Akty prawne - kształcenie

1. Przepisy konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie

Akty uczelniane

1.1.Uchwała Nr 461 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie limitów środków finansowych na podstawową działalność dydaktyczną na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku 2014. plik PDF

1.2. Uchwała Nr 170 Senatu UWM z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie. plik PDF

1.3. Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zmieniająca uchwałę Nr 355/2010  z dnia 26 lutego 2010 roku. plik PDF

1.4. Uchwała Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie. plik PDF

1.5. Uchwała Nr 55 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020”. plik PDF

1.6. Uchwała Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”. plik PDF

1.7. Uchwała Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. plik PDF

1.8. Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF, plik4 PDF, plik5 PDF, plik6 PDF, plik7 PDF, plik8 PDF

1.9. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

1.10. Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia. plik PDF

1.11. Zarządzenie Nr 118/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki” plik PDF

1.12. Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”. plik PDF

1.13. Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”. plik PDF

1.14. Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF, plik4 PDF

1.15. Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

1.16. Zarządzenie Nr 91/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 (ze zm. Zarządzenie Nr 1/2013Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2013 roku). plik PDF

1.17. Zarządzenie Nr 50 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia. plik PDF

 

Akty wydziałowe

1.18. Uchwała Nr 20 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Badania ankietowe w zakresie monitorowania jakości kształcenia” (zm. 15.09.2014). plik1 PDF, plik2 PDF

1.19. Uchwała Nr 41 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości. plik PDF

1.20. Uchwała Nr 42 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zadań Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości plik PDF

1.21. Uchwała Nr 194 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 października 2013 w sprawie określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy na Wydziale Biologii i Biotechnologii. plik PDF

1.22. Uchwała Nr 219 Rady Wydziału WBiB z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie strategii na lata 2014-2020. plik PDF

1.23. Uchwała Nr 40 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Hospitacje”. plik1 PDF, plik2 PDF

1.24. Uchwała Nr 48 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów (USOS)” zm. 15.09.2014. plik1 PDF, plik2 PDF

1.25. Decyzja Nr 7 Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii. plik PDF

1.26. Decyzja Nr 4 Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. plik PDF

1.27. Uchwała Nr 7 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Zarzadzanie informacją w zakresie kształcenia”  plik1 PDFplik2 PDF

 

2. Przepisy dotyczące tworzenia programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami

 

Akty uczelniane

2.1. Uchwała Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo. plik PDF

2.2. Uchwała Nr 561 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo. plik PDF

2.3. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie. plik PDF

2.4. Uchwała nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia. plik PDF

2.5. Uchwała Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili studiów kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.plik PDF

2.6. Uchwała Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.plik PDF

2.7. Zarządzenie Nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

2.8. Zarządzenie Nr 50 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia. plik PDF

 

Akty wydziałowe

2.9. Uchwała Nr 21 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja programów kształcenia w zakresie ich konstruowania i późniejszego wprowadzania zmian” (zm. 15.09.2014). plik1 PDF, plik2 PDF

2.10. Uchwała Nr 48 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Dobór kadry dydaktycznej do procesu kształcenia”. plik1 PDF, plik2 PDF

2.11. Uchwała Nr 46 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Krajowe i zagraniczne programy mobilności studentów i doktorantów” (zm. 15.09.2014). plik1 PDF, plik2 PDF

2.12. Uchwała Nr 49 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Opracowanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania oraz ich efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie: wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)”. plik1 PDF, plik2 PDF

 

3. Przepisy dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania

 

Akty uczelniane

3.1. Uchwała Nr 190 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

3.2. Uchwała Nr 108 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię. plik PDF

3.3. Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń. plik PDF

3.4. Zarządzenie Nr 11/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

3.5. Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

3.6. Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

3.7. Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

3.8. Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

3.9. Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”. plik PDF

3.10. Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”. plik PDF

3.11. Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

3.12. Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

3.13. Zarządzenie Nr 91/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF

3.14. Zarządzenie Nr 98/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

3.15. Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

3.16. Zarządzenie Nr 50 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia. plik PDF

 

Akty wydziałowe

3.17. Uchwała Nr 229 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników studiów dokształcających”. plik1 PDF, plik2 PDF

 

4. Zasady rekrutacji

 Akty uczelniane

4.1. Uchwała Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014roku. plik PDF

4.2. Uchwała Nr 463 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku. plik PDF

4.3. Uchwała Nr 464 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014. plik PDF

4.4. Uchwała Nr 504 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2014/2015. plik PDF

4.5. Uchwała Nr 505 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim2014/2015 plik PDF

4.6. Uchwała Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2015 roku. plik PDF

4.7. Uchwała Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2015 roku. plik PDF

4.8. Uchwała Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku. plik PDF

4.9. Uchwała Nr 233 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 roku. plik PDF

4.10. Uchwała Nr 322 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku. plik PDF

4.11. Uchwała Nr 910 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 roku. plik PDF

4.12. Uchwała Nr 635 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. plik1 PDF, plik2 PDF

 

Akty wydziałowe

4.13. Uchwała Nr 47 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć na studia wyższe i studia trzeciego stopnia”. plik1 PDF, plik2 PDF

 

5. Zasady i przepisy dotyczące toku studiów

 Akty uczelniane

5.1. Uchwała Nr 497 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich UWM w Olsztynie. plik PDF

5.2. Uchwała Nr 508  Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plik PDF

5.3. Uchwała Nr 190 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

5.4. Uchwała Nr 845 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych. plik PDF

5.5. Uchwała Nr 108 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię. plik PDF

5.6. Zarządzenie Nr 12/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. plik PDF

5.7. Zarządzenie Nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

5.8. Zarządzenie Nr 42/2014Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

5.9. Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2014/2015. plik PDF

5.10. Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

5.11. Zarządzenie Nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”. plik PDF

5.12. Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie. plik PDF

5.13. Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

5.14. Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”. plik PDF

5.15. Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”. plik PDF

5.16. Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”. plik PDF

5.17. Zarządzenie Nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”. plik PDF

5.18. Zarządzenie Nr 91 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF

5.19. Zarządzenie Nr 98/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

5.20. Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

 

Akty wydziałowe

5.21. Uchwała Nr 182 Rady Wydziału WBiB z dnia23 października 2012 r. ze zm. w/s zasad odbywania praktyki dyplomowej przez studentów studiów drugiego stopnia WBiB. plik1 PDF, plik2 PDF

 

6. Zasady oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Akty uczelniane

6.1. Uchwała Nr 575 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. plik PDF

6.2. Uchwała Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego. plik1 PDF, plik2 PDF

6.3. Uchwała Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM w Olsztynie (ze zm.) Załącznik nr 7 do Statutu „Kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli akademickich”. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF

6.4. Zarządzenie Nr 50/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plik PDF

6.5. Zarządzenie Nr 29 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF,  plik3 PDF, plik4 PDF, plik5 PDF, plik6 PDF, plik7 PDF

 

Akty wydziałowe

6.6. Uchwała nr 52 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny jednostek organizacyjnych Wydziału Biologii i Biotechnologii za osiągnięcia naukowe będące podstawą podziału środków finansowych dotacji na badania statutowe. plik1 PDF, plik2 PDF

 

7. Zasady funkcjonowania biura karier

 

Akty uczelniane

7.1. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

7.2. Zarządzenie Nr 79/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego administracji UWM. plik1 PDF, plik2 PDF

7.3. Decyzja Nr 10/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zm.). plik PDF

 

8. Zasady dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia

 

Akty uczelniane

8.1. Uchwała Nr 563 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów oraz opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS. plik PDF

8.2. Uchwała Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. plik PDF

8.3. Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015. plik1 PDF, plik2 PDF, plik3 PDF, plik4 PDF, plik5 PDF, plik6 PDF, plik7 PDF, plik8 PDF

8.4. Zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie plik PDF

8.5. Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. plik PDF

8.6. Zarządzenie Nr 60/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plik PDF

8.7. Zarządzenie Nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plik1 PDF, plik2 PDF

8.8. Zarządzenie Nr 74/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. plik PDF

 

Akty wydziałowe

8.9. Uchwała Nr 51 Rady Wydziału WBiB z dnia 17 kwietnia 2014 r. w/s o ubieganie się o pozawydziałowe środki finansowe na prowadzenie badań. plik PDF

8.10. Uchwała Nr 9 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „Baza dydaktyczna oraz środki wsparcia samokształcenia studentów”. plik1 PDF, plik2 PDF

8.11.Uchwała Nr 10 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia procedury pn. „System przepływu i publikowania informacji w zakresie kształcenia” (zm. 15.09.2014). plik1 PDF, plik2 PDF