Dr Joanna Pakulnicka

Dr Joanna Pakulnicka

Olsztyn, Plac Łódzki 3, pok. 309,     kontakt:  tel. - 89 523 32 41,  poczta - joanna.pakulnicka@uwm.edu.pl

 godziny konsultacji:   piątek 1300-1500

        CV

 • 1994 – tytuł magistra biologii uzyskany na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
 • 2003 – tytuł doktora w zakresie nauk biologicznych uzyskany na mocy uchwały Rady Wydziału Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Tytuł pracy doktorskiej: „Kształtowanie się fauny chrząszczy wodnych w zbiornikach antropogenicznych”.

       Pełnione funkcje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
 • Redaktor  pomocniczy Polish Journal of Entomology.
 • Organizator warsztatów terenowych w ramach cyklicznych Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
 • Wykłady i szkolenia w ramach Olsztyńskich Nocy Biologa.
 • Zajęcia terenowe i laboratoryjne w ramach szkolenia dla pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (2013-14).
 • Opiekun Roku
 • Wydziałowy opiekun Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Biologii I Biotechnologii.
 • Przewodniczący/ członek zespołu pracującego nad jakością ksztalcenia na kierunku Biotechnologia środowiskowa.
 • Członek Zespołu promocji Wydziału Biologii i Biotechnologii

        Szkolenia i staże naukowe (wybrane)

 • „Staż dla absolwentów i pracowników sektora badawczego (Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” (2007);
 • Staż naukowy  w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych PAN w ramach Zadania 6 – „Studyjne wizyty krajowe i zagraniczne dla kadry naukowej Wydziału Biologii UWM" – Warszawa (2010);
 • Staż w ramach projektu „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Olsztyn 2014;
 • Staż dydaktyczny w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie -  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii bezkręgowców i hydrobiologii, Łódź, (2014);;
 • Staż zagraniczny w Gallaudet University w Waszyngtonie (USA) w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie" (2015);
 • Kurs - Podstawy filogenetyki molekularnej,Warszawa (2005); Praktyczne szkolenie z zakresu techniki RT-PCR (Olsztyn, 2010);
 • Kurs „Analizy wielowymiarowe organizowane przez StatSoft Polska (Kraków, 2013),  
 • Szkolenie „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych” – szkolenie w ramach projektu współfinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn, (2013);
 • Szkolenie „Nauczanie informatyczne osób niewidomych i słabowidzących – szkolenie zorganizowane przez Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM Krzysztof Wostal, Olsztyn, (2013);
 • Szkolenie z zakresu wsparcia edukacyjnego osób z zaburzeniami psychicznymi, (2014); Kurs „Techniki Prezentacji”, Olsztyn, (2014);
 • Kurs języka migowego w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie (2014);
 • Szkolenia "Jak interpertetować prawa autorskie na uczelni (2015); Szkolenie z zakresu praw autorskich i tekstów naukowych (2015);  
 • Szkolenie nt. "Funkcjonowanie Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju" (2015);  Szkolenie "Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących - wyzwania dla nauczycieli akademickich, Optima centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr (2015);  
 • Warsztaty pt. "wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia na UWM (2015).

       Problematyka badawcza

 • ekologia, taksonomia, systematyka, genetyka owadów wodnych, głównie chrząszczy zasiedlających naturalne i antropogeniczne środowiska wodne

      Publikacje (wybrane)

  1. Publikacje w czasopiśmie wymienionym w części A wykazu MNiSW:

 • Pakulnicka J., Buczyński P., Dąbkowski P., Buczyńska E., Stępień E., Szlauer-Łukaszewska A., Zawal A. 2016. Development of fauna of water beetles (Coleoptera) in waters bodies of a river valley - habitat factors, landscape and geomorphology”. Knowledge and management of aquatic ecosystems, Doi:     10.1051/kmae/2016027
 • Stryjecki R., Zawal A., Szlauer-Łukaszewska A., Michoński G., Buczyńska E.,Buczyński P., Pakulnicka J., Śmietana P. 2016. Water mite (Acari, Hydrachnidia) assemblages in relation to differentiation of mesohabitats in a shallow lake and its margins. North-Western Journal of Zoology Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. doi: 10.4194/1303-2712-v17_2_
 • Frelik A., Koszałka J., Pakulnicka J. 2016. Trophic relations between adult water beetles from the Dytiscidae family and fly larvae from the Chironomidae family. Biologia 71/8, DOI: 10.1515/biolog-2016-0115
 • Pakulnicka J., Buczyński P., Dąbkowski P., Buczyńska E., Stępień E., Stryjecki R, Szlauer-Łukaszewska A.  and Zawal A. 2016. Aquatic beetles (Coleoptera) in springs of a small lowland river: habitat factors vs landscape factors.  (Journal of Limnology), Annales Zoologici Fennici, Knowledge and management of aquatic ecosystems, doi:10.1051/kmae/2016016
 • Płaska W., Kurzątkowska A., Stępień E., Buczyńska E., Pakulnicka J., Szlauer-Łukaszewska A., Zawal A. 2016. The effect of dredging of a small lowland river)  on aquatic Heteroptera. Annales Zoologici Fennici 53: 139-153.
 • Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A. 2015. Environmental factors associated with biodiversity and the occurrence of rare, threatened, thermophilous species of aquatic beetles in the anthropogenic ponds of the Masurian Lake District). Biodiversity and Conservation, 24:429–445. DOI: 10.1007/s10531-014-0774-7,
 • Pakulnicka J., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Kurzątkowska A., Lewandowski K., Stryjecki R, Frelik A. 2015. Are beetles good indicators of insect diversity in freshwater lakes? Oceanological and Hydrobiological Studies 44(4).
 • Frelik A. Pakulnicka J. 2015. Relations Between the Structure of Benthic Macro-Invertebrates and the Composition of Adult Water Beetle Diets from the Dytiscidae Family. Environ. Entomol. 44(5): 1348–1357   DOI: 10.1093/ee/nvv113.
 • Buczyński P., Tończyk G., Bielecki A., Cichocka J. M., Kitowski I., Grzywaczewski G., Krawczyk R., Nieoczym M., Jabłońska A., Pakulnicka J., Buczyńska E. 2014. Occurrence of the medicinal leech (Hirudo medicinalis). Biologia 69/4: 484-488. DOI: 10.2478/s11756-014-0329-0
 • Pakulnicka  J., Górski A., Bielecki A., Buczyński P., Tończyk G., Cichocka J. M. 2013. Relationships within aquatic beetle  (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. Fundamental and Applied Limnology 183/3: 249-258
 • Bielecki A. Cichocka J.M., Jabłoński A., Jeleń I., Ropelewska E., Biedunkiewicz A., Terlecki J., Nowakowski J.J., Pakulnicka J.,Szlachciak J. 2012. Coexistence of Placobdella costata (Fr. Müller, 1846) (Hirudinida: Glossiphoniidae) and mud turtle Emys orbicularis. Biologia 67/4: 731—738
 • Bielecki A.,  Cios S., Cichocka J. M., Pakulnicka J. 2012. Piscicola siddalli n. sp., a Leech Species from the United Kingdom (Clitellata: Hirudinida: Piscicolidae). Comparative Parasitology 79 (2): 219-230
 • Pakulnicka J., Nowakowski J. J. 2012. The effect of hydrological connectivity on water beetles fauna in water bodies within the floodplain of a lowland river (Neman river, Belarus). Oceanological and Hydrobiological Studies, 41 (2): 7-17
 • Pakulnicka J. 2008. The formation of water beetle fauna in anthropogenic water bodies. Ocean. and Hydrob. Studies., 37: 1 –12
 • Buczyński P., Zawal A., Buczyńska E., Stępień E., Dąbkowski P., Michoński G., Szlauer-Łukaszewska A., Pakulnicka J., Stryjecki R., Czachorowski S.2016. Early recolonization of a dredged lowland river by dragonflies (Insecta: Odonata). Annales de Limnologie (przyjęta do druku)
 • Płaska W., Kurzątkowska A., Stępień E., Buczyńska E., Szlauer-Łukaszewska A., Pakulnicka J., Zawal A. 2016. The effect of dredging of a small lowland river (Krąpiel – NW Poland)  on aquatic Heteroptera. Annales Zoologici Fennici (przyjęta do druku)  25 pnkt.
 • Frelik A., Koszałka J., Pakulnicka J. 2016.Trophic relations between adult water beetles from the Dytiscidae family and fly larvae from the Chironomidae family. Biologia (przyjęta do druku)

  2.  Publikacje w czasopiśmie wymienionym w części B wykazu MNiSW 

 • Buczyński P., Przewoźny M., Pakulnicka J., Buczyńska E., Dawidowicz Ł., Wagner K. 2014. Materials to the knowledge of beetles (Coleoptera) of aquatic habitats in the Suwalski Landscape Park. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C, 69(1): 7 – 21.
 • Pakulnicka J., Zawal A. 2012. Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „Źródlisko Skrzypowe”.  Parki nar. Rez. Przyr. 31 (4): 11 - 20 
 • Pakulnicka J., Zawal A. 2007. Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „Jezioro Szare” i zbiorników usytuowanych w jego sąsiedztwie. Parki nar. Rez. Przyr. 25: 121 - 133
 • Buczyński P., Dabkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tonczyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurence and Threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragm. faun. 51: 79-89.
 • Pakulnicka J. 2004. The preliminary data about water beetle (Coleoptera) settled the post – exploitation ponds at Olsztyn Lake District. Przeg. Przyr. 14:
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Parki nar. Rez. przyr. 23: 427-447
 • Moroz M., Pakulnicka J., Lukaszuk A. 2004. Fauna of the (Heteroptera) and beetles (Coleoptera) in the watercourses of the BerezinaRiver basin in the Berezinski Biosphere Reserve. Parki nar. Rez. przyr., 23: 247-259.
 • Czachorowski S., Buczyński P.,Walczak U., Pakulnicka J., 2000. Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów. Przegl. Przyr., 2-3: 139 – 148
 • Czachorowski S., M. Grużewski, Pakulnicka J., 2000. Chruściki (Trichoptera) i chrząszcze wodne (Coleoptera) źródeł i ich odpływów okolic Drozdowa (północno- wschodnia Polska). Przegl. Przyr., 1: 25 – 28
 • Pakulnicka J., Bartnik W. 1999. Changes in the fauna of aquatic beetles (Coleoptera) in LakeLuterskie (Olsztyn Lake Discrit) in 1981-1993. Fragm. Faun. Warszawa, 42 (8): 71-93.

  3. Rozdziały w Monografiach:

 • Pakulnicka J . 1999. Stań badań nad poznaniem chrząszczy wodnych (Coleoptera aquatica) źródeł Polski  [w] Źródła Polski- stań badań, monitoring i ochrona. WSP, Olsztyn, Biesiadka, Czachorowski (red.) p. 149-157.
 • Pakulnicka J. 2003. Environmental distribution of water beetles (coleoptera) in the lakes in Poland.  Материалы 2 межд. конф. “Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная информация, качество воды”. Нарочь: 549 – 554.
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004. Habitat distribution of water beetles (Coleoptera) in the middle reaches of the Neman river. Proceedings of the XXVI Nordic-Baltic Congress of Entomology, Latvijas Entomologs, 2004, 41: 9 – 18.
 • Tończyk G., Pakulnicka J. 2004. Aquatic insects (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) of Łódź – preliminary results [in:] Urban Fauna of central Europe in the 21 st century (red. Indykiewicz P., Barczak T.). Bydgoszcz, str.: 95 – 101.
 • Pakulnicka J., 2004. Chrząszcze wodne (Coleoptera) [w:] Kistowski M., J. Mosdorf (red.) Zasoby i zagrożenia środowiska przyrodniczego w powiecie ełckim i mieście Niemenczyn, Raport 2004. Wyd. WSFiZ w Białymstoku, Ełk 2004, str.: 82-87.
 • Czachorowski S., Buczyński P., Cichocka M, Kurzątkowska A., Lewandowski K., Pakulnicka J., Szczepański W. 2004. The introductory estimation of the prezent state and the threat to the invertebrates of the Ełk district [in:] The resources and threats to the natural environment in the Ełk district and in Nemenczyn Report 2004. Kistowski M., Mosdorf J.(red.), 2004., str.: 357-394. .
 • Pakulnicka J., 2004., Water beetles (Coleoptera) [in:] The resources and threats to the natural environment in the Ełk district and in Nemenczyn Report 2004. Kistowski M., Mosdorf J.(red.), 2004., str.: 382-386.
 • Pakulnicka J., Tończyk G., Czachorowski S., Cichocka M., Chmara R., 2006. Materiały do znajomości entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) oraz wodopójek (Hydrachnida, Acari) Parku Narodowego "Bory Tucholskie"  [w] Park Narodowy Bory Tucholskie U Progu Nowej Dekady. J. BANASZAK, K TOBOLSKI (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, str. str.: 257-265.
 • Czachorowski S., Pakulnicka J. 2006. Chruściki (Trichoptera) Parku Narodowego "Bory Tucholskie"., ”.[w] Park Narodowy Bory Tucholskie U Progu Nowej Dekady. J. BANASZAK, K TOBOLSKI (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, str.: 309-317
 • Tończyk G., Pakulnicka J. 2006. Ważki (Odonata) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – analiza danych z 2004 roku. ”.[w] Park Narodowy Bory Tucholskie U Progu Nowej Dekady. J. BANASZAK, K TOBOLSKI (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, str.  , str. 268 – 283
 • Cichocka M., Pakulnicka J. 2006. Wodopójki (Hydrachnidia, Acari) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w] Park Narodowy Bory Tucholskie U Progu Nowej Dekady. J. BANASZAK, K TOBOLSKI (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, str. 348 – 356
 • Pakulnicka J. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w] Park Narodowy Bory Tucholskie U Progu Nowej Dekady. J. BANASZAK, K TOBOLSKI (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, str. 294 – 307.
 •  Tończyk G., Pakulnicka J. 2006. Wodne i nawodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera, Nematomorpha, Gerromorpha) Parku Narodowego "Bory Tucholskie", [w] Park Narodowy Bory Tucholskie U Progu Nowej Dekady. J. BANASZAK, K TOBOLSKI (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, str. str. 286 - 291
 • Pakulnicka J., Górski A., Lewandowski K., Kruszelnicki J. 2009. Dolina Środkowej Łyny – Smolajny -  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Środkowej Łyny – Smolajny” [w:] Natura 2000 – obszary chronione ,(Hołdyński i Krupa) (red.),  p. 109-112
 • Pakulnicka J., Biesiadka E. 2011. Water beetles fauna of Olsztyn (Poland) [in:] Urban Fauna Studies of animal biology, ecology and conservation in the European Cites (reds. Indykiewicz P., Boehner J.). Bydgoszcz , 305-317
 • Pakulnicka J.  2013. Podstawy teoretyczne ekorozwoju [w:] Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy (red. Biesiadka E, Nowakowski J.J.). Olsztyn, Mantis, p. 101-104, ISBN/ISSN 978-83-62860-28-9
 • Pakulnicka J. 2013. Uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania przyrodą [w:] Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy (red. Biesiadka E, Nowakowski J.J.). Olsztyn, Mantis, p. 97- 101. ISBN/ISSN 978-83-62860-28-9
 • Pakulnicka J. 2013. Zmiany naturalne układów ekologicznych [w:] Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy (red. Biesiadka E, Nowakowski J.J.). Olsztyn, Mantis, p. 43- 47. ISBN/ISSN 978-83-62860-28-9
 • Biesiadka E., Młynarczyk K., Kurzątkowska A., Pakulnicka J., Flisińska J., Kruszelnicki J. 2013. Zasoby środowiska przyrodniczego [w:] Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy (red. Biesiadka E, Nowakowski J.J.). Olsztyn, Mantis, p. 58- 84. ISBN/ISSN 978-83-62860-28-9
 • Czachorowski S., Gencza J., Buczyński P., Pakulnicka J., Machałek N., Głowacki Ł, Kurzątkowska A.. 2015. „Wstępne badania nad różnorodnością biologiczną wewnątrz i wokół plantacji wierzby energetycznej w Łężanach i Samławkach., str. 69-85. W: M. Stolarski, J. Gołaszewski (red)  „Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne. Wyd. UMW w Olsztynie, 165 str.

4. Pozostałe prace oryginalne: 

 • Pakulnicka J., Eyre M., Czachorowski S. 1998. Materials to the knowledge of water and semiaquatic beetles (Coleoptera) of the vicinity of Olsztyn. Wiad. Entomol. 17: 69-74
 • Buczyński P., Pakulnicka J., 2000. Odonata Larvae of Gravel- and clay- pits in the Masurian Lake District (NE Poland), with notes on extremely nothern localities of some mediterranean speciec. Notul. Odonatol., 6:69 –84
 • Buczyński P., Czachorowski S., Pakulnicka.J. 2000. Czy drobne zbiorniki antropogeniczne mogą być siedliskiem zastępczym dla bentosu litoralowego. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Jeziory WPN. Poznań, 25 – 27 maja 2000, 45-47
 • Czachorowski S., Pakulnicka J., 2003. XXVI Nordic-Baltic Congress of Entomology 8-13 lipca 2003, Skalupes (Łotwa). Wiad. Entomol., 22: 191-192.
 • Pakulnicka J. 2004. The aquatic beetles in post-exploitation water bodies in Poland. Latissimus 18, 22 – 26.
 • Pakulnicka J., KaźmierskaI. 2004. State of knowledge on water beetles of protected areas in Poland. Wiad. Entomol., 23, Supp. 2:181 – 182.
 • Pakulnicka J., Kaźmierska I. 2004. Chrząszcze wodne [w:] Banaszak J., Buszko J., Czachorowski S., Czechowska W, Hebda G., Liana A., Pawłowski J., Szeptycki A., Trojan P., Węgierek P. A review of inventory research on insects in the national parks of Poland. Wiad.Entomol., 23, Supp. 2: 25 - 26.
 • Мороз М.Д., Пакульницка И. 2004. Водные жесткокрылые (Coleoptera) водоемов реликтовых дубрав Национального парка «Припятский» // Природные ресурсы, N 4
 • Мороз М.Д., Пакульницка И. 2005. Water beetles of flood – plain forests of the National Park “Pripyatski”. Природные ресурсы, N 1: 87 – 92
 • Пакульницка И.,  Мороз М.Д., 2008. Фауна водных жесткокрылых (Coleoptera) и полужесткокрылых (Heteroptera) стариц Национального парка "Припятский". The fauna of aquatic beatles (Coleoptera) and Bugs (Heteroptera) of the old River-beeds in the PripyatskiNational Park. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия Биологических Наук, p. 109-113.

5. Udział w konferencjach krajowych:

 • Pakulnicka J. II Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Ekologia ekosystemów wodnych Polesia Lubelskiego. Piaseczno, 1995. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Jeziora Luterskiego. Materiały pokonferencyjne (poster)
 • Pakulnicka J. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Łódź 14-16 IX 1995 Zmiany w faunie chrząszczy wodnych Jeziora Luterskiego w latach 1981- 1993. Streszczenia referatów, p. 121 (poster)
 • Pakulnicka J . Ogólnopolska konferencja - Źródła Polski- stań badań, monitoring i ochrona. WSP, Olsztyn, 10-12.10. 1999.  Stań badań nad poznaniem chrząszczy wodnych (Coleoptera aquatica) źródeł Polski . Biesiadka, Czachorowski (red.) - materiały pokonferencyjne, p. 149-157 (poster)
 • Pakulnicka J.  XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Szacunek dla wody. Materiały zjazdowe. Białystok 4-8.08. 2000. Fauna chrząszczy wodnych w zbiornikach pochodzenia antropogenicznego - materiały pokonferencyjne. p. 193 (poster)
 • Buczyński P., Czachorowski S., Pakulnicka.J. VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Jeziory WPN, Poznań, 25 – 27 maja 2000. Czy drobne zbiorniki antropogeniczne mogą być siedliskiem zastępczym dla bentosu litoralowego (referat)
 • Pakulnicka J. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. - Ochrona owadów w Polsce – Ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków. PTE, Poznań – UWM, Olsztyn, wrzesień 2002. Zbiorniki antropogeniczne jako ostoja rzadkich gatunków chrząszczy wodnych (referat).
 • Kurzątkowska A., Pakulnicka J., Czachorowski S. 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Badania entomologiczne w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Spała, 14-16 września, 2001 (poster)
 • Pakulnicka J. Ogólnopolska Konferencja pt. Struktura i funkcjonowanie oraz problemy ochrony ekosystemów wodnych Polski Północno-wschodniej. Olsztyn, 21-22 czerwca 2002. Siedliskowe rozmieszczenie chrząszcy wodnych w zbiornikach antropogenicznych (referat)
 • Pakulnicka J. 2003. Zjazd PTH. 9-12.09. 2003. Warszawa. Chrząszcze wodne (Coleoptera) mezotroficznego jeziora Babięty Wielkie na Pojezierzu Mazurskim (poster).
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004. II Krajowe sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne – Badania ważek, chrząszczy I chruścików na obszarach chronionych. Urszulin, 21-23 05. 2004, Aquatic beetles (Coleoptera) of the Łomżyński LandscapePark of the RiverNarewValley (referat).
 • Pakulnicka J., Kaźmierska I. 2004. Konferencja naukowa nt.: „ Ochrona owadów – Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów” Białowieża, 17 – 19 września 2004. State of knowledge on water beetles of protected areas in Poland (poster).
 • Tończyk G., Pakulnicka J. 2004. III Ogólnopolska Konferencja nt. Urban Fauna of central Europe in the 21 st century. Bydgoszcz 23 – 24 września. Aquatic insects (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) of Łódź – preliminary results (poster).
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004. II Krajowe sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne – Badania ważek, chrząszczy I chruścików na obszarach chronionych. Urszulin, 21-23 05. 2004, Aquatic beetles (Coleoptera) of the Łomżyński LandscapePark of the RiverNarewValley (referat).
 • Tończyk G., Pakulnicka J. 2004. III Ogólnopolska Konferencja nt. Urban Fauna of central Europe in the 21 st century. Bydgoszcz 23 – 24 września. Aquatic insects (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) of Łódź – preliminary results (poster).
 • Pakulnicka J., Zawal A. 2007. Ogólnopolski Kongres zoologiczny. Zmienność – Adaptacje – Ewolucja, Olsztyn, 12 – 16. 2007. Chrząszcze wodne Jeziora Szarego i jego otuliny . Materiały pokonferencyjne. 54 p.(referat)
 • Pakulnicka J. Biesiadka E. 2011. Water beetles fauna of Olsztyn (Poland) [in:] Urban Fauna Studies of animal biology, ecology and conservation in the European Cites (reds. Indykiewicz P., Boehner J.). Bydgoszcz, p.305-317 (referat)
 • Frelik A., Pakulnicka J., Koszałka J.. 2015. Zależności troficzne pomiędzy dorosłymi Dytiscidae (Coleoptera) a muchówkami z rodziny Chironomidae. XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Koszalin 8-12 Września 2015. Materiały Politechniki Koszalińskiej, str. 80-82 – Poster
 • Frelik A., Pakulnicka J. 2015. Drapieżnictwo Dorosłych Chrząszczy wodnych z rodziny Dytiscidae na makrobezkręgowcach bentosowych. XXII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Materiały Konferencyjne PTH – Sekcja Bentologiczna, Str. 24-25 – Poster
 • Koszałka J., Frelik A., Pakulnicka J.. 2015. Larwy Chironomidae w pokarmie dorosłych Coleoptera z rodziny dytiscidae. XXII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Materiały Konferencyjne PTH – Sekcja Bentologiczna, Str. 56 - Poster

  6.  Udział w konferencjach zagranicznych:

 • Pakulnicka J. 2003.. II Międzynarodowa Konferencja “Ekosystemy jeziorne: Procesy biologiczne, przemiany antropogeniczne, czystość wody” ENVIRONMENTAL DISTRIBUTION OF WATER BEETLES (COLEOPTERA) IN THE LAKES IN POLAND Mińsk - Narocz , 22-26.09.2003 (poster)
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2003. XXVI Nordic-Baltic Congress of Entomology. Skalupes, Latvia, 8.07. 2003. Habitat distribution of water beetles (Coleoptera) in the middle reaches of the Neman river. Programme, abstracts and list of participans, , p.10 (poster)
 • Pakulnicka J. 2006. The forming of water beetles fauna in anthropogenic water bodies. The International Conference on prof. Dr hab. Marek Kraska’s 70-year jubilee and the 15-th anniversary of the Department of Water protection, Faculty of Biology; AdamMickiewiczUniversity. Poznań.  The Functioning of Water Ecosystems and their Protection. 27-28 October 2006 (referat)
 • Cichocka J.M., Bielecki A., Buczyński P.,Tończyk G., Kitowski I.,Grzywaczewski G., Krawczyk R., Nieoczym M., Jabłońska A., Pakulnicka J. 2012.  Coexistence of the medicinal Lech Hirudo medicinalis and aquatic birds. 10th Conference of the association of Hirudologists. 1-5. 09.2012. Charków Ukraina (poster)
 • Czachorowski Stanisław, Buczyński P., Pakulnicka J., Gencza J., Kurzątkowska A. Plantations of willow – the impact on the biodiversity of insects on the rural landscape, preliminary results. The 4th International Environmental Best Practices Conference „Biorafinery - biobased Value Chains and Sustainable Development”, Olsztyn, 8-12 September 2013.