Projekty badawcze i dydaktyczne

Wykaz projektów realizowanych

przez Pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii

W latach 2017–2022 pracownicy Wydziału realizowali/realizują łącznie 40 projektów naukowych i dydaktycznych (plik PDF) finansowanych głównie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Trzynaście z tych grantów to projekty Preludium, których kierownikami byli/są doktoranci. W sumie na badania naukowe w latach 2017-2022 Wydział otrzymał ponad 24,2 mln zł.

Dodatkowo, ogromnym sukcesem było opatentowanie biopreparatu z wykorzystaniem szczepu Serratia marcescens G8-1. Szczep ten został zdeponowany w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów jako depozyt patentowy pod numerem akcesyjnym B/00112. Patent obejmuje sposób otrzymywania biopreparatu z wykorzystaniem poprodukcyjnego oleju roślinnego. Ochrona patentowa dotyczy zastosowania biopreparatu do wymywania zarówno metali ciężkich jak i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

 

 

Tytuł

Kierownik

Nr konkursu

Termin realizacji

Nr projektu

1.

Ochronny mechanizm działania tamoksyfenu w jajniku w czasie chemioterapii

prof. dr hab. Renata Ciereszko

OPUS 11

01.02.2017
31.01.2020 31.01.2021

2016/21/B/NZ4/00202

2.

Molekularne mechanizmy adaptacji środowiskowej - zróżnicowanie nisz ekologicznych jako siła napędowa specjacji kryptycznej w kompleksie Aneura pinguis

prof. dr hab. Jakub Sawicki

OPUS 11
konsorcjum
UWM – Lider

12.04.2017
11.04.2020 11.04.2021

2016/21/B/NZ8/03325

3.

Wpływ ligandów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) gamma na syntezę cytokin w błonie mięśniowej macicy świni podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży

dr Aleksandra Kurzyńska

PRELUDIUM 11

22.02.2017
21.02.2019 21.02.2020

2016/21/N/NZ9/02305

4.

Molekularna i bioinformatyczna analiza interakcji pomiędzy dioksynami o różnej toksyczności (DiCDD, TCDD) a enzymami z rodziny CYP1 w komórkach ziarnistych jajnika świni

dr Tomasz Molcan

PRELUDIUM 11

01.02.2017
31.01.2020

2016/21/N/NZ9/02320

5.

Określenie wpływu adipponektyny na profil proteomiczny komórek endometrium świni w czasie implantacji przy użyciu spektometrii masowej (MS)

dr Marta Kieżun

MINIATURA1

27.09.2017 26.09.2018

2017/01/X/NZ9/00484

6.

Ocena zjawiska nadpasożytnictwa w środowisku antropogenicznym i ralacji w układzie żywiciel-pasożyt-nadpasożyt

dr Ewa Sucharzewska

MINIATURA1

18.10.2017 17.10.2018

2017/01/X/NZ8/00798

7.

Opracowanie systemu markerów umożlwiających analizę genomiczną populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens (L.) Mill.).

dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM

MINIATURA1

28.10.2017 27.10.2018

2017/01/X/NZ8/00880

8.

Utrata intronów w genach mitochondrialnych wątrobowców-zjawisko losowe czy prawidłowość ewolucyjna?

dr Monika Ślipiko

MINIATURA1

23.11.2017 22.11.2018

2017/01/X/NZ8/01094

9.

Rola chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym

prof. dr hab. Nina Smolińska

OPUS 13

19.01.2018 18.01.2021 18.01.2022

2017/25/B/NZ9/00040

10.

Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki macicy i zarodki w okresie okołoimplantacyjnym

prof. dr hab. inż. Anita Franczak

OPUS 13

19.01.2018 18.01.2021 18.01.2022

2017/25/B/NZ9/00090

11.

Potencjał rozrodczy diploidalnych i triploidalnych samic i samców karasia srebrzystego Carassius gibelio (Teleostei, Cyprinidae)

dr Anna Przybył

PRELUDIUM 13

14.02.2018 13.02.2020 13.10.2020     13.02.2021

2017/25/N/NZ8/00328

12.

Chemeryna – nowy czynnik regulujący funkcjonowanie ciałka żółtego świni w czasie cyklu rujowego

mgr Edyta Rytelewska

PRELUDIUM 14

16.07.2018                     15.07.2021

2017/27/N/NZ9/00638

13.

Wpływ ligandów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów gamma (PPARy) na profil transkryptomu ciałka żółtego świni domowej (Sus scrofa domestica)

mgr Zuzanna Kunicka

PRELUDIUM 14

20.08.2018
 19.08.2021

2017/27/N/NZ9/00907

14.

Analiza polimorfizmu genów warunkujących biosyntezę trichotecenów i zearalenomu u zróżnicowanych geograficznie szczepów Fusarium graminearum sensu stricto

dr Katarzyna Bilska

MINIATURA 2

16.10.2018 15.10.2019

2018/02/X/NZ8/01056

15.

Zróżnicowanie genetyczne i ewolucja molekularna rodzaju Colobanthus w oparciu o sekwencje genomu chloroplastowego

dr Piotr Androsiuk

MINIATURA 2

20.12.2018 19.12.2019

2018/02/X/NZ8/02243

16.

Wisfatyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajnik w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński

OPUS 16  konsorcjum
 – UWM Lider

02.09.2019 01.09.2022

2018/31/B/NZ9/00781

17.

Anisakis simplex jako pasożyt o znaczeniu dla zdrowia publicznego: transkryptom i proteom źródłem informacji o molekularnych podstawach przeżycia nicienia w organizmie żywiciela

prof. dr hab. Iwona Bogacka

OPUS 16

02.09.2019 01.09.2022

2018/31/B/NZ9/01683

18.

Wpływ apeliny na funkcje przysadki świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

mgr Katarzyna Kisielewska

PRELUDIUM 16

02.09.2019 01.09.2022

2018/31/N/NZ9/00544

19.

Wpływ rezystyny na funkcjonowanie macicy świń w okresie okołoimplantacyjnym

mgr Marlena Gudelska

PRELUDIUM 16

02.09.2019 01.09.2022

2018/31/N/NZ9/00783

20.

Analiza różnic profili transkryptomicznych oraz alternatywnych ścieżek regulacji transkrypcji w części gruczołowej przysadki świni domowej (Sus scrofa f domestica L. 1758) w fazie środkowo-lutealnej cyklu rujowego i w okresie implantacji zarodków

mgr Karol Makowczenko

PRELUDIUM 16

03.09.2019 02.09.2021

2018/31/N/NZ2/02655

21.

Wgląd w dywergencję genomową i adaptację azolową europejskich populacji Fusarium graminearum sensu stricto

dr hab. inż. Tomasz Kulik, prof. UWM

OPUS 16

04.11.2019 03.11.2022

2018/31/B/NZ9/00546

22.

Starzenie się nasion a procesy regulujące strukturę i funkcję kwasów nukleinowych

dr Marcin Michalak

SONATA BIS 7

31.10.2018 30.10.2023

2017/26/E/NZ9/00909

23.

Uszkodzenia oksydacyjne DNA zagrożeniem dla tkanek roślinnych poddawanych podsuszaniu i kriogenicznemu przechowywaniu

 

dr Beata Plitta-Michalak

 

SONATA 11

 

08.03.2017 07.03.2022

 

2016/21/D/NZ9/02489

24.

Analiza zmian w transkryptomie endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) w okresie okołoimplantacyjnym pod wpływem Apeliny-13

dr Kamil Dobrzyń

MINIATURA 3

07.11.2019 06.11.2020

2019/03/X/NZ9/00213

25.

Możliwość wykorzystania mleka wielbłądziego w profilaktyce i leczeniu alergii pokarmowej – badania in vitro

dr Ewa Fiedorowicz

MINIATURA 3

19.12.2019 18.12.2020

2019/03/X/NZ5/01036

26.

Egzosomalna komunikacja między pasożytem przewodu pokarmowego, Anisakis simplex a komórkami jelita żywiciela – molekularny mechanizm inwazji pasożytniczej

mgr Robert Stryiński

PRELUDIUM 17

03.02.2020
02.02.2023

2019/33/N/NZ6/01353

27.

Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów beta/delta w regulacji procesów zapalnych w ciałku żółtym świni domowej (Sus scrofa domestica)

mgr inż. Karol Mierzejewski

PRELUDIUM 18

01.07.2020                    30.06. 2023

2019/35/N/NZ9/01706

28.

Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka

prof. dr. hab. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny - Lider; UWM – Partner (prof. dr. hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak)

OPUS 18       konsorcjum             UWM – Partner

28.07.2020 27.07.2023

019/35/B/NZ7/04394

29.

Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu

dr. hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK, UMK w Toruniu - Lider; UWM - Partner  (dr Katarzyna Głowacka)

OPUS 18       konsorcjum             UWM – Partner

02.11.2020 01.11.2023

2019/35/B/ST4/02791

30.

Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET - opis projektu PDF

prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Lider
(prof. dr hab. Ryszard Górecki – partner)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
program TEAM-NET – konsorcjum – UWM – partner

decyzja pozytywna 16.04. 2019

2020/39/B/NZ8/02504

31.

Screening bioaktywności leków przeciwpasożytniczych in vitro - badania transkryptomiczne i metabolomiczne nicienia pasożytniczego Anisakis simplex

mgr inż. Iwona Polak

PRELUDIUM 19

03.09.2021 02.09.2024

2020/37/ N/NZ9/03312

32.

Iryzyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

prof. dr hab. Nina Smolińska

OPUS 20

01.10.2021           30.09.2025

2020/39/B/NZ9/01061

33.

Omentyna jako nowy regulator funkcjonowania macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym

dr Marta Kieżun

SONATA 16

01.10.2021           30.09.2024

2020/39/D/NZ9/01009

34.

Rola procesów epigenetycznych w adaptacji do środowiska lądowego wczesnych roślin lądowych

prof. dr hab. Jakub Sawicki

OPUS 20

30.09. 2021

29. 09.2025

 

35.

Rola obestatyny w macicy świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

mgr Grzegorz Kopij

PRELUDIUM 20

11.12.2021
10.12.2024

2021/N/NZ9/02325

36.

Wpływ pola elektromagnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF-EMF) na epigenetyczną regulację ekspresji genów, apoptozę i stres oksydacyjny w endometrium w okresie okołoimplantacyjnym

mgr Paweł Wydorski

PRELUDIUM 20

11.12.2021
10.12.2024

2021/41/N/NZ9/01638

37.

Wpływ mikroplastiku na funkcje osi hormonalnych HPG i HPA u niedojrzałych loszek – badania in vivo

prof. dr hab. Iwona Bogacka

OPUS 22

01.08.2022

31.07.2025

2021/43/B/NZ7/01093

38.

Rozwiązywanie tajemnic specjacji w oparciu o wybrany model ryb

dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM

OPUS 21

22.12.2021

21.12.2025

2021/41/B/NZ8/03231

39.

Spotkania z nauką

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

MNiSW – Społeczna odpowiedzialność nauki –popularyzacja nauki i sportu

01.07.2020                30.06.2022

SONP/SP/461549/2020

40.

Zautomatyzowana linia do analiz proteomicznych ze spektrometrem mas

prof. dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko; prof. dr hab. Iwona Bogacka

SPUB

01.01.2017 31.12.2019

214308/E-383/SPUB/2017/1-1