Zajęcia dla uzdolnionych uczniów

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy propozycję umożliwiającą uczestnictwo wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów kierunku Biologia, Mikrobiologia i Biotechnologia. Jesteśmy przekonani, że udział uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale umożliwi im poszerzenie horyzontów i zdobycie dodatkowej wiedzy. 
Warunki i tryb uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów określa § 10 Regulaminu Studiów ( link ).

Zachęcamy do rozważenia takiej możliwości. W przypadku podjęcia tej inicjatywy prosimy o kontakt.

Dodatkowych informacji (zapisy, ustalanie terminów, itp.) udziela koordynator akcji:
 dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM, e-mail: iwonab@uwm.edu.pl

 

Wyciąg z Regulaminu Studiów (uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 135 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku) :

„III. WARUNKI I TRYB UCZESTNICTWA WYBITNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW W ZAJĘCIACH PRZEWIDZIANYCH TOKIEM STUDIÓW

§ 10

  1. W zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów dla danego kierunku mogą uczestniczyć wybitnie uzdolnieni uczniowie.
  2. Uczniowie składają do dziekana wybranego wydziału wniosek o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunku zgodnym z ich uzdolnieniami.
  3. Decyzję o uczestnictwie ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwego wydziału po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
  4. Uczniowie dopuszczeni do uczestniczenia w zajęciach mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uniwersytetu oraz pomocy ze strony jej pracowników i organów. Mogą również uczest­niczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego.
  5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uniwersytecie.
  6. Zaliczenie zajęć następuje za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i dokumentowane jest w karcie osiągnięć ucznia. Rada wydziału może ustalić indywidualny tryb zaliczania zajęć przez uczniów.
  7. Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, z których uzyskali zaliczenie, pod warunkiem, że w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.skreślony
  8. Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, jeżeli prowadzący zajęcia uzna, że uzyskane efekty kształcenia są wystarczające. skreślony
  9. W przypadku rezygnacji z realizacji zajęć, uczeń zobowiązany jest złożyć pisemną rezygnację, potwierdzoną przez dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.”