Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych.
  2. Kandydat powinien być doktorantem uczelni, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
  3. Wiedza i doświadczenie z zakresu qPCR i sekwencjonowania NGS grzybów strzępkowych.
  4. Dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR.
  5. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
  6. Umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole.
  7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Udział w projekcie:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 16, pt. „Wgląd w dywergencję genomową i adaptację azolową europejskich populacji Fusarium graminearum sensu stricto”, kierowanym przez dr hab. Tomasza Kulika, prof. UWM:

Udział w zadaniach badawczych:

Nr 9. Ocena różnic  adaptacyjnych szczepów względem tebukonazolu.
Nr 10. Analizy transkryptomowe  (udział w pracach laboratoryjnych).

Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:

1. Hodowla in vitro szczepów F. graminearum na pożywkach z dodatkiem tebukonazolu.
3. Analiza qPCR w celu kwantyfikacji biomasy F. graminearum
4. Analizy transkryptomowe (ekstrakcja RNA oraz przygotowanie biblioteki do sekwencjonowania NGS).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: do 4. października 2021, 15:00

Forma składania ofert: email

Termin rozstrzygnięcia: 8. października 2021, 15:00

Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 12 miesięcy w wysokości 2000 PLN/miesiąc.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.11.2021 r.

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: tomasz.kulik@uwm.edu.pl do dnia 4. października 2021 roku.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.