Polska Rama Kwalifikacji

PRK (Polska Rama Kwalifikacji):

  • USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2016 poz. 64, z póź niejszymi zm.) - plik PDF
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - plik PDF
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - plik PDF

Uchwała Nr 368 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie zasad opracowywania studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich. - link