Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn Kortowo

tel./fax: 89 523 48 81

www.uwm.edu.pl/katedrafbr/

 

Kierownik katedry

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.

pok.114 tel. 89 523 42 48 e-mail: rigor@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

dr inż. Janina Bieniaszewska

ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn pok.115 tel. 89 523 48 24

e-mail: j.bieniaszewska@uwm.edu.pl

 

Pracownie

- Pracownia inżynierii genetycznej,

- Pracownia mikroskopii elektronowej i konfokalnej,

- Pracownia biologii nasion,

- Pracownia chromatografii i enzymologii,

- Pracownia bioinformatyczna,

- Pracownia biologii rozwoju,

- Szklarnia.

 

Badania

- molekularne i środowiskowe uwarunkowania wartości użytkowej nasion podczas ich rozwoju i dojrzewania;

- mechanizmy odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne (stres dehydratacyjny i temperaturowy);

- reakcje odpornościowe roślin na niższą temperaturę i UV oraz choroby wywołane przez grzyby i Oomycetes;

- regulacja transkrypcji genów amoniakoliazy fenyloalaniny w roślinach transgenicznych tytoniu i grochu;

- indukcja somatycznej embriogenezy u wybranych gatunków roślin użytkowych;

- charakterystyka genów syntazy galaktinolowej grochu Pisum sativum w odpowiedzi na stres abiotyczny  i biotyczny;

- identyfikacja tkankowo-specyficznych promotorów w kiełkujących nasionach pomidora Solanum hycopersicum;

- modyfikacja składu α-D-galaktozydów w nasionach i jej fizjologiczne następstwa;

- profilowanie metaboliczne kiełkujących nasion w odpowiedzi na stresy abiotyczne;

- cytofizjologiczne i molekularne aspekty odporności roślin na stresy;

- specyfika rozwoju i rozprzestrzeniania się polarnych roślin kwiatowych w skrajnych warunkach siedliskowych Arktyki i Antarktyki;

- ekofizjologiczne uwarunkowania wzorca spoczynkowego nasion chwastów i roślin inwazyjnych;

- dynamika naturalnych glebowych banków nasion;

- ocena wpływu na środowisko tradycyjnych oraz nowo wyprodukowanych leków przy wykorzystaniu roślin jako bioindykatorów;

- projektowanie, przewidywanie i analiza in silico struktur przestrzennych biomolekuł oraz komputerowe symulacje procesów biochemicznych;

- projektowanie narzędzi bioinformatycznych oraz analizy danych mikromacierzowych i gnomicznych.