Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w KAiFZ

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na dwa stanowiska
doktorantów-stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia.
 • Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
 • Współautor co najmniej 2 oryginalnych prac naukowych z listy JCR w zakresie biologii rozrodu zwierząt, w szczególności dotyczących endokrynologii rozrodu.
 • Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, m.in.:
      - Umiejętność hodowli in vitro tkanek i komórek zwierzęcych;
      - Izolacja RNA z tkanek i komórek, ocena jakości RNA przy użyciu bioanalizatora, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, Real-Time PCR;
      - Izolacja białka z tkanek i komórek, analiza Western-Blot;
      - Wykonywanie testów immunoenzymatycznych (ELISA) i analiza wyników;
      - Przygotowywanie skrawków mrożeniowych i parafinowanych, analiza immunofluorescencyjna.

Ilość wolnych miejsc stypendialnych: 2

Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe, których kandydat jest współautorem, doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem).

• Znajomość statystyki na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.

• Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych.

• Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny.

• Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.

Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe wypłacane przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z NCN. Przewidywane rozpoczęcie pracy: 19.01.2019.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl:

 • CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”);
 • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • informacji o posiadanym statusie doktoranta;
 • kopię prac naukowych;
 • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 21.12.2018

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04.01.2019

wersja PDF ogłoszenia - plik

DZIEKAN
prof.dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

Olsztyn, dn. 29.11.2018