Informacje dotyczące wniosków o Stypendium Ministra

Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni.

Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

 

Student przekazuje drogą elektroniczną do Dziekanatu swojego Wydziału na adres lidia.siergiej@uwm.edu.pl :

  1. wypełniony w edytorze tekstowym wniosek (proszę nie zapisywać wniosku w postaci plików PDF) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię”

(część C wniosku -WYKAZ OSIĄGNIĘĆ- Student wypełnia wykorzystując generator opisów osiągnięć przygotowany przez Ministerstwo),

  1. osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”,
  2. osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”,

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty, Student dostarcza  do dziekanatu (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej, artystycznej, sportowej) również w postaci papierowej.

Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii upływa 25-09-2019 r

Dokładna intrukcja dotycząca trybu składania i sposobu wypełnienia wniosku - plik PDF