Programowa Rada Patronacka

W skład Rady wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych Wydziału Biologii i Biotechnologii, zaproszonych do uczestniczenia w jej pracach przez Dziekana Wydziału.

Przewodniczącym Rady jest przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej/Prodziekan ds. Kształcenia.

Do zadań Rady należy:

  1. Uczestniczenie w formułowaniu i realizacji strategii Wydziału w zakresie kształcenia.
  2. Opiniowanie oferty edukacyjnej Wydziału Biologii i Biotechnologii.
  3. Określanie i ocena efektów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców, a także możliwościami nabycia uprawnień do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności.
  4. Ocena publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów.
  5. Udział w tworzeniu programów naprawczych dotyczących oferty kształcenia w zakresie jej dostosowania do potrzeb rynku pracy.