Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, który nie został nadany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • praca doktorska opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji;
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
 • doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) lub innych projektów badawczych;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania próbek z matryc roślinnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrometrycznych;
 • krajowe lub zagraniczne staże/praktyki;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • umiejętność stosowania metod badawczych współczesnej fizjologii roślin w tym uprawa roślin w warunkach szklarniowych oraz in vitro (mile widziane doświadczenie w traktowaniu roślin związkami szkodliwymi);
 • umiejętność stosowania metod biochemicznych (przygotowanie i analiza testami biochemicznymi ekstraktów roślinnych);
 • wiedza i umiejętność przygotowania próbek metodą mineralizacji, rozcieńczania i ekstrakcji do oznaczania pierwiastków;
 • analiza materiału roślinnego i ekstraktów z wykorzystaniem technik spektrometrii mas (ICP-MS, HPLC ICP-MS, SEC-ICP-MS);
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach fizjologicznych (np. oznaczania czynnika translokacji i współczynnika biokoncentracji w roślinie)

Oczekiwane predyspozycje:

 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • okres zatrudnienia 15 miesięcy;
 • wynagrodzenie 10 000 PLN miesięcznie (brutto/brutto);
 • praca w ramach projektu badawczego NCN-OPUS 18, pt.: „Nowe strategie otrzymywania związków bioaktywnych na bazie krzemu”;
 • niepobieranie wynagrodzenia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz niepobieranie innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN - w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc.

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy przesyłać do koordynatora projektu w UWM, dr Katarzyny Głowackiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.glowacka@uwm.edu.pl z dopiskiem w temacie e-mail’a „Opus Post-doc”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem:        12.09.2022 r., godz. 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:      15.09.2022 r., godz. 15:00

Przewidywane rozpoczęcie zatrudnienia:          01.10.2022 r.

Dziekan
                                                                                                                                           prof. dr hab. Iwona Bogacka