Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich

P r o d z i e k a n   d s.  S t u d e n c k i c h  

prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza Studentów w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00

wtorek w godz. 9.00-11.00

piątek w godz. 11.30-12.30