Nabór na zajęcia dla studentów "Szkolenie z zakresu MS Office"- z Programu Rozwoju UWM

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja II edycji zadania 2:  Warsztaty dla studentów/ek WBiB.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu MS Office w wymiarze 30 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ciągu 6 dni po 5 godzin zajęć dziennie. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach po 14 osób. Planowane terminy warsztatów (środy i czwartki): 04 i 05.12.2019 r., 11 i 12.12.2019 r. oraz 18 i 19.12.2019 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: tworzenie baz danych (MS Acces, MS Exel); umiejętność pisania funkcji makro dla projektowania algorytmów obliczeniowych (MS Excel); przygotowanie danych do analiz statystycznych i programów bioinformatycznych (MS Excel); przygotowanie manuskryptu pracy dyplomowej, artykułów naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości programu MS Word.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do studentów czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia, ale zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, w pierwszej kolejności będą zakwalifikowani studenci studiów pierwszego stopnia i dalej osoby, uszeregowane według kolejności zgłoszeń.

Przebieg rekrutacji
Termin prowadzenia naboru:28.10-22.11.2018 r., dni robocze poza środami w godzinach 9.00-11.00.
Miejsce składania dokumentacji: Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, pokój 003 (dziekanat – pokój prodziekana ds. kształcenia)
Dokumentacja: wypełnione Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1) i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (załącznik)
Dokonanie wyboru uczestników Projektu: zatwierdzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania następujących dokumentów w terminie określonym przez Koordynatora: Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 2), Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3), Kwestionariusza osobowego (załącznik nr 4).

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (załączniki 1-4) można otrzymać u Koordynatora albo pobrać ze strony internetowej www.zpr.uwm.edu.pl. z zakładki STREFA STUDENTA / WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII / WARSZTATY / DOKUMENTACJI - LINK

Z poważaniem
dr Beata Dulisz
Koordynator szkoleń i warsztatów na WBiB