Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Kandydat powinien być doktorantem lub studentem co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentem drugiego roku II stopnia studiów polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym lub rolniczym.
 • Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
 • Umiejętność pracy z materiałem biologicznym pochodzenia zwierzęcego.
 • Praktyczna znajomość podstaw technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, m.in.:
 • Podstawy technik hodowli in vitro,
 • Izolacja kwasów nukleinowych z tkanek; PCR; analiza uzyskanych wyników w tym w zakresie genomiki,
 • Umiejętność przeprowadzenia podstawowych technik analizy białek, np. immunofluorescencja, analiza Western-Blot,
 • Znajomość biostatystyki na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie
  i pisanie prac naukowych oraz prezentację i dyskusję otrzymanych wyników na konferencjach międzynarodowych.
 Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.

Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: 10.03.2018
Rozstrzygnięcie konkursu: 16.03.2018
Forma składania ofert: drogą mailową oraz pocztową lub osobiście
Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe wypłacane przez 34 miesiące

 • Uwaga: Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie posiadać status doktoranta lub studenta co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studenta drugiego roku II stopnia studiów polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym lub rolniczym.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie
na adres e-mail: anitaf@uwm.edu.pl oraz drogą pocztową lub osobiście na adres:
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn

następujących dokumentów:

 • CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”),
 • Listu motywacyjnego,
 • Kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli dotyczy) oraz ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • Informacji o posiadanym statusie doktoranta lub studenta,
 • Referencji.

 Wiadomość e-mail ze zgłoszeniem kandydatury na stanowisko proszę zatytułować Rekrutacja Opus 13.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

DZIEKAN

                                                                           prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

Olsztyn, dn. 15.02.2018