Karta przebiegu studiów

KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW wydawana jest absolwentom, którzy ukończyli studia do roku 2004 włącznie. Od roku 2005 wprowadzony został druk suplementu do dyplomu, który jest równoważny  z kartą przebiegu studiów. Karta przebiegu studiów wydawana jest jedynie w przypadku obrotu prawnego z zagranicą. W pozostałych przypadkach wydawany jest WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW.

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1861) http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wynosi 26,00 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto podane przez Dziekanat. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz treść: „uwierzytelnienie dokumentu”. Za przygotowanie Wykazu zrealizowanych przedmiotów opłata nie jest pobierana.

Wyjaśniając: absolwent zwracający się do uczelni z prośbą o wydanie Karty przebiegu studiów, musi doprecyzować, czy potrzebna jest ona do obrotu prawnego z zagranicą.

W celu otrzymania KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW lub WYKAZU ZREALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW należy złożyć podanie kierowane do Dziekana Wydziału Biologii
i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Podanie można złożyć:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP
 2. poprzez e-mail dziekbiol@uwm.edu.pl zawierający podanie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
 3. osobiście w dziekanacie (należy złożyć podanie podpisane odręcznie)
 4. przesłać pocztą (należy przesłać podanie podpisane odręcznie)

Podanie powinno zawierać: 

 • Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
 • Cel wydania dokumentu
 • Nazwę Uczelni
 • Nazwę Wydziału
 • Nazwę Kierunku
 • Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów
 • Nazwisko, pod którym ukończyło się studia
 • Uzyskany tytuł
 • Numer indeksu

Do podania należy dołączyć:

 • zgodę o przetwarzaniu danych osobowych link do pdf,
 • dowód opłaty (w przypadku wydania Karty Przebiegu Studiów).
 • kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku absolwenta, który zmienił nazwisko po ukończeniu studiów)