Dr Andrzej Górski

Dr Andrzej Górski

Olsztyn, Plac Łódzki 3, pok. 321,     kontakt:  telefon -  89 523 43 83,  poczta - andrzej.gorski@uwm.edu.pl

 godziny konsultacji:   środa 1100-1300

         CV

 • Absolwent kierunku Rybactwo śródlądowe na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

 • Doktorat na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy; „Ekologia lęgów kraski Coracias garrulus L., 1758 we wschodniej części Równiny Kurpiowskiej” w roku 2006.

 • Zatrudnienie od 1997 roku w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na WSP, a od 1999 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

       Pełnione funkcje

 • Sekretarz studiów podyplomowych „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”

       Odbyte szkolenia (wybrane)

 • Kurs „Molekularna ekologia” – organizowany przez „MBS” Serwis dla Biologii Molekularnej i Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie – 18-20.03.2010 r. Warszawa

 • Praktyczne szkolenie z zakresu techniki RT-PCR w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym „Laboratorium Diagnostyki Molekularnej” Wydziału Biologii UWM w Olsztynie – 03-04.12.2010 r.

 • Szkolenie „Analizy wielowymiarowe” w StatSoft Polska w Krakowie – 13-14.04.2013 r.

 • Szkolenie „Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej GIS do zarządzania zasobami środowiska” – UWM Olsztyn 28.IX-30.XI.2013 r.

        Odbyte staże naukowe

 • Staż naukowy w Pracowni Technik Molekularnych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie 21.02-06.03.2011 r.

       Realizowane tematy badawcze

 • Ekologia okresu post-pisklęcego kraski

 • Biologia lęgowa dziuplaków

 • Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania zespołów ptaków zalewowych dolin rzecznych

       Ważniejsze publikacje

 • Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A. 2014. Environmental factors associated with biodiversity and the occurrence of rare, threatened, thermophilous species of aquatic beetles in the anthropogenic ponds of the Masurian Lake District. Biodiversity and Conservation. http://dx.doi.org/10.1007/s10531-014-0774-7

 • Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A., Buczyński P., Tończyk G., Cichocka J. M. 2013. Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. Fundamental and Applied Limnology 183(3): 249-258.

 • Górski A. 2013. Kraska Coracias garrulus. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. (red.). Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Ss. 142-146. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa.

 • Górski A., Trzciński K. 2011. Awifauna lęgowa południowo-wschodniej części Równiny Kurpiowskiej w latach 1987-2011. Kulon 16: 1-40.

 • Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski K. 2010. Distribution of amphibians in small water bodies of Olsztyn city. Fragmenta Faunistica 53 (2): 213-231.

 • Górski A. 2010. Przełomowa Dolina Narwi. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Ss. 216-217. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Marki.

 • Górski A., Sikora A., Szymkiewicz M. 2010. Lasy Skaliskie. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Ss. 174-175. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Marki.

 • Nowakowski J.J., Górski A. 2009. Awifauna lęgowa Narwiańskiego Parku Narodowego – stan i zmiany. Not. Orn. 50: 97-110.

 • Górski A. 2009. Kraska Coracias garrulus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Ss. 498-504. GIOŚ Warszawa.

 • Górski A. 2009. Dzierzba czarnoczelna Lanius minor. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Ss. 603-607. GIOŚ Warszawa.

 • Górski A. 2007. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Ss. 250-251. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Górski A. 2007. Dzierzba czarnoczelna Lanius minor. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Ss. 460-461. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Górski A., Dombrowski A., Sosnowski J. 2007. Kraska Coracias garrulus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Ss. 290-291. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Górski A., Nowakowski J.J. 2007. Świstun Anas penelope. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Ss. 58-59. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Nowakowski J.J., Górski A. 2004. Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Parki nar. i Rez. Przyr. 23: 285-299.

 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Górski A., Lewandowski K., Jankowski K. 2004. Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów ptaków zimujących na terenie Olsztyna. W: Indykiewicz P., Barczak T.(red.). Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wydawnictwo LOGO. Bydgoszcz.

 • Nowakowski J.J., Górski A. 2002. Status of breeding population and sites of migratory concentrations of the Ruffs (Philomachus pugnax) in the Narew river-basin and the lower Bug valley. Ring 24: 81-89.

 • Górski A., Szymkiewicz M. 2001. Coracias garrulus Linne, 1758. W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Ss. 246-248. PWRiL. Warszawa.

 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K. 2001. Ptaki drobnych zbiorników Olsztyna. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Ss. 184-191. Wydawnictwo NICE. Bydgoszcz.

 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K. 2001. Wpływ otoczenia zbiornika wodnego na strukturę gatunkową i ilościową zespołów płazów drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.). Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Ss. 288-297. Wydawnictwo NICE. Bydgoszcz.

 • Rzępała M., Kasprzykowski Z., Goławski A., Górski A., Dmoch A. 1999. Awifauna Doliny Dolnej Narwi. Not. Orn. 40: 23-44.

 • Górski A., Nowakowski. J. 1998. Spring assemblies of wader in flood plains of the lower Biebrza and middle Narew river valleys. Ring 20: 35–49.

 • Górski A., Nowakowski J. 1998. Dynamics of waders numbers during spring migration in flood plains of the Narew river valley near Wizna. Ring 21: 69-78.

 • Dombrowski A., Górski A., Sosnowski J. Chmielewski S. 1998. Kraska (Coracias garrulus) na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 4 (1): 3-16.

 • Chyl A., Górski A. 1993. Awifauna doliny Narwi pomiędzy Rakowem a Łomżą. Not. Orn. 34: 247-275.