Współpraca naukowa

Główne kierunki badawcze prowadzone na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 

Na Wydziale rozwijane są następujące specjalności: biochemia żywności, biologia i biotechnologia rozrodu zwierząt, biotechnologia roślin, biotechnologia mikroorganizmów, cytogenetyka zwierząt, ekologia ewolucyjna, geobotanika, taksonomia roślin, genetyka roślin, hydrobiologia, mikologia stosowana, neuroanatomia, parazytologia, proteomika roślin, taksonomia i biologia zwierząt.

Badania naukowe realizowane wspólnie z naukowcami z ośrodków krajowych i zagranicznych dotyczą, odpowiednio ok. 19 i ok. 30 tematów badawczych. We współpracy z ok. 36 jednostkami krajowymi prowadzone są m.in. badania: cytologiczne komórek mejotycznych roślin naczyniowych (m. in. Zakład Biologii Antarktyki, PAN w Warszawie, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin UJ Kraków), proteomiczne (PAN, Instytut Dendrologii w Kórniku), molekularnych podstaw fizjologii rozrodu (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), roli i mechanizmu działania estrogenów środowiskowych w układzie rozrodczym ssaków (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), enzymów metabolizmu trehalozy u pasożytniczych nicieni ryb (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański).

We współpracy z ok. 40 zagranicznymi ośrodkami naukowymi (plik PDF)  prowadzone są m. in. badania z zakresu: proteomiki roślin, procesu translacji, modelowania molekularnego, transgenicznego grochu, genetycznej modyfikacji roślin, cytogenetyki i rozrodu ryb poliploidalnych, fizjologicznej roli akwaporynowych kanałów wodnych, molekularnych  aspektów regu-lacji procesów fizjologicznych związanych z rozrodem zwierząt. Współpraca dotyczy m. in. z takich jednostek jak: Department of Biology, Saint Louis University, USA; Laboratory of Breeding Science, Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia; De-partment of Biology and Ecology, University of Ostrava, Czechy; Max Planck Institute for Chemical Ecology, Department of Molecular Ecology, Jena, Niemcy; Institute of Ford Re-search, Norwich, England; Rostock University, Faculty of Biology, Niemcy; Department of Horticulture Oregon, State University Corvallis;  The University of Kansas, Medical Center Department of Internal Medicine, USA; Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, USA.

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa realizowana jest najczęściej w postaci interpersonalnych kontaktów pracowników Wydziału, czego bezpośrednim dowodem jest kilkadziesiąt publikacji z udziałem badaczy zagranicznych. W ramach tej współpracy w latach 2004 – 2008 realizowano projekt – Genomic Approaches for Crop Improvement – Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge oraz Olsztyn Science Days; Researchers Night – 7 PR UE People – Night – 2008, a także 5 projektów innych programach UE, w tym np. obecnie realizowany projekt „Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu” finansowany przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych oraz w kilka programów typu COST.

Wydział Biologii i Biotechnologii ma podpisane umowy dwustronne z następującymi jednostkami badawczymi: Centrum Badawcze John Innes w Norwich, Anglia; Uniwersytet w Splicie, Chorwacja, Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Blisko połowa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału zaangażowanych jest w realizację badań w projektach międzynarodowych.

W ostatnich latach pracownicy Wydziału, brali udział w sumie w około 66 stażach i wyjazdach naukowych zagranicznych. Ta forma aktywności naukowej i dydaktycznej realizowana była głównie latach 2009 – 2011 w ramach projektu POKL 04.01.01-00-178/09 pt. „Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej” realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wymienionego projektu zaproszeni zostali do prowadzenia wykładów i ćwiczeń dla studentów i pracowników Wydziału eksperci oraz znani badacze zagraniczni (w sumie 22 osoby) z kilkunastu ośrodków na całym świecie. W ramach systemu wspierania rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału sprecyzowano wymagania wobec kandydatów ubiegających o uzyskanie stopnia dr hab. lub tytuł profesora, a rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się z uwzględnieniem potrzeb kształcenia kadr przez samodzielnych pracowników naukowych głównie w biotechnologii.

Istotnym sukcesem Wydziału przekładającym się na możliwości badawcze oraz zastosowanie w dydaktyce najnowszych technologii było znaczące wzbogacenie bazy dydaktyczno-naukowej:

a) powstanie i wyposażenie Wydziałowego Laboratorium Diagnostyki Molekularnej (finansowanego z PO Rozwój Polski Wschodniej); w którym mieszczą się wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia badawcze następujące pracownie: analizy kwasów nukleinowych, cytometrii przepływowej, analizy białek, pracownia mikroskopowa, zwierzęcych kultur in vitro, hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro, mikrobiologiczna, izotopowa, immunohistochemiczna, zwierzętarnia oraz pracownie dydaktyczne.

b) Uzyskanie finansowania na Wyposażenie Laboratorium Badań i Ochrony Bioróżnorodności w projekcie nr POPW.01.03.00-28-020/09 „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego UWM w Olsztynie”; za kwotę 4 320 tyś. złotych zakupiono wyposażenie aparaturowe.

c) wzbogacenie bazy dydaktyczno-naukowej w ramach realizacji projektu POKL 04.01.01-00-178/09, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; zakupiono m. in.: nowoczesne zestawy dydaktyczne ADInstruments PowerLab wraz oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, przetwarzanie cyfrowe i przechowywanie danych doświadczalnych z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt, opracowanie oraz ich analizę oraz dodatkowe stanowisko komputerowej analizy cytogenetycznej MultiScan z oprogramowaniem Karyotype do analiz chromosomowych.

d) pozyskanie środków krajowych zewnętrznych na utworzenie i wyposażenie Pracowni Biologii Rozwoju. Wymieniony sprzęt i aparatura jest użytkowany na potrzeby badań naukowych i w dydaktyce, korzystają z niego także studenci kierunku biotechnologia.

Do niewątpliwych osiągnięć zaliczyć należy skuteczną aplikację studentki III roku I stopnia kierunku biotechnologia do Fabryki Innowacji, o założenie firmy biotechnologicznej oraz spektakularny sukces absolwentów tego kierunku – Michała Kaszuby i Jacka Wojciechowicza, twórców Inno-Gene S.A., pierwszej firmy sektora przemysłu biotechnologicznego, która weszła na rynek giełdowy; zakwalifikowali się również jako prezesi Centrum Badań DNA do finału 8 ed. konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku, oraz zdobyli prestiżowy tytuł Mikro-przedsiębiorca Roku 2010 Fundacji Kronenberga.

 

Osiągnięcia naukowe Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Doskonalenie metod transformacji genetycznej wybranych gatunków roślin uprawnych; opracowanie procedury regeneracji in vitro ogórka i brokuła, ulepszenie procedury transformacji pomidora. (wykazanie, że transformację przy pomocy Agrobacterium tumefaciens pobudza acetosyringon) oraz ocena skuteczności kanamycyny, higromycyny i basty jako środków selekcyjnych hamujących regenerację ogórka, brokuła i sępolii, a także określenie minimalnych dawek czynników selekcyjnych hamujących regenerację nietransformowanych tkanek ogórka, brokuła i sępolii.

 

Wyniki badań z zakresu fizjologii roślin a szczególnie kiełkujących nasion w odpowiedzi na stresy abiotyczne; W Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, prowadzone są badanie na temat akumulacji, metabolizmu i fizjologicznej roli cukrowców rozpuszczalnych –oligosacharydów, cyklitoli i galaktozylocyklitoli w dojrzewających, przechowywanych i kiełkujących nasionach roślin strączkowych oraz udziałem α-D-galaktozydów w odpowiedzi wegetatywnych tkanek roślin uprawnych i kwiatowych roślin antarktycznych na stresy abiotyczne. W kraju i za granicą jest to jeden z nielicznych ośrodków, który specjalizuje się w tej problematyce. Najważniejszym osiągnięciem z tego zakresu było udowodnienie kluczowego znaczenia dopływu cyklitoli do dojrzewającego zarodka w regulacji akumulacji i biosyntezy oligosacharydów rodziny rafinozy i galaktozylocyklitoli.

 

Badania podstawowe i aplikacyjne związane z rozrodem zwierząt; Zespół Katedry Fizjologii Zwierząt należy do grona czołowych jednostek badawczych w kraju, specjalizujących się w endokrynologii rozrodu zwierząt. Badania dotyczą endogennych i środowiskowych uwarunkowań procesów rozrodczych u zwierząt, które są rozpatrywane na poziomie regulacji systemowych i molekularnych. W latach 2011-2013, w jednostce tej realizowano ponad 20 projektów badawczych. Katedra prowadzi owocną współpracę z licznymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, takimi jak: Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture in Nitra; Academic Unit of Reproductive and Developmental Medicine, Division of Clinical Sciences, South University of Sheffield; The Water and Salt Research Center, Institute of Anatomy, University of Aarhus.

 

Współpraca międzynarodowa w zakresie proteomiki; Kat. Biochemii prowadzi badania w poszukiwaniu biomarkerów tolerancji roślin na stresy abiotyczne poprzez proteomiczną analizę odpowiedzi komórkowych na stresy. Celem jest wyjaśnienie zmian w profilu ekspresji białek kom. towarzyszących zmianom ekspresji genów podczas działania różnych stresów oraz zmian potranslacyjnych i aktywności biologicznej białek. Badania prowadzone są w ramach Europejskich Programów Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST Action 828 „Seed science in the field of genetically controlled stress physiology”, C. A. 858 „Viticulture: Biotic and abiotic stress, grapevine defence mechanisms and grape development”, C. A. FA0603: „Plant proteomics in Europe” C. A. FA0901 „Putting Halophytes to Work – From Genes to Ecosystem”, C. A. FA 1003 ” East–West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding.

 

Zastosowanie badań biochemicznych w przeciwdziałaniu alergii pokarmowych i diagnostyce chorób.; W Zespole Biochemii Medycznej we współpracy jednostkami Akademii Medycznych od lat podejmowana jest problematyka alergii pokarmowej u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem alergii na białka mleka krowiego. Badania obejmują działanie fizjologiczne i patofizjologiczne peptydów opioidowych i ich związek z licznymi chorobami.

 

Badania właściwości biologicznych potencjalnie alergennych białek oraz peptydów opioidowych mleka kobiecego i krowiego wybranymi technikami hodowli komórkowych in vitro (linia Caco-2, limfocyty ludzkiej krwi obwodowej, linia THP-1) oraz jakościowe i ilościowe oznaczanie substancji biologicznie aktywnych izolowanych  z materiału roślinnego i zwierzęcego z wykorzystaniem technik immunometrycznych i chromatograficznych (HPLC).

Najnowszym kierunkiem badań analiza endogennych i egzogennych układów opioidowych związanych z procesem tworzenia i stopniem zaawansowania chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego. W latach 2009-2012 z tego zakresu realizowano 6 grantów badawczych oraz projekt międzynarodowy „Europrevall”, dotyczący problemu alergii pokarmowej w Europie.

 

Opracowanie markerów PCR oraz TaqMan do diagnostyki toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium wraz z identyfikacją gatunków dominujących w ziarnie pszenicy ozimej w Polsce. Do najważniejszych rezultatów wyników przeprowadzonych badań należały: opracowanie trzech nowatorskich markerów PCR oraz pięciu markerów TaqMan do diagnostyki gatunków i chemotypów z rodzaju Fusarium, identyfikacja dominujących gatunków grzybów i chemotypów w ziarnie pszenicy ozimej w Polsce, określenie niskiej zmienności genetycznej F. poae oraz określenie wysokiej zmienności genetycznej wraz z identyfikacją rekombinacji w obrębie F. avenaceum. Ponadto prowadzone są badania wpływu różnych związków chemicznych występujących w ziarnie zbóż na profil toksynotwórczy grzybów; analizy ekspresji genów warunkujących biosyntezę mikotoksyn u grzybów z rodzaju Fusarium pod wpływem antyoksydantów naturalnie występujących w roślinach.

 

Modelowe badania z zakresu hybrydyzacji i poliploidyzacji z wykorzystaniem naturalnych populacji ryb.; Prowadzone w Katedrze Zoologii badania dotyczące wszystkich poziomów organizacji naturalnych kompleksów diploidalno-poliploidalnych ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei, Cobitidae) umożliwiły poznanie: a) struktury gatunkowej, chromosomowej i genomowej tworzących je taksonów mieszańcowych, b) przyczyn dominacji triploidalnych samic w tych populacjach, c) mechanizmów powstawania i sposobów reprodukcji poliploidalnych (3n i 4n) mieszańców, d) podobieństw i różnic w przebiegu rozwoju zarodkowego i ontogenetycznego gatunków i ich diploidalnych oraz poliploidalnych mieszańców, e) możliwości i warunków indukowanego rozrodu taksonów poliploidalnych, f) indukowania jednopłciowego rozrodu – ginogenezy triploidalnych samic Cobitis oraz hybrydyzacji i powstawania diploidalnych i poliploidalnych mieszańców. Prowadzone badania i uzyskane rezultaty wpisują się w nurt światowych badań ewolucyjnych dotyczących procesów hybrydyzacji i poliploidyzacji zwierząt, w których ryby Cobitis są modelowymi oraz możliwości wykorzystania w akwakulturze zachowawczej procesów jednopłciowego rozmnażania się ryb w środowisku naturalnym.

 

Wdrożenie praktyczne badań związanych ze zwalczaniem warrozy u pszczół; Badania o dużym znaczeniu praktycznym, dotyczące warrozy, choroby pasożytniczej pszczoły miodnej, wywoływanej przez roztocza Varroa destruktor. Badania dotyczą biochemii samego pasożyta, patogenezy choroby oraz prób ograniczenia jej skutków przez podniesienie zdrowotności pszczół. Opracowano i opublikowano (publikacja “Supplementation of the honey bee diet with vitamin C: The effect on the antioxidative system of Apis mellifera carnica brood at different stages. Journal Apicultural Research, 2012, 51: 263-270) praktyczne wskazówki, zalecające stosowanie kwasu askorbinowego w diecie zimujących pszczół, jako czynnika zmniejszającego straty owadów w czasie zimowania.

 

Udział jednostki w interdyscyplinarnych badaniach Antarktyki i Arktyki; Udział pracowników wydziału w licznych projektach naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących ekosystemów Antarktyki i Arktyki. Za szczególnie istotny należy uznać udział w badaniach w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego (uczestnictwo w kilku ekspedycjach polarnych). Koncentrowały się one na: wyjaśnieniu mechanizmów globalnego ocieplenia i wpływu tego zjawiska na mikrobiocenozy Arktyki i Antarktyki, przystosowaniach morfologiczno-fizjologicznych roślin polarnych (opisano unikatowe układy współdziałających organelli, tj. chloroplastów, mitochondriów i peroksysomów oraz odkształcenia ich powierzchni, m.in. tworzenie stromuli w komórkach mezofilu).

 

Zastosowanie badań mykologicznych w diagnostyce i ochronie zdrowia człowieka; Na Wydziale funkcjonuje jednostka, która w skali kraju jest znana i identyfikowana w specjalności mykologia lekarska. Wdrożone wyniki z tego zakresu to: wyizolowanie z układu pokarmowego człowieka dziewięciu nowych gatunków grzybów nienotowanych dotychczas w materiałach gastroenterologicznych; wykazanie, że grzyby z rodzaju Trichosporon, będące częstymi komponentami mykobioty skóry wykazują powinowactwo do naczyń krwionośnych, co ma bardzo ważne znaczenie w przypadku zakażeń chirurgicznych i nie gojących się ran; zalecenie włączenia podłoża PDA do rutynowej diagnostyki grzybów izolowanych ze skóry i paznokci, ze względu na obecność fitopatogenów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka.

 

Wdrożenie wyników badań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ochrony bioróżnorodności w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.; Z zakresu biologii środowiskowej i badań różnorodności na różnych poziomach organizacji przyrody, istotny wkład bardzo wielu pracowników Wydziału należy odnotować we wszystkich etapach procedury wdrożenia i opracowywania planów ochrony Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000. Poza formalną dokumentacją zostały przy tym napisane dwie obszerne monografie: „Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009 oraz „Siedliska i gatunki Natura 2000, Olsztyn 2010. Mimo lokalnego charakteru opracowań wnoszą one wkład do wdrożenia dwóch dyrektyw Unii Europejskiej realizujących ideę ochrony różnorodności biologicznej.

 

Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe:

 

- Państwowa Komisja Akredytacyjna; prof. dr hab. Genowefa Henryka Kotwica; MNiSW; Ekspert – ocena jakości kształcenia na kierunkach Biotechnologia istniejących na różnych uczelniach w Polsce

- Państwowa Rada Ochrony Przyrody; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Minister Środowiska, Polska; członek, funkcja opiniodawcza

- Polska Akademia Nauk; prof. dr hab. Ryszard Józef Górecki; Zgromadzenie Ogólne Akademii; Zastępca Prezesa PAN

- Polska Akademia Umiejętności; prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń; Członek Komisji Embriologii i Morfologii

- Polskie Towarzystwo Anatomiczne; dr Maciej Lucjan Równiak; Walne Zgromadzenie; Członek Zarządu Oddziału OO PTA

- Polskie Towarzystwo Anatomiczne – Oddział Olsztyn; dr hab. Anna Aldona Robak; Walne Zgromadzenie; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OO PTA

- Polskie Towarzystwo Anatomiczne – Odział Olsztyn; dr Krystyna Bogus-Nowakowska; Walne Zgromadzenie; Członek Komisji Rewizyjnej OO PTA

- Polskie Towarzystwo Botaniczne ; prof. dr hab. Maria Dynowska; Walne Zgromadzenie; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

- Polskie Towarzystwo Fizjologiczne; prof. dr hab. Stanisław Czesław Okrasa; Walne Zgromadzenie; Przewodniczący Olsztyńskiego Oddz. PTF (II kadencja)

- Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików – Oddział Olsztyn

; dr hab. Anna Aldona Robak; Walne Zgromadzenie; Przewodnicząca OO PTHC

- Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN (aktualnie) Komitet Biologii Rozrodu; prof. dr hab. Stanisław Czesław Okrasa; Prezydium PAN; Członek

- Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików; dr Krystyna Bogus-Nowakowska; Walne Zgromadzenie; Sekretarz OO PTHC

- Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików; dr Maciej Lucjan Równiak; Walne Zgromadzenie; Skarbnik OO PTHC

- Polskie Towarzystwo Zoologiczne; dr Jacek Józef Nowakowski; Walne Zgromadzenie; Zarząd Główny, Przewodniczący

- Rada Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; prof. dr hab. Stanisław Czesław Okrasa; Prezydium PAN; Członek

- Rada Naukowa Instytutu Genetyki Roślin PAN w Radzikowie; prof. dr hab. Ryszard Józef Górecki; Prezydium PAN; Z-ca Przewodniczącego RN

- Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego-Centrum Zachowania Bioróżnorodności PAN w Powsinie; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Prezydium PAN; członek

- Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego-Centrum Zachowania Bioróżnorodności PAN w Powsinie; prof. dr hab. Ryszard Józef Górecki; Prezydium PAN; członek

- Rada Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej ; dr Anna Katarzyna Zalewska; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Opiniowanie działań związanych z ochroną przyrody

- Rada Społeczno-Naukowa Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; Przewodniczący, funkcja opiniodawcza

- Komitet Botaniki PAN; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Prezydium PAN; członek

- Rada Społeczno-Naukowa Zespołu Parku Krajobrazowego Puszcza Romincka; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Członek, funkcja opiniodawcza

- Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Olsztynie; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Dyrektor RDOŚ w Olsztynie; Przewodniczący Rady, funkcja opiniodawcza

- Towarzystwo Biologii Rozrodu; prof. dr hab. Bożena Szafrańska; Walne Zgromadzenie; Przewodnicząca Olsztyńskiego Oddz. TBR (II kadencja)

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; Walne Zgromadzenie Delegatów; Zastępca Przewodniczącego, obecnie członek Zarządu

- Zespół ekspercki ds. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE; dr hab. Hanna Teresa Ciecierska; Minister Środowiska; ekspert

- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Zespół ekspertów ds. wprowadzania obcych gatunkówryb; prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń

- Komitet Cytobiologii PAN; dr hab. Jakub Sawicki; Prezydium PAN; członek

- Komitet Parazytologii PAN; prof. dr hab. Maria Dynowska; Prezydium PAN; Przewodnicząca Sekcji Mykologicznej

- Konsultant w zakresie diagnostyki mykologicznej; prof. dr hab. Maria Dynowska; Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie; analizy morfologiczne makro- i mikrohodowli grzybów izolowanych z materiałów klinicznych ;

- Korpus Ekspertów NCN; prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń; prof. dr hab. Tadeusz Kamiński NCN; Korpus recenzentów projektów badawczych

- Międzyuniwersyteckie Centrum Badawczo-Dydaktyczne Europy Południowo-Wschodniej (CIRCEOS); prof. dr hab. Ryszard Józef Górecki; MNiSW; Prezydent

- Komisja Endokrynologii Komitetu Biologii Rozrodu PAN; prof. dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński, dr hab. Anita Franczak, dr hab. Mariusz Skowroński, prof. dr hab. Stanisław Okrasa.