Dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof UWM

Kierownik Katedry

Dr hab. Jacek Józef Nowakowski, prof. UWM

Olsztyn, Plac Łódzki 3, pok. 310,   kontakt:  tel.  89 523 43 08 lub 89 523 43 43,  poczta: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl,  godziny konsultacji:   wtorek  900-1100

           CV

 • doktor habilitowany nauk biologicznych, dyscyplina - ekologia, specjalność - ornitologia
 • Stopień doktora habilitowanego nadany 23 kwietnia 2013 r. uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rozprawa habilitacyjna Jacek J. Nowakowski (2011). Długoterminowa zmienność cech fenotypowych populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) w dolinie Biebrzy – adaptacja do zmieniającego się środowiska. Rozprawy i Monografie 168, Wyd. UWM w Olsztynie (ISBN 978-83-7299-751-7)
 • Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, specjalność biometria nadany 30 maja 1995 r. uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego
 • Rozprawa doktorska: "Wieloletnia zmienność cech metrycznych populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus Herm., 1804)" (promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Jezierski)
 • Lekarz weterynarii – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie - Wydział Weterynarii (1981-1987)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie - Podyplomowe Studium Informatyki (1995 -1996)
 • honorowy współpracownik Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk

             Specjalność naukowa

 • ekologia, ornitologia, ekologia ewolucyjna, biometria

         Realizowane tematy badawcze

 • Dobór cech fenotypowych i zmienność biometryczna populacji ptaków.
 •   Funkcjonowanie zespołów awifauny obszarów strefy zalewowej Doliny Biebrzy i Narwi.
 •   Ekologiczne uwarunkowania rozrodu populacji bociana białego w dolinie Biebrzy.
 •   Defence Behavior of Neotropical Dipterans and Homopterans in Response to a Flush–Pursuit Predator Myioborus miniatus in habitats of different light condition. – projekt realizowany we współpracy z dr B.Dulisz (UWM w Olsztynie), dr B.Orłowską, prof. dr hab. M.Borowiec (Uniwersytet Wrocławski), Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies (Cosanga, Equador)
 • Habitat selection of Myioborus miniatus and Myioborus melanocephalus in sympatric zone of environments of east slopes of Andes.– projekt realizowany we współpracy z prof. dr hab. M.Borowiec, prof. dr hab. T.Stawarczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr. Harold Greeney, Jose Simbaya (Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies, Cosanga, Equador)
 •  Zastosowanie miary asymetrii cech fenotypowych do oceny kondycji populacji ptaków i monitorowania zmian jakości środowiska w tropikach – współpraca z dr Andrés Szwagrzak (Green Cross, Museo de Cienias Naturales, La Paz, Bolivia)

          Pełnione funkcje

 • członek Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2007-2011)
 • członek Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015-2018)
 • kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (od 2015)
 • kierownik Studiów doktoranckich IIIo Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie
 • prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ds kształcenia i studenckich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (kadencja 1996-1999)
 • prezes Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (kadencje 2007-2015)
 • prezes Zarządu Głównego Sekcji Ornitologicznej P.T.Zool. (kadencja 2003-2007)
 • przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału P.T.Zool. (kadencje 1992-2007)
 • członek Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego wdrażania programu Komisji Europejskiej RWE „Natura 2000” (województwo warmińsko-mazurskie) – 2002
 • asystent koordynatora merytorycznego zadania 1 "Zarządzanie Obszarami Natura 2000" w projekcie POKL-04.01.01-00-178/09-00 (2009-2010)
 • wiceprzewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2013-2017)
 • ekspert RAMSAR Convention of Wetlands – ds. ochrony terenów podmokłych (Gland, Szwajcaria)
 • ekspert IUCN – Światowej Unii Ochrony Przyrody (Genewa, Szwajcaria)
 • ekspert The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

        Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • PolskieTowarzystwo Zoologiczne
 • European Ornithologist's Union
 • International Union of Game Biology (IUGB)
 • Societas Europaea Mammalogica
 • Federacja Polskich Towarzystw Naukowych

         Staże naukowe

 • 1987 – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków, opiekun naukowy – dr Marta Borowiec
 • 2009 – staż naukowy w ramach programu UE Kapitał Ludzki, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków, opiekun naukowy – prof. dr hab. M. Borowiec 21.11-5.12.2009 – cert. z dn. 6.12.2009
 • 2010 – staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu UE Kapitał Ludzki, Yanayacu Biological Station and Centre for Creative Studies, Cosanga, Equador, 27.08.2010-25.09.2010, opiekun naukowy – dr H. Greeney
 • 2015 – staż naukowy, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki, opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Bańbura

          Szkolenia wybrane

 • Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Olsztyn, 14.09.2016, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Szkolenie dla osób planujących i wykonujących doświadczenia na zwierzętach; POLLASA, Kraków 30.11-4.12.2015; – cert. 2015
 • "Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów POWER", EVIKA Ewelina Sikora, Gdańsk, 13.03.2015 – zaświadczenie 91/2015/03
 • "Gospodarowanie na obszarach Natura 2000" w ramach projektu "Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansa na rozwój gmin", E2, dofinansowanie: NFOS, Warszawa, 26-27.11.2014 – świadectwo z dn. 27.11.2014
 • "Podstawy akustycznych metod badań nietoperzy" szkolenie organizowane przez ProEkoEkspert i Polskie Towarzystwo Zoologiczne – Wrocław, 30-31.05.2014 – cert. z dn. 31.05.2014
 • "Szkolenie z zakresu koordynowania działań związanych z procesem powstawania prac dyplomowych", UWM w Olsztynie, 17-28.02.2014, szkolenie w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-095/10-02 – świadectwo 8.02.2014.
 • "Zastosowania statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody podstawowe", StatSoft Polska, 4-5.03.2014 – świadectwo 5.03.2014.
 • "Zastosowanie statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody zaawansowane", StatSoft Polska, 11-12.03.2014 – świadectwo 12.03.2014.
 • Szkolenie "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000" w projekcie "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój gmin" dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa, 26-27.11.2014 r., organizator CE2 Centrum Edukacji.
 • „Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej GIS do zarządzania zasobami środowiska" w ramach projektu UDA-POKL 04.01.01-00-178/12-13 – świadectwo 6.07.2013.
 • "Zarządzanie projektami według modelu PRINCE2® Foundation". Szkolenie dla kadry kierowniczej w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie", UDA-POKL 04.01.01-00-145/11-01 – świadectwo 12.12.2013
 • „Molekularna ekologia”, PAN, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, 17-20.03.2010 – cert. 20.03.2010.
 • Szkolenie z zakresu techniki RT-PCR, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, UWM, Olsztyn, 2010 – cert. 20.03.2010.
 • Szkolenie ekspertów ds. programów rolno-środowiskowych UE, IR Brwinów, 2008 – cert. IR/08.
 • „Zastosowanie biologii molekularnej w badaniach filogenetycznych i ekologicznych”, PAN, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, 7-9.04.2003 – cert. z dn. 9.04.2003.
 • „Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych”, StatSoft Polska, Warszawa, 16.10.2003.
 • „Analizy wielowymiarowe”, StatSoft Polska, Kraków, 2002 – cert. z dn. 26.03.2002.
 • Szkolenie „Zarządzanie jakością w perspektywie integracji z Unią Europejską”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Przemysłowej, ROPJ, Olsztyn, 9.11.2001 - cert. Nr 0603/MG/2001.
 • Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich, Olsztyn, 1987-1988, cert. 1/89.

         Publikacje (wybrane)

 • Dulisz B., Nowakowski J.J., Górnik J. (2016). Differences in biometry and body condition of the House sparrow (Passer domesticus) in urban and rural populations during breeding season. Urban Ecosystems 19 (3): 1307–1324
 • Tryjanowski P., Mooler A.P., Biaduń W., Brauze T., Dulisz B., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L.,Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. (2016). Urbanization affects neophobia and risk-taking at bird-feeders. Scientific Report 6: 28575; doi:  10.1038/srep28575
 • Górski A., Nowakowski J.J., Bańbura J. (2015). Variation in egg-size traits of the European Roller (Coracias garrulus) in eastern Poland. Ornis Fennica 92: 213-220
 • Klimczuk E., Halupka L., Czyż B., Borowiec M., Nowakowski J.J., Sztwiertnia H. 2015. Factors driving variation in biparental incubation behaviour in the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus). Ardea 103 (1): 51-59.
 • Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J.,Wuczyński A., Wysocki D. (2015). Urban and rural habitats differ in bird feeders structure and birds using supplemental food. Environmental Science and Pollution Research 22 (19): 15097-15103.
 • Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. (2015). Winter bird assemblages in rural and urban habitats: a national survey. PLOS one /DOI: 10.1371/journal.pone.0130299.
 • Nowakowski J.J. (2013). Stabilność i dynamika układów ekologicznych [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis. s. 23-32.
 • Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B., Antolak M. (2013). Wpływ energetyki wiatrowej na środowisko [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis, Olsztyn. s. 197-237.
 • Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B. (2013). Monitoring przyrodniczy jako narzędzie ocen oddziaływania na środowisko [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.). Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis. s. 280-304.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Borowiec M., Furmankiewicz J., Lewandowski K. (2013). Metody monitoringu i inwentaryzacji przyrodniczej [w:] Biesiadka E., Nowakowski J.J. (red.)., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyd. Mantis. s. 304-338.
 • Pakulnicka J., Nowakowski J.J. (2012). The effect of hydrological connectivity on water beetles fauna in water bodies within the floodplain of a lowland river (Neman river, Belarus). Oceanological and Hydrobiological Studies 41 (2): 7-17.
 • Bielecki A., Cichocka J.M., Jabłoński A., Jeleń I., Ropelewska E., Biedunkiewicz A., Terlecki J., Nowakowski J.J., Szlachciak J. (2012). Coexistence of Placobdella costata (Fr. Muller, 1846) (Hirudinida: Glossiphoniidae) and mud turtle Emys orbicularis. Biologia 67 (4): 731-738.
 • Wasilewska B., Najdzion J., Równiak M., Bogus-Nowakowska K., Nowakowski J.J., Robak A. (2012). A morphometric comparative study of the striatum and globus pallidus of the common shrew, bank vole, rabbit and fox. The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 56: 411-414.
 • Nowakowski J.J. (2011). Długoterminowa zmienność cech fenotypowych populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) w dolinie Biebrzy – adaptacja do zmieniającego się środowiska. Rozprawy i Monografie Nr 168, s. 294.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2011). Impact of weather condition on the roosting behavior of the Collared Dove Streptopelia decaocto during wintertime in urban area. [in:] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (eds.). UTP, Bydgoszcz, s. 459-468.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. (2011). Habitat selection of amphibians in water bodies in Olsztyn city. [in:] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B.  (eds.). UTP, Bydgoszcz, s. 333-344.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (2011). Population dynamics of the Collared Dove Streptopelia decaocto in urban areas during wintertime. [in:] Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (eds.). UTP, Bydgoszcz, s. 333-344.
 • Kamelska A.M., Pietrzak-Fiećko R., Bryl K., Nowakowski J.J. (2011). Próba oceny zachowań żywieniowych oraz spożycia wybranych owoców grupy kobiet ciężarnych i karmiących. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIV: 1009-1014.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K. (2010). Amphibian communities in small water bodies in the city of Olsztyn. Fragmenta Faunistica 53 (2): 213-231.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (2009). Awifauna Narwiańskiego Parku Narodowego - stan i zmiany. Notatki Ornitologiczne 50: 97-110.
 • Zasitko E., Derdzińska S., Nowakowski J.J. (2009). Struktura gatunkowa i liczebność ptaków wodno-błotnych zimujących w Olsztynie. [w:] Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin: 405-416.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. (2008). Uwarunkowania zróżnicowania awifauny lęgowej jezior i drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 51–67.
 • Lewandowski K., Nowakowski J.J., Górski A., Szymkiewicz M. (2008). Ssaki Mammalia Olsztyna. [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, s. 168–177.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. (2008). Płazy i Gady Olsztyna. [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, s. 151–167.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (2008). Struktura pokarmu pustułki z Łomży i Olsztyna – dane wstępne [w:] Fauna Miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, s. 151–167.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (2007). Świstun Anas penelope [w:] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 55-59.
 • Nowakowski J.J. (2007). Gil Pyrrhula pyrrhula [w:] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 506-507.
 • Nowakowski J.J. (2007). Potrzos Emberiza schoeniclus [w:] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 514-515.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. (2006). Ptaki Olsztyna. Wyd. Elset, Olsztyn, s. 264.
 • Nowakowski J.J. (2006). Spring communities of water- and wading birds in the Southern Biebrza Basin (Biebrza National Park, Poland) in 1990-2000. [w:] J.J. Nowakowski, P. Tryjanowski, P. Indykiewicz (red.). Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 253-263.
 • Nowakowski J.J. (2006). The influence of weather and intrapopulation competition on breeding success of White Stork Ciconia ciconia population in the southern basin of the Biebrza river valley. [In:] Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (eds) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. pp. 143-160.
 • Nowakowski J.J., Wasilewska B. (2006). The relationship between spatial distribution, intrapopulation competition and the reproduction parameters of White Stork Ciconia ciconia in the southern basin of the Biebrza river during the years 1994-1999. [In:] Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (eds) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. pp. 99-113.
 • Nowakowski J.J. (2006). Direct selection of metric features in Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus population. Journal of Ornithology 147: 109.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (2006). Breeding strategies of shorebirds under strong pressure of prey. Journal of Ornithology 147: 159.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2005). Population densities and synurbization of corvids in Olsztyn city (NE Poland). [In:] Jerzak L., Kavanagh L.E., Tryjanowski P. (eds.). Corvids of Poland. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, pp. 481-500.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (2004). Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23: 285-299.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K., Górski A., Jankowski K. (2004). Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów ptaków zimujących na terenie Olsztyna. [w:] Indykiewicz P., Barczak T. (red). „Fauna miast Europy Środkowej” Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 349-373.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (2004). Anas penelope (L., 1758) – świstun. [w:] M. Gromadzki (red). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 7. Ptaki (część 1). Ministerstwo środowiska, Warszawa: 128-131.
 • Nowakowski J.J. (2003). Habitat structure and breeding parameters of White Stork Ciconia ciconia population in Kolno Upland (NE Poland). Acta Ornithologica 38: 39-46.
 • Oleksa A., Nowakowski J.J. (2003). Awifauna ostoi ptaków “Bagno Morąg” na Pojezierzu Iławskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 22: 125-143.
 • Nowakowski J.J., Wojciechowski Z. (2003). Growth of wing- and tail length in Swallow Hirundo rustica and Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus. Die Vogelwarte 42/1-2: 156.
 • Nowakowski J.J., Wojciechowski Z. (2002). What determines the long-term variability in wing length in population of the Swallow Hirundo rustica and the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus? Ecological Questions 2: 79-87.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (2002). Status of breeding population and sites of migratory concentrations of the Ruffs Philomachus pugnax in the Narew River-Basin and the Lower Bug valley. Ring 24 (1): 81-89.
 • Nowakowski J.J. (2002). Variation of morphometric parameters within the Savi’s Warbler (Locustella luscinioides) population in Eastern Poland. Ring 24 (2): 49-67.
 • Nowakowski J.J. (2001). Rola doliny Biebrzy dla awifauny. I. Wiosenne zgrupowania ptaków wodnych w dolinie Biebrzy w latach 1989-1992. Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze 1: 23-54.
 • Nowakowski J.J., Górski A, Lewandowski K. (2001). Wpływ otoczenia zbiornika wodnego na strukturę gatunkową i ilościową zespołów płazów drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 288-297.
 • Nowakowski J.J., Górski A, Lewandowski K. (2001). Ptaki drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 184-191.
 • Majewski T., Nowakowski J.J. (2001). Wpływ środowiska miejskiego na strukturę i dynamikę sezonową liczebności zespołów płazów w Olsztynie. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 283-287.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (2001). Zależność między oceną składu gatunkowego i ilościowego zgrupowań zimowych ptaków na terenie miejskim a liczbą wykonywanych liczeń. [w:] Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red). „Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych” Wyd. NICE, Bydgoszcz, s. 174-178.
 • Nowakowski J.J. (2000). Long-term variability of wing length in population of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus. Acta Ornithologica 35: 173-182.
 • Nowakowski J.J. (2000). Spatial distribution of Tree Pipit Anthus trivialis population in ŁagiewnickiForest. Avocetta 24: 125-128.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (1999). The dynamics of waders numbers during the spring migration in flood plains of the Narew River valley near Wizna. Ring 21: 69-78.
 • Nowakowski J.J., Górski A. (1998). Spring assemblies of waders in floodplains of the Lower Biebrza and the Middle Narew river valleys. Ring 20: 35-49.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B. (1998). Waloryzacja ornitologiczna jako podstawa dla zastosowania projektu korytarzy ekologicznych w Olsztynie. [w:] Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR, Bydgoszcz, s. 195-204.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B., Wasilewska B., Mioduszewska U., Pergoł S. (1998). Płazy drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. [w:] Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR, Bydgoszcz, s. 221-226.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (1998). Podlasie. [w:] Krogulec J. (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). Fundacja IUCN Poland, Warszawa, s. 169-193.
 • Nowakowski J., Busse P. (1997). Monitoring Bird Populations in Central and Eastern Europe and Northern Asia. [In] Avian Conservation Problems in Central and Eastern Europe and Northern Asia: A Palearctic Approach. Results and Discussions of a Seminar at the 21st IOC Vienna, August 1994. [Ed. G.Aubrecht, M.Aubrecht, J.Dittami, P.Hochrathner]., Birdlife Osterreich - Studien. 4: 17-22.
 • Górski A., Nowakowski J.J. (1997). Obserwacja orla cesarskiego Aquila heliaca na Równinie Kurpiowskiej. Kulon 2: 74
 • Nowakowski J.J. (1996). Changes in the breeding avifauna of Olsztyn (NE Poland) in the years 1968-1993. Acta Ornithologica 31/1: 39-44.
 • Dulisz B., Nowakowski J.J. (1996). The species diversity of the avifauna in built-up areas in the city of Olsztyn (NE Poland). Acta Ornithologica 31/1: 33-38.
 • Nowakowski J.J., Lewandowski K. (1995). Stability of spatial organization of Brown Hare (Lepus europaeus) populations in habitats with different types of agricultural land use. Hare, International Symposium, Czempin '92, Polish Hunting Association - General Administration: 176-207.
 • Nowakowski J. J. (1994). The Impact of human presence on the nest distribution of blackbird Turdus merula and Song Thrush T. philomelos. Acta Ornithologica 29: 59-65.
 • Lewandowski K., Nowakowski J.J. (1993). Spatial distribution of Brown Hare Lepus europaeus populations in habitats of various types of agriculture. Acta Theriologica 38/4: 435-442.
 • Nowakowski J., Terlecki J. (1991). Nowe stanowisko popielicy Glis Glis (Linnaeus, 1766) z Polski Północno-Wschodniej. Prz. Zool. 35/3-4: 377-379.