Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska doktoranta - stypendysty

Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Wymagania stawiane kandydatom:

Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia.
Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.
Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
Współautor co najmniej 2 oryginalnych prac naukowych z listy JCR w zakresie biologii rozrodu zwierząt, w szczególności dotyczących endokrynologii rozrodu.
Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, m.in.:

 •  Umiejętność hodowli in vitro tkanek i komórek zwierzęcych;
 • Izolacja RNA z tkanek i komórek, ocena jakości RNA przy użyciu bioanalizatora, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, Real-Time PCR;
 • Izolacja białka z tkanek i komórek, analiza Western-Blot,
 • Wykonywanie testów immunoenzymatycznych (ELISA) i analiza wyników,

Ilość wolnych miejsc stypendialnych: 2

Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe, których kandydat jest współautorem, doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem).

 • Znajomość statystyki oraz narzędzi analizy bioinformatycznej na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych.
 • Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny.
 • Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.
 • Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy
  w zespole.

Udział w projekcie:

Stypendyści będą uczestniczyć w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 13, pt. „Rola chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym” , kierowanym przez dr hab. Ninę Smolińską, prof. UWM:

 • Zad. 9 - Zbadanie wpływu chemeryny na koncentrację białek czynników związanych z apoptozą w homogenatach endometrium świń
 • Zad. 10 - Zbadanie wpływu chemeryny na aktywację szlaków sygnałowych Erk1/2 i Akt w endometrium świń w 10-12 dniu cyklu rujowego
 • Zad. 11 - Zbadanie wpływu chemeryny na profil transkryptomiczny komórek endometrium świń przy użyciu Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)
 • Zad. 12 - Określenie wpływu chemeryny na profil proteomiczny komórek endometrium świń przy użyciu spektrometrii masowej (MS)

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe wypłacane przez 12 miesięcy od następnego miesiąca po podpisaniu umowy stypendialnej (zawartej  pomiędzy stypendystą a Uczelnią), po wykonaniu pracy. Przewidywane rozpoczęcie pracy: 19.01.2020.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl:

 • CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”)
 • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • informacji o posiadanym statusie doktoranta,
 • kopię prac naukowych,
 • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami  (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 20.12.2019

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 08.01.2020

Wersja PDF