Informacje dla studentów - zapisy na przedmioty; pomoc materialna; ubezpieczenie

 

UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW  od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 

na rok akademicki 2019/2020  + warunki ubezpieczenia https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

 

--------------------------------------

Zapisy na przedmioty dla studentów studiów I stopnia (rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowyn 2019-2020 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2019/2020  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA dotycząca zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogę.

Dokładne informacje o zasadach i trybie ubiegania się o pomoc materialną znajdziesz w załączonym pliku -  plik PDF

Dodatkowe informacje na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

----------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące wniosków o Stypendium Ministra

Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni.

Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

 

Student przekazuje drogą elektroniczną do Dziekanatu swojego Wydziału na adres lidia.siergiej@uwm.edu.pl :

  1. wypełniony w edytorze tekstowym wniosek (proszę nie zapisywać wniosku w postaci plików PDF) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię”

(część C wniosku -WYKAZ OSIĄGNIĘĆ- Student wypełnia wykorzystując generator opisów osiągnięć przygotowany przez Ministerstwo),

  1. osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”,
  2. osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”,

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty, Student dostarcza  do dziekanatu (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej, artystycznej, sportowej) również w postaci papierowej.

Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii upływa 25-09-2019 r

Dokładna intrukcja dotycząca trybu składania i sposobu wypełnienia wniosku - plik PDF