Projekty krajowe

Wykaz realizowanych przez jednostkę naukową projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

L.p.; Numer projektu; Tytuł projektu; Kierownik projektu; lata realizacji, inst. finansująca

 

1. N N310 166837; „Wpływ stresów biotycznych i abiotycznych na ekspresję genów amoniako-liazy fenyloalaniny (PAL) u różnych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.)”; dr Dariusz Jan Michalczyk; 2009 – 2013; MNiSW;

2. N N407 153939; „Wpływ mleka kobiecego i preparatów mlekozastępczych na wybrane funkcje przewodu pokarmowego niemowląt zdrowych i ze zdializowaną alergią”; prof. dr hab. Elżbieta Janina Kostyra; 2010 – 2013; MNiSW;

3. N N304 364438; „Różnorodność genetyczna polskich populacji Pulsatilla patens L. jako miara ich potencjału ewolucyjnego, ocena zagrożenia i możliwości ochrony w Polsce”; dr Monika Szczecińska; 2010 – 2014; MNiSW;

4. N N308189439; „Ekspresja genów metabolizmu trehalozy i glikogenu u rozwijającego się czerwiu robotnic pszczoły miodnej porażonego Varroa destruktor”; dr Elżbieta Łopieńska-Biernat; 2010 – 2013; MNiSW;

5. N N311 3237 36; „Wpływ wysokiej temperatury w okresie neonatalnym na aktywność szlaku syntezy hormonów steroidowych w gonadach szczurów”; dr Beata Kurowicka; 2009 – 2012; MNiSW;

6. N N311 317836; „ Ekspresja receptora węglowodorów aromatycznych w układzie rozrodczym samicy świni”; dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko, dr Olga Jabłońska; 2009 – 2012; MNiSW;

7. N N311 066237; „Polimorfizm rodziny genów kosmówkowych pPAG (porcine Pregnancy-Associated Glycoproteisn) a wskaźniki reprodukcyjne świni domowej”; dr Grzegorz Panasiewicz; 2009 -2014; MNiSW;

8. N N305 299940; „Występowanie i zróżnicowanie genetyczne polskich populacji Isoetes lacustris, zagrożenia oraz możliwości aktywnej ochrony ex situ i in situ”; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; 2011 – 2014; MNiSW;

9. 2011/01/N/NZ8/02208;” Filogeneza rodzaju Lamium L.”;  dr Katarzyna Krawczyk; 2011 – 2013; MNiSW;

10. N N305 275440; „Prognozowanie zmian w środowisku przyrodniczym zanieczyszczonym lekami weterynaryjnymi”; dr hab. Agnieszka Iwona Piotrowicz-Cieślak; 2011 – 2014; MNiSW;

11. N N304 203737; „Zróżnicowanie i środowiskowe uwarunkowania lichenobioty lasów grądowych (Carpinion betuli) Pojezierza Mazurskiego”; dr Dariusz Kubiak; 2009; -2012; MNiSW;

12. N N310 776440; „Zmiany w metabolomie i proteomie siewek wybranych gatunków roślin uprawnych w odpowiedzi na stresy abiotyczne”; prof. dr hab. Lesław Bernard Lahuta; 2011 – 2014; MNiSW;

13. N N308 584840; „Rola hormonów steroidowych oraz cyklicznego AMP i kinazy białkowej A w regulacji ekspresji akwaporyny 1, 5 i 9 w macicy świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży”; dr hab. Mariusz Tomasz Skowroński; 2011 – 2014; MNiSW;

14. N N311 526940; „Synteza i sekrecja estrogenów w tkankach macicy świni podczas wczesnej ciąży”; dr hab. Anita Franczak; 2011 – 2014; MNiSW;

15. N N304164439; „Zmienność polskich populacji Agrimonia pilosa Ledeb. oraz jej znaczenie w ochronie gatunku”; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; 2010 – 2013; MNiSW;

16. N N311 542040; „Wpływ estrogenów środowiskowych na aktywność enzymów szlaku steroidegenezy w komórkach ziarnistych jajnika świni”; dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko; 2011 – 2012; MNiSW;

17. N N303 815240; „Współdziałanie genisteiny i 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny w regulacji funkcji komórek ziarnistych jajnika świni”; dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko; 2011 – 2013; MNiSW;

18. N N312 228136; „Wpływ nieenzymatycznej glikacji na właściwości biologiczne globuliny 7S wyizolowanej z nasion orzachy ziemnej (Arachis hypogaea L.)” ; dr Małgorzata Iwan, prof. dr hab. Elżbieta Janina Kostyra; 2009 – 2012; MNiSW;

 19. N N310 167939; „Wpływ egzogennych cyklitoli na skład α-D-galaktozydów nasion grochu (Pisum sativum L.)”; prof. dr hab. Lesław Bernard Lahuta; 2010 – 2012; MNiSW;

20. N N308 111138; „Ekspresja oreksyn i ich receptorów w macicy świń w czasie cyklu rujowego”; prof. dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński; 2010 – 2012; MNiSW;

21. N N305 162239; „Próba zastosowania grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w standardowych metodach oceny czystości wód powierzchniowych”; dr Anna Biedunkiewicz; 2010 – 2013; MNiSW;

22. N N303 416237; „Powiązania filogenetyczne i taksonomia gatunków z rodzaju Otrhotrichum”; dr hab. Jakub Sawicki; 2009 – 2011; MNiSW;

23. N N312 315337; „Analiza frakcji peptydowych wyizolowanych z preparatów leczniczo-odżywczych dla niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości biologicznych agonistów i antagonistów receptora m-opioidowego”; dr hab. Beata Irena Jarmołowska; 2009 – 2012; MNiSW;

24. N N304 242237; „Procesy kształtujące powstawanie mikrobiocenoz zbiorników słodkowodnych na przedpolu lodowca w warunkach przyspieszonej deglacjacji”; dr Dorota Agata Górniak; 2009 – 2012; MNiSW;

25. 2011/01/N/NZ9/01899; „Ekspresja genu i białka receptora androgenowego w przysadce, jądrach i nadnerczach indorów (Meleagris gallopavo) w czasie wzrostu i rozwoju”; Jacek Kieżun; 2011 – 2013; NCN;

26. 2011/01/N/NZ9/07256; „Rola endogennych peptydów opioidowych w lokalnej regulacji wydzielania prolaktyny z przedniego płata przysadki u byklicznych loszek”; Kinga Tworus; 2011 – 2013; NCN;

27. 2011/01/B/NZ4/01596; „Rola adiponektyny w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego”; prof. dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński; 2011 – 2014; NCN

28. N N312 274040; „Wpływ peptydów opioidowych uwalnianych z kazein mleka krowiego o różnych wariantach genetycznych na ekspresję receptora MOP i DPPIV w systemie hybrydowym in vitro z wykorzystaniem komórek Caco-2 oraz limfocytów z krwi osób zdrowych i alergików”; prof. dr hab. Elżbieta Janina Kostyra; 2011 – 2014; MNiSW;

29. N N305 016940; „Ocena wpływu parametrów środowiskowych na kształtowanie składu i aktywności zespołów mikroorganizmów w zbiornikach torfowiskowych”; dr Sylwia Lew; 2011 – 2014; MNiSW;

30. 2011/03/B/NZ9/04187; „Rola oreksyn i adiponektynyw kontroli funkcji macicy świń w okresie wczesnej ciąży”; dr Nina Magdalena Smolińska; 2011 – 2014; NCN;

31. 2011/03/B/NZ8/02982; „Potencjał rozrodczy dipliodalnych i naturalnych tetraploidalnych samców ryb Cobitis (Pisces, cobitidae)”; prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń; 2012 – 2015; NCN;

32. 1098/P-DUN/2012; „Organizacja międzynarodowego dnia „Fasdcination of Plants Day” – popularyzującego świat roślin”; prof. dr hab. Czesław Stanisław Hołdyński; 2012 -  2012; MNiSW;

33. N N311 399839;” System interleukiny 1B w ciałkach żółtych świń cyklicznych i ciężarnych”; prof. dr hab. Genowefa Henryka Kotwica, dr Agata Żmijewska; 2010 – 2012; MNiSW;

34. N N304 204037; „Ekologiczne i geograficzne uwarunkowania zmienności genetycznej Galium trifidum L. oraz ocena zagrożenia i możliwości ochrony stanowisk tego gatunku w Polsce”; dr Włodzimierz Pisarek; 2009 – 2012; MNiSW;

35. N N301 234836; „Identyfikacja tkankowo-specyficznych promotorów w kiełkujących nasionach pomidora”; prof. dr hab. Ryszard Józef Górecki; 2009 – 2012; MNiSW;

36. N N310 088137; „Rola syntazy galaktinolowej (GolS) w reakcji dojrzewających nasion roślin strączkowych na stresy abiotyczne”; dr Ewa Gojło; 2009 – 2013; MNiSW;

37. IP2010 037070; „Filogenomika gatunków z rodzaju Orthotrichum”; dr hab. Jakub Sawicki; 2010; 2012; MNiSW;

38. N N308 169338; „Enzymy proteolityczne i esterazy pasożytniczego roztocza pszczoły miodnej Varroa destructor (Acari: Varroidae)”; prof. dr hab. Krystyna Żółtowska; 2010 – 2013; MNiSW;

39. N N303 0688 34; „Rozród naturalnych triploidalnych Cobitis (Pisces, Cobitidae) w populacjach mieszanych, diploidalno-poliploidalnych”; prof. dr hab. Alicja Boroń; 2008 – 2013; MNiSW;

40. N N310 085936; „Diagnostyka Real-Time PCR grzybów z rodzaju Fusarium wytwarzających enniatyny”; dr hab. Tomasz Kulik; 2009-2011; Ministerstwo Nauki i Edukacji;

41. N N310 182237; „Badania filogenetyczne populacji Fusarium avenaceu”; dr hab. Tomasz Kulik; 2009-2011; Ministerstwo Nauki i Edukacji;

42. IP2010 021470;  „Wpływ propikonazolu i tebukonazolu na ekspresję genów Tri w genomie F. graminearum”;  dr hab. Tomasz Kulik; 2011; NCN;

43. 2011/03/B/NZ9/05338; “Impact of lignans on biomass and toxigenic profile of F. graminearum”; dr hab. Tomasz Kulik;  2012-2014; NCN;

44. 2011/01/B/NZ4/015596; „Rola adiponektyny w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego”; prof. dr hab. Tadeusz Kamiński; 2011 – 2014; NCN;

45. 2012/05/N/NZ9/02448; „Profile transkryptomiczne tkanek macicy oraz komórek krwi obwodowej świń w okresie matczynego rozpoznania ciąży”; mgr Bartosz Wojciechowicz; 2011 – 2014; NCN;

46. 2012/05/N/NZ4/02343; „Analiza proteomu endometrium i zarodków świni domowej (Sus scrofa domestica)”; mgr Justyna Kołakowska; 2013 – 2016; NCN;

47. 2012/05/B/NZ9/03333; „Fizjologiczne i toksykologiczne aspekty aktywacji receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) w regulacji funkcji komórek ziarnistych jajnika świni”; dr hab. Renata Ciereszko; 2013 – 2016, NCN;

48. 2012/07/N/NZ9/02050; „Identyfikacja i charakterystyka sekwencji rodziny genów kodujących glikoproteiny ciążowe PAG (Pregnancy-associatedglycoprotein) u bobra europejskiego (Castor fiber L.)”; mgr Aleksandra Zamojska; 2013 – 2016; NCN;

49. 2012/07/B/NZ9/01335; „Ekspresja leptyny i oreksyn oraz ich receptorów w strukturach osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) bobra europejskiego (Castor fiber)”; prof. dr hab. Tadeusz Kamiński; 2013 – 2016; NCN;

50. 2012/07/D/NZ4/04177; „Molekularne uwarunkowania aktywności gonadotropowej przesadki świni podczas cyklu rujowego i wczesnej ciąży”; dr Agata Żmijewska; 2013 – 2016; NCN;

51. 2012/07/N/NZ9/01298; „Ekspresja dysmutazy ponadtlenowej u pszczoły samotnicy murarki ogrodowej (Osmia rufa)”; mgr Kamila Dmochowska; 2013 – 2014; NCN;

52. „Drogi do jednopłciowości: mechanizmy inicjujące partenogenezę u ryb„; prof. dr hab. Alicja Lidia Boroń; 2014-2015; Polsko-Czeski Program Wykonawczy w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z dnia 13 stycznia 2000 roku;

53. „Wpływ zmienności składu i zawartości α-d-galaktozydów na jakość fizjologiczną nasion roślin strączkowych”;  prof. dr hab. Lesław Bernard Lahuta; 2011-2015; W: Program Wieloletni pn. Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania”; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

54. „Ulepszanie roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji na cele nieżywieniowe zadanie 1.2 – Gromadzenie i długoterminowe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych”; dr hab. Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM; 2008-2013; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

55. „Wpływ fragmentacji grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum na różnorodność porostów epifitycznych grabu Carpinus betulus i konsekwencje dla ochrony lichenobioty”; mgr Justyna Szydłowska; NCN;

56. „Udział ścieżki Toll oraz mikroRNA w regulacji układu odpornościowego u pszczoły miodnej Apis mellifera carnica w odpowiedzi na zarażenie Varroa destruktor”; mgr Ewa Zaobidna; NCN;

57. „Zmiany w proteomie i związkach fenolowych w liściach winorośli (Vitis vinifera L.) pod wpływem długotrwałego stresu chłodu”; mgr Angelika Król; NCN;