redakcja czasopisma Plant and Fungal Systematics - Redaktor (Jakub Sawicki);
 • Redakcja czasopisma Botanica Serbica – Redaktor (Jakub Sawicki);
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne – Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału PTB (Monika Szczecińska).

c)   Zadania eksperckie (wybrane)

 • Wykonanie ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (wykonanie inwentaryzacji roślin w obszarach Natura 2000). Umowy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Polsce (Joanna Ruszczyńska, Justyna Święczkowska);
 • Badania polegające na ocenie wpływu planowanej budowy fermy drobiu w miejscowości Platyny na środowisko przyrodnicze. Zleceniodawca - Gmina Olsztynek (Joanna Ruszczyńska, Justyna Święczkowska);
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla obszaru złoża kopalin na gruntach Nadleśnictwa Drygały na potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin z tych złóż na środowisko. Zleceniodawca - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drygały;
 • Wykonanie badań do tematu pt. „Rozmieszczenie i zasoby wybranych gatunków roślin chronionych i specjalnej troski na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego" (Czesław Hołdyński, Monika Szczecińska, Hanna Ciecierska).

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

- Udokumentowanie separacji niszy ekologicznej u sympatrycznie występujących Myioborus miniatus i M.melanocephalus w strefie lasów mgłowych wschodnich Andów poddanych presji człowieka i efektowi ElNino, oraz znaczenia współwystępowania gatunków w mechanizmie konkurencji (współpraca z Uniwersytet Wrocławski; Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies, Cosanga, Ecuador; Laboratory of Behavioral Ecology and Evolution, School of Biological Sciences, Seoul National University, South Korea) – publikacje naukowe

- Stwierdzenie wysokiego stopnia kolonizacji populacji miejskich i wiejskich wróbla domowego Passer domesticus przez grzyby, szczególnie Candida krusei oraz ustalenie, że stopień kolonizacji ontocenoz wróbla postępuje wraz z wiekiem ptaków i jest wyższy u osobników o niższych parametrach kondycji ciała i wyższym poziomie hemoglobiny w populacji miejskiej (współpraca z Katedrą Mikrobiologii i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie) – publikacje naukowe

- Rozpoznanie wpływu synurbizacji za zróżnicowanie neofobii, kondycji, parametrów fizjologicznych, oraz wykorzystania zasobów pokarmu i wody w populacjach miejskich i wiejskich ptaków (koordynacja: prof. Piotr Tryjanowski; współpraca z Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ochrony PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza) – publikacje naukowe

- Charakterystyka zmian w ugrupowaniach ekologicznych chrząszczy kolejnych stadiów seralnych sukcesji jezior szeregu harmonicznego i dysharmonicznego oraz wskazanie możliwości wykorzystania chrząszczy jako biologicznych wskaźników stanu ekologicznego jezior znajdujących się w różnych stadiach rozwoju (sukcesji). Uzupełnienie stanu wiedzy o rozmieszczeniu, wzorcach tworzenia się i funkcjonowaniu zgrupowań ekologicznych makrobezkręgowców jezior, dolin rzecznych i zbiorników antropogenicznych (współpraca z Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet w Podgoricy, Montenegro i Uniwersytet Łódzki) – publikacje naukowe

- Ustalenie, wpływu prac regulacyjnych rzeki Krapieli w połączeniu z usuwaniem roślinności łęgowej na wzrost różnorodności siedlisk oraz różnorodności gatunkowej różnych grup bezkręgowców (Mollusca, Hydrachnidia, Odonata, Heteroptera, Coleoptera i Trichoptera), zależnie od roli fazy lądowej w ich cyklu życiowym (współpraca z Uniwersytet Szczeciński, UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – publikacje naukowe

- W szerokim zespole międzynarodowym (specjaliści od Trichoptera), dokonano rewizji gatunku Rhyacophila fasciata oraz R. septentrionis i określono zasięgi występowania w Europie. – publikacja naukowa

- Udokumentowanie wpływu plantacji wierzby energetycznej (Salix viminalis) na wzrost różnorodności biegaczowatych Carabidae w krajobrazie rolniczym, poprzez zwiększanie mozaikowatości terenu i tworzenie nowych środowisk oraz korytarzy ekologicznych, sprzyjających migracjom między płatami siedlisk w krajobrazie (współpraca z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie) – publikacje naukowe.

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

- W katedrze realizowane są projekty badawcze i badawczo-rozwojowe w ramach konsorcjów naukowych i we współpracy z krajowymi jednostkami badawczymi, m.in. Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Wydziałem Chemii UMK w Toruniu, IHAR w Radzikowie.

Katedra Mikrobiologii i Mykologii

- W ramach realizacji problematyki badawczej związanej z mikrobiologiczną syntezą unikalnych polimerów pracownicy Katedry prowadzą współpracę naukową z wieloma renomowanymi instytucjami naukowymi w Polsce oraz zagranicą takimi jak: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Poznańska, University of Aveiro (Portugalia), University of Applied Sciences (Niemcy). Efektem dotychczasowej współpracy są wspólne publikacje naukowe w czasopismach z listy Journal Citation Reports oraz sporządzenie wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych.

- W ramach realizacji zdania „Grzyby oraz porosty na tle zbiorowisk naturalnych i antropogenicznie zmienionych” Katedra od wielu lat prowadzi współpracę naukową ze specjalistami z ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, czego wyrazem są wspólne badania terenowe i artykuły naukowe (oraz zorganizowane konferencje i sympozja naukowe). Obejmuje ona również wymianę materiałów zielnikowych oraz badania taksonomiczne. Współpraca naukowa obejmuje ponadto liczne instytucje i organy administracji publicznej i wyraża się w opracowaniach o charakterze opinii, ekspertyz czy planów ochrony (rezerwaty przyrody, parki narodowe).

Katedra Zoologii

 • Współpraca naukowa, badawcza i akademicka z Faculty of Fisheries Sciences, the Hokkaido University in Hakodate, Japonia, dotycząca, m. in. wymiany studentów i naukowców, umowa podpisana w dniu 9 listopada 2015 r., obejmująca lata 2015-2020, (Koordynator z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie – prof. dr hab. Alicja Boroń).
 • Polsko-Japoński Wspólny Projekt Badawczy na lata 2015-2016 "Chromosome manipulation and its related studies for innovativeaquaculture", obejmujący współpracę naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Instytutu Ichtiobiologii i Akwakultury w Gołyszu, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie i Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdańsku z japońskimi naukowcami z Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University (Koordynator strony polskiej projektu – prof. dr hab. Alicja Boroń). W ramach tego projektu przeprowadzono udaną wspólną pracę badawczą, spotkania, seminaria i wykłady w Polsce i Japonii oraz zrealizowano wymianę naukowców i studentów. Po ośmiu naukowców, doktorantów, studentów z Polski i Japonii prowadziło wspólne badania dotyczące, m.in. możliwości praktycznego wykorzystania manipulacji chromosomowych w innowacyjnej akwakulturze, w tym procesów rozrodu naturalnie występujących w przyrodzie mieszańcowych i poliploidalnych taksonów ryb, takich jak karasie z rodzaju Carassius i kozy z rodzaju Cobitis oraz ryby łososiowate Salmonidae. Badania prowadzone przez pracowników Katedry Zoologii umożliwiły, m.in. poznanie chromosomowego podłoża procesu mejozy diploidów i poliploidów Cobitis, co opisano w pracy: Juchno D., K. Arai, A. Boroń, R. Kujawa (2016). Meiotic chromosome configurations in oocytes of Cobitis taenia and its polyploid hybrids. Ichthyological Research; DOI: 10.1007/s10228-016-0551-6.

Współpraca z naukowcami z Hokkaido University była także podstawą do rozwoju w Katedrze Zoologii badań w zakresie pomiarów zawartości DNA i ploidii komórek z płetwy ryb z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, co, m.in. umożliwiło szybsze w porównaniu z liczeniem chromosomów analizy ploidii ryb w kompleksach diploidalno-poliploidalnych, z wykluczeniem uśmiercania badanych osobników oraz dokładniejsze planowanie eksperymentów dotyczących rozrodu triploidalnych samic oraz tetraploidów ryb Cobitis; wyniki tych badań znajdują się w publikacjach pracowników Katedry Zoologii.

 • Współpraca naukowa, badawcza i akademicka z Faculty of Fisheries Sciences, the Hokkaido University in Hakodate, Japonia, dotycząca, m.in. wymiany studentów i naukowców, druga umowa formalna podpisana w dniu 21 lutego 2021 r., obejmująca lata 2020-2025, (Koordynator z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie – prof. dr hab. Alicja Boroń).
 • W styczniu 2020 r.Uzyskano finansowanie drugiego, Polsko-Japońskiego Wspólnego Projektu Badawczego pt.: "Protecting native fish from invasive species by modern reproductive techniques" na lata 2020-2022 w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk (PAN) a Japońskim Towarzystwem Promocji Nauki (JSPS); (koordynator strony japońskiej Prof. Takafumi Fujimoto, polskiej projektu – prof. dr hab. Alicja Boroń).

Projekt jest efektem prowadzonych przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego  oraz naukowców z Uniwersytetów Hokkaido i Kindai w Japonii badań w zakresie hybrydyzacji, poliploidii, reprodukcji, spermy i kriokonserwacji komórek macierzystych zarodkowych ryb łososiowatych, karpiowatych, kozowatych. Projekt ten, oparty na naszej wieloletniej współpracy, ma na celu kontynuowanie wspólnych badań nad ochroną rodzimych gatunków ryb z wykorzystaniem biotechnologicznych technik reprodukcyjnych, w tym hybrydyzacji międzygatunkowej, produkcji sterylnych triploidów i konserwacji plazmy zarodkowej w celu ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Ponadto, projekt jest kolejnym elementem budowania sieci badawczej i edukacyjnej między Polską a Japonią w zakresie akwakultury zachowawczej (conservative aquaculture).

Niestety, pandemia spowodowała, że nie zrealizowano planowanej w tym projekcie wymiany naukowców i studentów z HU i UWM w Olsztynie, a przewidziane projektem badania prowadzono osobno w wymienionych ośrodkach naukowych.

 • Aktywność ekspercka – Prof. Dr hab. Alicja Boroń:

- Komisja Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (Członek od 1.01.2010; Wice-przewodnicząca w okresie 14.06.2019-16.12.2021);
- Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (Członek od 1.12.2015; Wice-przewodnicząca w okresie 14.06.2019 – 13.06.2023);
- Zespół Ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. opiniowania wniosków o wprowadzanie do hodowli nowych gatunków ryb (Członek od 15.06.2019);
- Zespół ekspertów programu NAWA (Członek; recenzent wniosków od 15.07.2019).

 • Współpraca naukowa z Estación Biológica de Doñana, Sevilla, Hiszpania dotycząca badań nad wpływem globalnego ocieplenia na zachowanie kserotermicznych mrówek z rodzaju Cataglyphis. Projekt realizowany w roku 2021 w ramach 3-miesięcznego stażu (dr hab. Irena Grześ).
 • Współpraca w ramach umowy polsko-czeskiej „Czech-Polish Projects” (7AMB14PLO31) w latach 2014-2015 pt. „The ways to unisexuality reproduction: mechanisms initiating parthenogenesis in fish” z Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Animal Physiology and Genetics  (koordynator – dr hab. D. Juchno, prof. UWM). Efektem współpracy było wzbogacenie warsztatu badawczego pracowników K. Zoologii o techniki biologii molekularnej umożliwiające identyfikację genomów poliploidalnych mieszańców ryb. W ramach współpracy przeprowadzono badania dotyczące analizy genomowej ryb kozowatych oraz różnic w ekspresji genów związanych z jednopłciowym rozrodem. Wyniki tych badań opublikowano w Bartoš O., Röslein J., Kotusz J., Paces J., Pekárik L., Petrtýl M., Halačka K., Štefková Kašparová E., Mendel J., Boroń A., Juchno D., Leska A., Jablonska O., Benes V., Šídová M., Janko K. 2019. The legacy of sexual ancestors in phenotypic variability, gene expression and homoeolog regulation of asexual hybrids and polyploids. Molecular Biology and Evolution. Vol. 36/9: 1902–1920. Mol. Biol. Evol.36(9):1902–1920. DOI: 10.1093/molbev/msz114.