Przyjedź do nas na warsztaty

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie serdecznie zapraszają do udziału w akcji „PRZYJEDŹ DO NAS NA WARSZTATY”, w ramach której można przyjechać do nas z uczniami szkoły średnich (liceum, technikum). Nasz pracownik przeprowadzi z uczniami profesjonalne zajęcia laboratoryjne lub terenowe. Propozycje tematów warsztatów laboratoryjnych skierowanych do uczniów szkół średnich podane zostały poniżej.

Dodatkowych informacji (zapisy, ustalanie terminów, itp.) udziela koordynator akcji:
dr Grzegorz Fiedorowicz, e-mail: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  JEDYNIE NA PODANY ADRES E-MAIL !!!
kontakt telefoniczny: 89 524 51 31 (do 15.00)

 

Tematy warsztatów laboratoryjnych
skierowanych do uczniów szkół średnich

rok akademicki 2018/2019

 

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

      

Temat warsztatów: Czy wiesz co jesz? - zajęcia zawieszone do odwołania

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24

Prowadzący: dr hab. Beata Kurowicka 

 Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu trawienia u ludzi, badania tego zjawiska oraz zwrócenie uwagi na dobór odpowiednich składników odżywczych w diecie oraz zasady zdrowego odżywiania. Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są badaniu przez uczestników w jaki sposób ludzie rozpoznają smak potraw, jak można zbadać skład chemiczny pożywienia, w jaki sposób przeprowadzić proste doświadczenia pokazujące przebieg procesu trawienia składników pokarmu.

------

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

  

Temat warsztatów: Jak funkcjonuje roślina ?  zajęcia zawieszone do odwołania

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; 

Prowadzący: dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Grzegorz Fiedorowicz

 Celem warsztatów jest powiązanie budowy anatomicznej i morfologicznej roślin z ich funkcjonowaniem. Uczestnicy będą obserwować okazy żywe i preparaty makro- i mikroskopowe. Uczestniczyć będą w doświadczeniach z zakresu funkcjonowania roślin i wykonają proste preparaty mikroskopowe. Dokładny zakres i treść zajęć jest możliwy do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym.

--------- 

Temat warsztatów: Poznaj rośliny najbliższych okolic

Czas trwania zajęć: 2-3godz. lekcyjne (warsztaty terenowe na terenie UWM w Olsztynie, możliwe inne miejsce/miejscowości po uzgodnieniu)maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; termin: (kwiecień) maj-czerwiec lub wrzesień-październik

Prowadzący: dr  hab. Monika Szczecińska, prof. UWM; dr Grzegorz Fiedorowicz

 W trakcie zajęć Uczestnicy będą obserwować specyficzną budowę morfologiczną roślin, zapoznają się z cechami charakterystycznymi dla poszczególnych gatunków roślin. Dowiedzą się na podstawie jakich cech rozpoznać pospolite gatunki roślin, w tym drzewa i krzewy.

---------

Temat warsztatów: Poznaj grzyby wielkoowocnikowe najbliższych okolic

Czas trwania zajęć: 2-3godz. lekcyjne; ilość osób - 1 klasa (warsztaty terenowe na terenie UWM w Olsztynie, możliwe inne miejsce/miejscowości po uzgodnieniu), termin: wrzesień-październik(listopad) 

Prowadzący: dr Grzegorz Fiedorowicz

 W czasie warsztatów Uczestnicy będą poznawać najczęściej spotykane gatunki grzybów wielkoowocnikowych. Dowiedzą się jak są zbudowane i jakie mogą mieć kształty owocniki grzybów z różnych grup systematycznych. Będą uczyć się, jak rozpoznawać najczęściej spotykane gatunki grzybów. Chodząc po parku lub lesie, dowiedzą się jakie relacje panują między grzybami wielkoowocnikowymi a roślinami – poznają gatunki mykoryzowe i pasożytnicze. W czasie zajęć (w zależności od okresu i pogody) Uczestnicy będą oglądać i opisywać owocniki m.in.: maślaka (Suillus), pieczarki (Agaricus), podgrzybka (Xerocomus), strzępiaka (Inocybe), muchomora (Amanita), purchawki (Lycoperdon), gwiazdosza (Geastrum), skórnika (Stereum), hubiaka (Fomes).

  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

   

 Temat warsztatów: Siedliska wodne i ich mieszkańcy

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia terenowe na terenie UWM w Olsztynie lub w miejscu Szkoły, o ile są tam zbiorniki wodne), maksymalna liczba uczniów w grupie - 15

Prowadzący: dr Joanna Pakulnicka, mgr Krzysztof Lewandowski

 Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników z różnorodnością siedlisk reprezentowanych w zbiornikach wodnych, warunkami jakie ja kształtują oraz charakterystycznymi zespołami organizmów wodnych.

  ------

Temat warsztatów: Ptaki miejskie

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia terenowe na terenie UWM w Olsztynie lub w miejscu Szkoły), 
maksymalna liczba uczniów w grupie - 15 
 

Prowadzący: dr Andrzej Górski, mgr Krzysztof Lewandowski

 Celem zajęć jest nauka rozpoznawania ptaków żyjących w mieście, obserwacja zachowań poszczególnych gatunków oraz rozróżnianie ptasich głosów. Uczniowie zapoznają się także z charakterystyką siedlisk występowania ptaków oraz z miejscami ich gniazdowania.

 ------

 Temat warsztatów: Czym jest metoda naukowa (nauka w puszce)

 Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne z możliwością drugiej części - 2 h w ciągu 1-2 tygodni (zajęcia warsztatowe na terenie UWM w Olsztynie); maksymalna liczba uczniów w grupie - cała klasa; zajęcia w semestrze letnim

 Prowadzący: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Prosty eksperyment z rozpoznawaniem zawartości puszki (praca w kilkuosobowych grupach). Zapoznanie z metodologią pracy naukowej, stawianiem hipotez, weryfikowanie, planowanie eksperymentu, wyciąganie wniosków,. Na zakończenie zajęć uczniowie w grupach piszą raport (zbliżony do struktury reportu naukowego). Uzupełnieniem zajęć będą konsultacje w formie internetowej grupy lub webinaru. Zajęcia wymagają współpracy nauczyciele po odbyciu zajęć na uczelni (wskazana kontynuacja w szkole i dopilnowanie uczniów przy pisaniu raportu).

------

Temat warsztatów: Życie chruścików, owady wodne w monitoringu

Czas trwania zajęć: 2[3] godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne[+terenowe] na terenie UWM w Olsztynie); maksymalna liczba uczniów w grupie - do 15; zajęcia w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Zajęcia laboratoryjne (w okresie wiosennym i letnim możliwe krótkie wyjście terenowe – wtedy zajęcia wydłuża się do 3 h lekcyjnych). Praca z lupą stereoskopowa (binokular) – oznaczanie larw chruścików (materiał zakonserwowany). Na podstawie dostarczonych materiałów uczniowie obliczą odpowiednie wskaźniki i będą mogli ocenić stan czystości badanego zbiornika wodnego (rzeka, jezioro, źródło). W trakcie zajęć przedstawione będę krótkie filmiki prezentujące życie chruścików oraz prezentacja przybliżająca obiekt badawczych i stosowane metody.

------

 Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Temat warsztatów: Fotosynteza - klucz życia

Czas trwania zajęć: 4 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - 24; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z procesem fotosyntezy. Uczestnicy poznają różne rodzaje fotosyntezy i ich rolę w życiu człowieka.

Uczestnicy poznają:

  • przebieg fotosyntezy,
  • metody pomiaru intensywności procesu,
  • izolują barwniki fotosyntetyczne.

Uczestnicy wykonają i przeprowadzą obserwacje ruchu aparatów szparkowych pod mikroskopem świetlnym. Poznają rolę aparatów szparkowych w procesie fotosyntezy oraz czynniki zawietrzne wpływające na proces.  Ponadto poznają właściwości fizyczne i chemiczne chlorofilu.

 ------

Temat warsztatów: Przygotowanie materiału biologicznego do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TME)

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie - laboratorium mikroskopii elektronowej), maksymalna liczba uczniów w grupie -  do 12; tylko w semestrze zimowym

Prowadzący: prof. dr hab. Irena Giełwanowska

 Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z techniką pracy przy mikroskopie elektronowym.

 ------

Temat warsztatów: Plazmidy bakteryjne – zastosowanie w biotechnologii

Czas trwania zajęć: 4 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie -  do 12;
tylko w terminach: 4-15.02.2019; 17–30.06.2019 oraz 02-15.09.2019

Prowadzący: dr Wioletta Pluskota

Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z cząsteczkami DNA służącymi jako wektory do przenoszenia obcych genów. W ramach warsztatów uczestnicy wyizolują DNA plazmidowe z bakterii E. coli, przeprowadzą analizę restrykcyjną cząsteczek DNA oraz rozdział uzyskanych fragmentów DNA w żelu agarozowym.

------

 Katedra Mikrobiologii i Mykologii 

  

Temat warsztatów: Odkryj bogaty świat grzybów

Czas trwania zajęć: 3 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie -  do 12 (przy większej grupie praca w zespołach, maksymalnie 24 osoby); zajęcia tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Ewa Sucharzewska, dr Elżbieta Ejdys

 Warsztaty mają na celu przybliżenie Uczestnikom bogactwa morfologicznego i taksonomicznego grzybów i organizmów zlichenizowanych (porostów), a także poznanie różnych aspektów wykorzystania tych organizmów przez człowieka.

W ramach warsztatów zaplanowano:

  1. obserwacje mikroskopowe grzybów wyizolowanych z różnych środowisk (powierzchni roślin, pomieszczeń, artykułów spożywczych),
  2. wystawkę mikrogrzybów w hodowlach in vitro,
  3. doskonalenie techniki mikroskopowania (mikroskopy stereoskopowe i optyczne).

------

 Temat warsztatów: Porosty jako bioindykatory stanu środowiska

Czas trwania zajęć: 5 godz. lekcyjne, w tym krótki (1 godz. lekcyjna) wykład konwersatoryjny wprowadzający do zajęć (warsztaty terenowe wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 15; zajęcia w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone w miesiącach: październik-listopad lub marzec-czerwiec

Prowadzący: dr Dariusz Kubiak

Porosty (grzyby zlichenizowane), jako grupa, to organizmy szeroko rozpowszechnione w różnych siedliskach. Ze względu na swoją wyjątkową biologię pełnią rolę wskaźników antropogenicznego przekształcenia środowiska, w szczególności zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Znajomość różnych zagrożeń środowiskowych jest niezmiernie istotna z punktu widzenia zdrowia i życia ludzi przebywających w strefie ich oddziaływania.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z prostą metodą oceny różnorodności porostów epifitycznych, pozwalającą dokonać waloryzacji środowiska ze względu na jakość powietrza atmosferycznego. Zajęcia będą miały charakter warsztatów terenowych, przeprowadzonych na obszarze kampusu uniwersyteckiego Olsztyn-Kortowo. Uzyskane przez uczniów umiejętności umożliwią im samodzielne dokonanie podobnej oceny w miejscu nauki lub zamieszkania.

------

 Katedra Zoologii 

 

Temat warsztatów: Tajemniczty świat pijawek

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie -  ok. 15; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr Iwona Jeleń

 Słuchacze będą mieli okazje  poznać różnorodność świata pijawek (na przykładzie naszych krajowych gatunków), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną  pijawką  lekarską. Omówiona zostanie między innymi ich budowa, biologia. Nie wykluczone jest, że uczniowie będą mogli samodzielnie wykonać  sekcje  pijawki końskiej.

Forma zajęć: warsztaty, pokaz

 ------

Temat warsztatów: Świat w kropli wody – pokaz pierwotniaków

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie – ok. 15; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr Iwona Jeleń

Pokaz organizmów jednokomórkowych żyjących w środowisku wodnym. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego wykonania preparatów i obejrzenia żywych pierwotniaków (tj. Paramecium sp., Spirostomum sp., Litonotus sp., Vorticella sp., Stentor sp. itp.) pod mikroskopem oraz na ekranie. Możliwość zapoznania się z budową pierwotniaka na przykładzie pantofelka i zobaczenia całego organizmu w jednej tylko komórce.

Forma  zajęć: warsztaty, pokaz.

 ------

Temat warsztatów: Od komórki do organizmu wielokomórkowego

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 15; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM; mgr Martyna Rydzewska (doktorantka)

Początek rozwoju osobniczego to połączenie komórki płciowej żeńskiej z komórką płciową męską. Następny etap rozwoju osobniczego to rozwój zarodkowy, w którym możemy wyróżnić bruzdkowanie, gastrulację i organogenezę. U niektórych zwierząt forma młodociana jest bardzo podobna do formy dorosłej a różni się jedynie mniejszymi rozmiarami i niezdolnością do rozrodu. U niektórych zwierząt występuje bardziej skomplikowany dalszy rozwój poza zarodkowy. Może zachodzić z przeobrażeniem, kiedy powstaje stadium larwy, które u niektórych gatunków może przekształcić się w stadium poczwarki. Larwa różni się od dorosłego osobnika: niezdolnością do rozrodu, wymiarami, ale także budową, a często też środowiskiem życia i sposobem odżywiania. Uczniowie oglądają i analizują różne formy rozwoju u wybranych zwierząt.

 ------

Temat warsztatów: Poznajemy pasożyty człowieka

Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne (zajęcia laboratoryjne wyłącznie na terenie UWM w Olsztynie), maksymalna liczba uczniów w grupie - do 15; tylko w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM; mgr Martyna Rydzewska (doktorantka)

Uczniowie poznają ważniejsze pasożyty człowieka z różnych grup systematycznych. Na wybranych przykładach analizują cykle rozwojowe pasożytów i sposoby ich rozprzestrzeniania oraz zapobiegania zarażeniu.

 

Lokalizacja Jednostek na terenie Kortowa:

24 - Plac Łódzki 3, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska;
29 - Plac Łódzki 1, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody;
36 - ul. Oczapowskiego 1A; Collegium Biologie (CB); Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Katedra MIkrobiologii i Mykologii; Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin;
42 - ul. Oczapowskiego 5, Katedra Zoologii

  ostatnia aktualizacja: 29.02.2019 - oferta może ulec zmianie