Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta- stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta- stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych
 2. Kandydat musi mieć status doktoranta w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie
 3. Podstawowa wiedza z zakresu biologii, bioinformatyki oraz parazytologii.
 4. Krajowe lub zagraniczne staże naukowe dotyczące metod biologii molekularnej w parazytologii oraz transkryptomiki.
 5. Dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR.
 6. Aktywny udział w konferencjach naukowych.
 7. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
 8. Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole.
 9. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Udział w projekcie:
Stypendysta (wykonawca nr 5 wg wniosku projektowego) będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 16, pt. „Anisakis simplex jako pasożyt o znaczeniu dla zdrowia publicznego: transkryptom i proteom źródłem informacji o molekularnych podstawach przeżycia nicienia w organizmie żywiciela", kierowanym przez prof. dr hab. Iwonę Bogacką:

1. Sekwencjonowanie RNA-seq oraz single-cell RNA-seq i spektrometria mas LC-MS/MS przy użyciu znakowania TMT na poziomie globalnym/tkankowym u A. simplex.
2. Analiza danych transkryptomicznych i proteomicznych oraz stworzenie repozytorium danych w postaci puli transkryptów i białek dla całego organizmu i komórek: jelita i kutikuli larw L3 i L4 A. simplex.

Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:

 1. Izolacja RNA
 2. Synteza cDNA
 3. Bioinformatyczna analiza danych transkryptomicznych
 4. Terminowe przygotowanie ostatecznej wersji repozytorium danych transkryptomicznych z poniesieniem odpowiedzialności za nieterminowe umieszczenie w bazie danych.
 5. Przeprowadzenie walidacji sekwencjonowania RNA-seq oraz single-cell RNA-seq.
 6. Analiza Real-time PCR
 7. Przygotowanie publikacji naukowej w języku angielskim.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 02 sierpnia 2019, 00:00

Forma składania ofert: email

Termin rozstrzygnięcia : 05 sierpnia 2019, 00:00

Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 34 miesiące: w wysokości 2370 PLN przez okres 24 miesięcy oraz 2117,65 PLN przez okres 10 miesięcy (zwolnione od podatku).

Przewidywany termin  rozpoczęcia pracy: październik 2019 r. (lub nie później niż 31.12.2019 r.)

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: iwonab@uwm.edu.pl do dnia 02 sierpnia 2019 roku.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.