Studia doktoranckie - Biologia 2018/2019

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich:

Termin składania dokumentów do 3 września 2018 r.
Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 6 września 2018 r.
Ogłoszenie wyników 10 września 2018 r.

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów na studia doktoranckie Wydziału Biologii i Biotechnologii
w roku akademickim 2018/2019

 1. Organizmy modelowe w badaniach biologicznych.
 2. Koncepcja gatunku – typy i mechanizmy specjacji.
 3. Dobór naturalny i dryf genetyczny – znaczenie w ewolucji.
 4. Integracja procesów metabolicznych.
 5. Integracja funkcji układów ekologicznych
 6. Filogeneza – sposoby odtwarzania filogenezy – wady i zalety danych morfologicznych i molekularnych.
 7. Sygnalizacja i przekazywanie informacji w komórce zwierzęcej.
 8. Quorum sensing - molekularne podłoże i znaczenie sygnalizacji międzykomórkowej u bakterii.
 9. Zastosowanie metod biologii molekularnej w ekologii – markery molekularne, zróżnicowanie populacyjne, przepływ genów, migracje, metapopulacja.
 10. Zastosowanie metod biologii molekularnej w biologii ewolucyjnej – koncepcja zegara molekularnego, filogeneza, przepływ genów, dobór płciowy.
 11. Markery genetyczne i ich wykorzystanie.
 12. Regulacja ekspresji genów.
 13. Adaptacje do warunków środowiska – na poziomie molekularnym, fizjologicznym, morfologicznym.
 14. Metabolity wtórne grzybów i ich znaczenie w farmakologii, biotechnologii i medycynie.
 15. Hormonalna regulacja spoczynku i kiełkowania nasion.
 16. Hormonalna regulacja rozrodu zwierząt.
 17. Biologiczne podłoże tolerancji na stresy środowiskowe.
 18. Globalne zmiany środowiska Ziemi - czas i przestrzeń w dynamice układów przyrodniczych
 19. Prognozowany wpływ zmian klimatu na populacje, gatunki i ekosystemy.
 20. Zastosowanie metod biologii molekularnej w filogeografii i ochronie gatunkowej.

 

Propozycja tematów prac doktorskich dla kandydatów na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2018/2019 
Dyscyplina naukowa: Biologia

1. Wpływ chemeryny na funkcje sekrecyjne macicy świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w okresie wczesnej ciąży
dr hab. Barbara Kamińska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

2. Wpływ chemeryny na transkryptom endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w czasie cyklu rujowego i w okresie wczesnej ciąży
dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

3. Wpływ chemeryny na proteom endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w czasie cyklu rujowego i w okresie wczesnej ciąży
dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

4. Wpływ ligandów PPARγ na transkryptom i proteom ciałka żółtego świni domowej (Sus scrofa domestica)
dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

5. Wpływ ligandów PPAR na ekspresję genu i sekrecję cytokin przez stymulowane liposacharydem endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica)
dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

6. Porównawcza mikromorfologia i anatomia struktur kwiatowych wśród antarktycznych i subantarktycznych gatunków rodzaju Colobanthus.
prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

7. Cechy ekofizjologiczne gatunków rodzaju Colobanthus kształtowane w odpowiedzi na czynniki środowiskowe Antarktyki i Subantarktyki
prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

8. Morfofizjologiczna analiza porównawcza borealnych gatunków rodzaju Cerastium
prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

9. Morfofizjologiczna analiza porównawcza borealnych gatunków rodzaju Silene
prof. dr hab. Irena Giełwanowska, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

10. Fizjologiczna, biochemiczna i genomiczna analiza konsorcjów bakteryjnych występujących w strefie peryglacjalnej Lodowca Ekologii (Wyspa King George, Antarktyka)
prof. dr hab. Aleksander Świątecki, Kat. Mikrobiologii i Mykologii

11. Grzyby chorobotwórcze izolowane z plaż piaszczystych użytkowanych rekreacyjnie
dr hab. Anna Biedunkiewicz, Kat. Mikrobiologii i Mykologii

12. Reakcje fizjologiczne roślin wodnych na zanieczyszczenie środowiska lekami weterynaryjnymi
dr hab. Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, prof. 
UWM

13. Reakcje fizjologiczne roślin na zanieczyszczenie gleb uprawnych tetracyklinami
dr hab. Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM


14. Degradacja antybiotyków w materiale biologicznym i w przyrodzie
dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM

15. Badanie fotoreceptorów roślinnych światła niebieskiego
dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM

16. Badanie transferu energii świetlnej między barwnikami fotosyntetycznymi oraz fotoreceptorami
dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM

17. Species-specific, placental and uterine angiogenesis and vascularity in selecled mammals
Opiekun naukowy; prof. Anna T. Grazul-Bilska, Ph.D., Co-supervisors: prof. dr. hab. Bozena Szafranska, prof. zw.

18. Analiza dystrybucji wybranych molekuł przekaźnikowych w korze motorycznej szczurów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
prof. dr hab. Mariusz Majewski, Katedra Fizjologii Człowieka, UWM w Olsztynie

19. Badania kinetyki enzymatycznej enzymów proteolitycznych na powierzchniach metalicznych
dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM; Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

20. Defensyny – białka przeciwbakteryjne. Badanie właściwości fizykochemicznych defensyn i opracowanie metody ich wykrywania w płynach ustrojowych człowieka
dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM; Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

21. Opracowanie nowoczesnych testów pozwalających na wykrywanie biologicznie aktywnych składników żywności wpływających niekorzystnie na zdrowie człowieka
dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM; Katedra Fizyki i Biofizyki, Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie