Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Katedra Botanki i Ochrony Przyrody

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

Plac Łódzki 1, 10-727 Olsztyn

tel. 89 523 34 94;  tel./fax. 89 523 35 46

www.uwm.edu.pl/botanika  

 

Kierownik katedry

prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.

pok. 111 tel./fax: 89 523 34 94 e-mail: hold@uwm.edu.pl

 

Sekretariat

Plac Łódzki 1, 10-727 Olsztyn

pok. 110

tel. 89 523 34 94 fax. 89 535 35 46

 

Pracownie

Pracownia kultur tkankowych (hodowle in vitro) Pracownia mikroskopowa

 

Herbaria

Herbarium roślin naczyniowych (OLS) – 29 000 skatalogowanych arkuszy roślin;

Mszaki (OLS-B) – 2 000 kopert mszaków należących do ponad 200 gatunków;

Porosty (OLS-L) – 6 000 kopert porostów reprezentujących ponad 400 gatunków.

 

Badania

1. Flora (rośliny naczyniowe, brioflora, fykoflora) w zakresie: - chorologii, szczególnie północno-wschodniej Polski; - taksonomii z wykorzystaniem metod molekularnych i chemotaksonomicznych; - filogeografii; - ekologii populacji wybranych gatunków.

2. Roślinność wodna, torfowiskowa, leśna, łąkowa, synantropijna w zakresie: - dynamiki fitocenoz; - jej znaczenia w kształtowaniu i ochronie krajobrazu; - kartografii geobotanicznej z zastosowaniem metod fotointerpretacji.

3. Zastosowania metod fitoindykacji w monitoringu środowiska wodnego, powietrza oraz ocenie siedlisk.

4. Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania dwupienności roślin.

5. Filogenomika i genomika populacyjna wybranych taksonów, z szczególnym uwzględnieniem genomów plastydowych i mitochondrialnych.

6. Metody aktywnej ochrony gatunków roślin zagrożonych i fitocenoz.