Ogłoszenie Prodziekana ds. Studenckich

 P r o d z i e k a n   d s.  S t u d e n c k i c h

     prof. dr hab. Aleksander Świątecki

w dniu 24 kwietnia (wtorek) nie przyjmuje