Wyniki rekrutacji śródrocznej

Informacja

Na I roku kierunku Biotechnologia studiów II stopnia uruchamia się 3 grupy specjalnościowe o liczebności nieprzekraczającej 16 osób w grupie: sp. biotechnologia przemysłowa, sp. biotechnologia farmaceutyczna oraz sp. biotechnologia molekularna (ścieżka biotechnologia molekularna zwierząt.) 

O zakwalifikowaniu do danej specjalności zadecydował wynik studiów I stopnia w ramach określonego limitu miejsc. 

Specjalność: biotechnologia molekularna: ścieżka biotechnologia molekularna roślin nie zostaje uruchomiona.

Informacje o zakwalifikowaniu do danej specjalności zostaną przesłane kandydatom na indywidualne konta w IRK.