Nauczanie biologii

Studia podyplomowe

Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

 

Adres:
Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 1a, 10-719 Olsztyn
Telefon/fax: 089-523-42-99
e-mail: podyplomowe_biol@uwm.edu.pl
Strona domowa: http://www.uwm.edu.pl/spbiol/

Charakterystyka:
Studia Podyplomowe w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych mają charakter doskonalący i kwalifikacyjny. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.

Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauczania biologii w gimnazjach, liceach i szkołach ponadgimnazjalnych, która ułatwi Im poznanie różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Ponadto będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz, projektów, ćwiczeń, umożliwiających im jeszcze w trakcie trwania studiów sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 415 godz. i 66 punktów ECTS (w tym 60 godz. praktyk za 6 punktów ECTS)

Uczestnicy studiów:O uczestnictwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe nauczycielskie lub pedagogiczne. W przypadku ukończenia innych studiów, należy przedstawić świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego lub nauczycielskiego potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.
Czas trwania:trzy semestry
Zasady przyjmowania kandydatów:Podanie o przyjęcie na Studia należy kierować do Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Pani dr Katarzyny Głowackiej. Do podania należy dołączyć następujące dokumenty: dyplom (lub jego odpis) ukończenia studiów wyższych, świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, 2 zdjęcia. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń15 grudnia
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:styczeń
Planowana odpłatność:I semestr-1 350 PLN, II semestr 1 350 PLN, III semestr 1 350 PLN
Kierownik studiów:dr Katarzyna Głowacka Tel: 089-523-42-99, e-mail: katarzyna.glowacka@uwm.edu.pl
Sekretarz studiów:dr Ewa Gojło Tel: 089-523-42-99, e-mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl

 Program studiów i sylabusy przedmiotów dostępne są w zakładce KSZTAŁCENIE / PROGRAMY KSZTAŁCENIA I SYLABUSY / STUDIA PODYPLOMOWE    link